Termeni S

Dictionar juridic – S

Sarcina liberalitatii  

Obligatie impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit (liberalitati) de a da a face sau a nu face ceva.

Scadenta

Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu, sa se ramburseze un credit, sa se plateasca o cambie, etc.

Scadenta cambiei

Termenul la care o cambie este exigibila si trebuie platita. Scadenta cambiei trebuie sa rezulte din textul cambiei, trebuie sa fie certa, unica si posibila. Scadenta unei cambii poate fi: la vedere, la un anumit timp de la vedere, la un anumit timp de la emitere, sau la o data fixa.

Sediuart. 2, lit. B, pct. 31  din Legea nr. 32/2000

Sediul social al unui asigurator, reasigurator, intermediar in asigurari si/sau in reasigurari, persoana juridica, precum si agentia sau sucursala acestora, dupa caz.

Sediul (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5 pct. 57 din Legea nr. 85/2014:

Este orice punct de lucru in care debitorul exercita, cu mijloace umane si materiale si cu caracter netranzitoriu, o activitate economica sau o profesie independenta;

Sediul principalart. 5 pct. 58 din Legea nr. 85/2014

Este, in situatia procedurii de insolventa cu element de extraneitate, locul in care se afla, intr-un mod verificabil de catre terti, centrul principal de conducere, supraveghere si gestiune a activitatii statutare a persoanei juridice, chiar daca hotararile organului de conducere respectiv sunt adoptate potrivit directivelor transmise de membri, actionari sau asociati din alte state.

Sediul profesionalart. 5 pct. 59 din Legea nr. 85/2014

Este locul in care functioneaza, intr-un mod verificabil de catre terti, conducerea activitatii economice ori a exercitarii profesiei independente a persoanei fizice.

Sentinta – art. 424, alin. (1) din Cod procedura civila

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

Serviciu publicart. 2, alin. (1), lit.m) din Legea nr. 554/2004

Activitatea organizata sau, dupa caz, autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii unui interes legitim public.

Sindic

Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare; se mai numeste judecator sindic.

Sistemul alternativ de tranzactionareart. 5 pct. 60 din Legea nr. 85/2014

Este sistemul de tranzactionare prevazut la art. 2 alin. (1) pct. 26 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Societateart. 5 pct. 61 din Legea nr. 85/2014

Inseamna orice entitate de drept privat constituita in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Societate de asigurare/reasigurareart. 5 pct. 63 din Legea nr. 85/2014

Este asiguratorul si/sau reasiguratorul, astfel cum sunt definiti la art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Societate-mama art. 2, lit. B, pct. 28  din Legea nr. 32/2000

Persoana juridica aflata fata de o entitate cu personalitate juridica, denumita in continuare filiala, in una dintre urmatoarele situatii:

a) detine direct si/sau indirect majoritatea drepturilor de vot dintr-o filiala;

b) are dreptul sa numeasca sau sa revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducatorilor unei filiale si este in acelasi timp actionar sau asociat al acelei filiale;

c) are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra unei filiale la care este actionar sau asociat, in virtutea unor clauze cuprinse in contracte incheiate cu persoana juridica respectiva sau a unor prevederi cuprinse in actul constitutiv al acelei persoane juridice, in situatia in care legislatia care guverneaza statutul filialei permite existenta unor astfel de clauze ori prevederi;

d) este actionar sau asociat al unei filiale si in ultimii 2 ani a numit singur, ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducatorilor filialei;

e) este actionar sau asociat al unei filiale si controleaza singur, in baza unui acord incheiat cu ceilalti actionari sau asociati, majoritatea drepturilor de vot in acea filiala, precum si orice entitate care, in opinia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, exercita o influenta dominanta asupra unei alte entitati.

Societate-mama (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5 pct. 57 din Legea nr. 85/2014:

Este societatea care exercita controlul sau influenta dominanta asupra celorlalte societati din grup;

Societate mutuala de asigurariart. 2, lit. A, pct. 19  din Legea nr. 32/2000

Persoana juridica civila ai carei asociati sunt deopotriva asigurati si asiguratori.

Societate participativaart. 2, lit. B, pct. 32  din Legea nr. 32/2000

O entitate care este fie o societate-mama, fie alta societate care detine o participatie, fie o entitate aflata in legatura cu o alta entitate printr-o relatie definita prin:

a) conducerea unitara asupra entitatii in cauza si una sau mai multe entitati cu care nu are legatura, ca urmare a unui contract incheiat cu acea entitate ori in temeiul unor prevederi din actele constitutive sau din statutul acelor entitati; sau

b) prezenta majoritara a acelorasi persoane in consiliul de administratie, conducerea executiva ori in consiliul de supraveghere ale entitatii in cauza si ale uneia sau mai multor entitati cu care nu are legatura, in cursul anului financiar si pana la intocmirea situatiilor financiare consolidate;

33. societate afiliata – o filiala sau o alta societate in care se detine o participatie ori o entitate aflata in legatura cu o alta entitate printr-o relatie definita prin:

a) conducerea unitara asupra entitatii in cauza si una ori mai multe entitati cu care nu are legatura, ca urmare a unui contract incheiat cu acea entitate sau in temeiul unor prevederi din actele constitutive ori din statutul acelor entitati; sau

b) prezenta majoritara a acelorasi persoane in consiliul de supraveghere a entitatii in cauza si a uneia sau mai multor entitati cu care nu are legatura, in cursul anului financiar si pana la intocmirea situatiilor financiare consolidate.

Sold

Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont; soldul creditor arata ca in cont s-au primit mai multi bani decat sunt datorati; soldul debitor arata ca sunt datorati mai multi bani decat au fost primiti; soldul initial si soldul final reprezinta soldul existent in cont la inceputul, respectiv la sfarsitul perioadei

Solidaritate

Caracteristica a raportului juridic de obligatii cu pluralitate de subiecte, mai multi creditori si un singur debitor, un singur creditor si mai multi debitori, mai multi creditori si mai multi debitori. Solidaritatea este activa, cand obligatia are mai multi creditori si este pasiva, cand obligatia are mai multi debitori.

In cazul solidaritatii active, care poate fi stabilita numai prin conventia partilor, fiecare dintre creditorii solidari este indreptatit sa ceara debitorului comun plata intregii creante; plata efectuata oricaruia dintre creditori il libereaza pe debitor fata de toti creditorii sai salidari; in cazul in care debitorul este chemat in judecata de catre unul dintre creditorii solidat, el nu poate face plata decat creditorului reclamant. Fiecare creditor solidar este imputernicit sa faca acte de conservare a creantei commune, care profita tuturor, dar unul dintre ei nu poate face acte de dispozitie cu privire la intreaga creanta fara consimtamantul celorlalti; efectele unui asemenea act, remiterea de datorie, se produc numai fata de creditorul care l-a efectuat.
Creditorul solidar care a primit intreaga creanta este obligat s-o imparta cu ceilalti, daca nu probeaza ca obligatia a fost contractata in interesul sau.

In cazul solidaritatii pasive, mai frecvent intalnita in practica, creditorul este indreptatit sa ceara oricarui debitor solidar executarea integrala a prestatiei care formeaza obiectul obligatiei, el avand posibilitatea sa aleaga intre debitori. Solidaritatea pasiva poate lua nastere prin lege sau prin acte juridice, conventia partilor sau testamentul. Exista solidaritate pasiva legala, in urmatoarele situatii: persoanele care au cauzat in comun, printr-o fapta ilicita, un prejudiciu solidar fata de victima; mandantii care au numit acelaşi mandatar raspund solidar pentru toate efectele mandatului ; executorii testamentari ai aceleiaşi succesiuni raspund solidar pentru bunurile mobile incredintate; persoanele care nu au respectat conditiile legale privind incadrarea gestionarilor raspund solidar cu acestia pentru pagubele aduse avutului obstesc etc. Solidaritatea pasiva izvorata din acte juridice nu se prezuma, trebuind sa fie mentionata expres. Solidaritatea pasiva se caracterizeaza prin existenta unei pluralitati de lagaturi obligationale distincte, fiecare dintre codebitori putandu-se obliga sub diferite modalitati, cum sunt termenul sau conditia, in timp ce alti debitori se obliga pur si simplu. Desi exista o pluralitate de debitori, care se pot obliga distinct, toti sunt tinuti sa execute o prestatie unica in sensul ca fiecare debitor solidar este obligat sa plateasca datoria in intregime, oricare dintre ei putand fi urmarit de creditor pentru totalitatea datoriei; urmarirea unuia dintre codebitori nu impiedica urmarirea celorlalti codebitori solidari.
Plata facuta de un codebitor libereaza pe toti debitorii solidari fata de creditorul lor comun. Codebitorul care a platit intreaga datorie este indreptatit sa se intoarca impotriva celorlalti codebitori solidari, putand cere fiecaruia din ei numai partea de datorie ce ii revine, deoarece solidaritatea pasiva nu functioneaza in raporturile dintre codebitori. In caz de insolvabilitate a unuia dintre codebitori, datoria acestuia se divide intre ceilalti codebitori, iar in cazul mortii, solidaritatea inceteaza, datoria fractionandu-se intre mostenitori.

Solvabil

Persoana fizica sau juridica care dispune de resurse concretizate in mijloace banesti si materiale, cu ajutorul carora sa-si poata stinge rapid si complet obligatiile fata de toti creditorii

Solvabilitate

Capacitatea unei intreprinderi de a face fata scadentelor sale de plata, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung

Somatie

1. Comunicare scrisa, adresata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente. De la data somatiei debitorul este in intarziere, urmand a suporta consecintele neexecutarii la termen.
2. Act prin care organul competent pune in vedere unei persoane fizice sau juridice sa ia anumite masuri prevazute de lege, exemplu desfiintarea unei constructii executate fara autorizatie, dupa care, daca cel somat nu se conformeaza, intocmeste actele de constatare a savarsirii contraventiei de aplicare a sanctiunii contraventionale.

Stat membru al angajamentuluiart. 2, lit. B, pct. 43  din Legea nr. 32/2000

Statul membru in care asiguratul, persoana fizica, isi are resedinta sau statul membru in care asiguratul, persoana juridica, isi are sediul.

Stat membru al furnizarii de serviciiart. 2, lit. B, pct. 44  din Legea nr. 32/2000

Statul membru al angajamentului, daca acesta este asumat de un asigurator sau o sucursala a acestuia, situata in alt stat membru.

Stat membru al sucursaleiart. 2, lit. B, pct. 41  din Legea nr. 32/2000

Statul membru in care este situata sucursala care isi asuma o obligatie printr-un contract de asigurare.

Stat membru de origineart. 2, lit. B, pct. 26  din Legea nr. 32/2000

Statul membru in care este situat sediul social al asiguratorului sau al reasiguratorului.

Stat membru de origine al intermediaruluiart. 2, lit. B, pct. 59 din Legea nr. 32/2000

a) in cazul in care intermediarul este o persoana fizica – statul membru in care este situata resedinta acestuia si in care isi desfasoara activitatea;

b) in cazul in care intermediarul este o persoana juridica – statul membru in care este situat sediul social sau, in cazul in care legislatia statului respectiv nu prevede existenta unui sediu social, statul membru in care este situat sediul central.

Stat membru gazda art. 2, lit. B, pct. 25  din Legea nr. 32/2000

Statul membru, altul decat statul de origine, in care asiguratorul sau reasiguratorul isi desfasoara activitatea.

Stat membru in care este situat risculart. 2, lit. B, pct. 54 din Legea nr. 32/2000

a) statul membru in care se afla imobilul, atunci cand acoperirea prin contractul de asigurare se refera fie la acest imobil, fie la imobilul in cauza si bunurile aflate in acesta, atat timp cat aceste bunuri sunt asigurate prin acelasi contract de asigurare;

b) statul membru al inmatricularii, cand contractul de asigurare se refera la vehicule de orice fel;

c) statul membru in care contractul de asigurare, cu o durata de 4 luni sau mai mica, acopera riscuri de calatorie in strainatate, indiferent de clasa de asigurare in care sunt incadrate acestea;

d) statul membru in care asiguratul isi are domiciliul sau, in cazul asiguratului persoana juridica, statul membru in care isi are sediul social.

Stat tertart. 2, lit. A, pct. 22  din Legea nr. 32/2000

Stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European.

State membreart. 2, lit. A, pct. 20  din Legea nr. 32/2000

Statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state apartinand Spatiului Economic European.

Statul in care se gaseste un bun  – art. 5 pct. 64 din Legea nr. 85/2014

a) pentru bunurile corporale – statul pe teritoriul caruia este situat bunul;

b) pentru bunurile si drepturile pe care proprietarul sau titularul trebuie sa le inscrie intr-un registru public – statul sub a carui autoritate este pastrat registrul;

c) pentru creante – statul pe teritoriul caruia se afla centrul principalelor interese ale debitorului creantei, astfel cum este determinat la pct. 7.

Stingerea obligatiei

Incetarea pentru viitor a raportului juridic de obligatie prin unul din modurile prevazute de lege sau convenite de parti. Plata este modul firesc de stingere a obligatiei; aceasta poate avea loc si prin alte modalitati voluntare sau legale cum sunt: anularea sarcinii de plan, compensatia, remiterea de datorie, novatia etc.

Stipulatie pentru altul

Contract prin care o persoana, numita promitent, se obliga fata de o alta persoana, numita stipulant, sa efectueze o anumita prestatie fata de o alta persoana, numita beneficiar.
Pentru a produce efecte intre promitent si stipulant, stipulatia pentru altul trebuie sa indeplineasca conditiile generale de validitate ale oricarui contract, capacitate, consimtamant, obiect, cauza. Stipulatia pentru altul face sa nasca un drept in folosul beneficiarului, fara a fi necesar consimtamantul acestuia, care poate renunta insa la drept.

In practica sunt cunoscute diferite cazuri de aplicare a stipulatiei pentru altul, de exemplu: contractul de transport de marfuri, cand carausul, promitent, convie cu expeditorul, stipulant, sa predea bunurile unei alte persoane, beneficiarul destinatar; A.D.A.S., promitent, se obliga fata de asigurat, stipulant, sa plateasca indemnizatia de asigurare unei alte persoane, beneficiar; donatia cu sarcini, cand donatarul, promitent, se obliga fata de donatar, stipulant, sa efectueze o anumita prestatie fata de o terta persoana, beneficiar.

Subagentiart. 2, lit. B, pct. 58^1 din Legea nr. 32/2000

Persoane fizice, altele decat conducatorul agentului de asigurare persoana juridica, care au calitatea de angajati cu contract de munca cu persoana juridica si care actioneaza in numele acesteia.

Subansamblul functional –  art. 5 pct. 65 din Legea nr. 85/2014

Reprezinta un grup de bunuri ale debitorului care asigura realizarea unui produs finit, de sine statator, sau permite desfasurarea unei afaceri independente.

Subrogatie

a. Modalitate de transmitere conventionala sau legala a dreptului de creanta, cu toate garantiile si accesoriile sale, catre o terta persoana care, platind in locul debitorului pe creditorul initial, se substituie acestuia din urma. Aceasta subrogatie poarte denumirea de subrogatie personala, si poate fi conventionala sau legala. Subrogatia personala conventionala este susceptibila de a fi realizata in doua feluri: a. prin acordul de vointa dintre creditorul initial si cel care plateste, intervenit in momentul platii; in acest mod, creditorul platit, accipiens, subroga in toate drepturile sale pe tertul platitor, solvens; b. prin acordul de vointa dintre debitor si un tert care il imprumuta pe debitor in scopul de a-l plati pe creditor; un asemenea contract de imprumut trebuie facut in forma autentica si cu precizarea expresa a scopului imprumutului; creditorul trebuie sa mentioneze in chitanta eliberata debitorului ca plata s-a facut cu bani de imprumut. Subrogatia personala legala isi produce efectele de plin drept in toate cazurile in care legea prevede acest lucru. Astfel, ea opereaza: in folosul aceluia care fiind el insusi creditor, plateste altui creditor, ce are preferinta; in folosul aceluia care, dobandind un imobul, plateste creditorului ipotecar; in folosul aceluia care, fiind obligat cu altii sau pentru altii la plata datoriei, are interesul sa stinga obligatia, de exemplu, codebitorii solidari; in folosul mostenitorului care a acceptat mostenirea sub beneficiu de inventar si a platit datoriile succsiunii din averea sa. De asemenea, asiguratorul care a platit asiguratului indemnizatia de asigurare se subroga in drepturile acestuia impotriva persoanei vinovate.

b. Inlocuire a unui bun cu un alt bun prin efectul careia bunul inlocuitor dobandeste regimul juridic al celui inlocuit. Aceasta subrogatie este denumita subrogatie reala, de exemplu, valoarea de inlocuire a unui bun comun al sotilor intra in masa bunurilor comune. Subrogatia reala poate fi cu titlu universal, cand se refera la bunurile din cuprinsul patrimoniului sau cu titlu particular, cand se refera numai la un anumit bun.

Sucursalaart. 2, lit. B, pct. 29  din Legea nr. 32/2000

Agentia ori sucursala unui asigurator sau reasigurator. Orice prezenta permanenta a unui asigurator sau reasigurator pe teritoriul unui stat membru trebuie sa fie tratata ca o agentie ori sucursala, chiar daca prezenta nu ia forma unei agentii sau sucursale, dar consista, in principal, intr-o reprezentanta condusa de personalul acelei entitati ori de o persoana independenta care are un mandat permanent de a actiona in numele si pentru acea entitate.

Sucursala unui intermediar in asigurari sau in reasigurariart. 2, lit. B, pct. 61 din Legea nr. 32/2000

Dezmembramant fara personalitate juridica al unui intermediar in asigurari sau in reasigurari care, in baza unui mandat, este imputernicita sa desfasoare, partial sau total, activitatea de asigurare ori de reasigurare.

Sulta

Reprezinta suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala. In cazul contractului de schimb imobiliar sunt aplicabile regulile de la vanzare-cumparare cu luarea in considerare a unor exceptii prevazute de art.1407, 1408 C. Civ.

Suma la riscart. 2, lit. B, pct. 47  din Legea nr. 32/2000

Diferenta dintre indemnizatia de asigurare si rezerva matematica stabilita pentru contractele de asigurare care acopera riscul de deces.

Suport durabilart. 2, lit. A, pct. 24  din Legea nr. 32/2000

Orice mijloc care permite clientului sa stocheze informatia adresata lui, intr-o modalitate accesibila pentru utilizari viitoare, intr-o perioada de timp corespunzatoare scopului pentru care a fost furnizata informatia si care permite reproducerea exacta a acesteia de pe dischete, CD-ROM, DVD, unitatile centrale ale computerelor pe care posta electronica este stocata, cu exceptia site-urilor Internet, care nu indeplinesc criteriile de stocare si reproducere a informatiei.

Supravegherea exercitata de administratorul judiciar (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5 pct. 66 din Legea nr. 85/2014:

In conditiile in care nu s-a ridicat dreptul de administrare al debitorului, consta in analiza permanenta a activitatii acestuia si avizarea prealabila atat a masurilor care implica patrimonial debitorul, cat si a celor menite sa conduca la restructurarea/reorganizarea acesteia; avizarea se efectueaza avand la baza o raportare intocmita de catre administratorul special, care mentioneaza si faptul ca au fost verificate si ca sunt indeplinite conditiile privind realitatea si oportunitatea operatiunilor juridice supuse avizarii. Supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului se face prin avizul prealabil acordat cel putin cu privire la urmatoarele operatiuni:

a) platile, atat prin contul bancar, cat si prin casierie; aceasta se poate realiza fie prin avizarea fiecarei plati, fie prin instructiuni generale cu privire la efectuarea platilor;

b) incheierea contractelor in perioada de observatie si in perioada de reorganizare;

c) operatiunile juridice in litigiile in care este implicat debitorul, avizarea masurilor propuse privind recuperarea creantelor;

d) operatiunile care implica diminuarea patrimoniului, precum casari, reevaluari etc.;

e) tranzactiile propuse de catre debitor;

f) situatiile financiare si raportul de activitate atasat acestora;

g) masurile de restructurare sau modificarile contractului colectiv de munca;

h) mandatele pentru adunarile si comitetele creditorilor ale societatilor aflate in insolventa la care societatea debitoare detine calitatea de creditor, precum si in adunarile generale ale actionarilor la societatile la care debitorul detine participatii;

i) instrainarea de active imobilizate din patrimoniul societatii la care debitorul detine participatii sau grevarea de sarcini ale acestora, este necesara, pe langa avizul administratorului judiciar, si parcurgerea procedurii prevazute de art. 87 alin. (2) si (3).

 

TRANSILVANIA Recuperari Creante Cluj

Google PageRank Checker