Termeni D

Dictionar juridic – D

Data deschiderii procedurii (insolventei) - art. 5 pct. 25 din Legea nr. 85/2014: 

Reprezinta:

a) in cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii incheierii judecatorului-sindic, prevazuta la art. 71;

b) in cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii sentintei judecatorului-sindic, prevazuta la art. 72;

c) in cazul insolventei transfrontaliere, momentul la care hotararea de deschidere a procedurii produce efecte, chiar daca aceasta nu are caracter definitiv;

Data deschiderii procedurii (insolventei) - art. 3 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 85/2006:

Reprezinta:

a) în cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii, data pronunţării încheierii prevăzute la art. 32 alin. (1);

b) în cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data pronunţării sentinţei judecătorului-sindic, prevăzută la art. 33 alin. (4) sau (6);

Datorie

Obligatie asumata de o persoana fizica sau juridica (debitor) fata de o alta persoana fizica sau juridica (creditor), care are la randul lui o creanta, atestata intr–un raport juridic privind restituirea la un anumit termen a unei sume de bani sau a unor bunuri. Aceasta obligatie rezulta dintr-o relatie contractuala sau din lege. Datoria se stinge prin executarea completa a obligatiei.

Data certa

Situatie in care un act sub semnatura privata are o mentiune facuta de un notar sau de secretarul unei primarii si care este o dovada de necontestat. Data certa poate fi deosebit de importanta in cazurile in care una din parti a decedat ori contesta momentul incheierii actului.

Daune-interese

Despagubirile in bani pe care debitorul este obligat sa le plateasca in scopul repararii prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutarii, executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor contractuale.

Daune cominatorii

Suma de bani pe care debitorul trebuie sa o plateasca creditorului, de obicei, pentru fiecare zi de intarziere pana la executarea in natura a obligatiei de a face sau de a nu face.

Debit

Termen ce desemneaza in mod ganeric datoria pe care o are o persoana fizica sau juridica numita debitor fata de alta persoana fizica sau juridica numita creditor.

Debita (verb)

A trece, a inregistra in contul unei persoane, al unei intreprinderi etc. marfurile care i-au fost predate sau sumele de bani care i-au fost platite.

Debite

Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri

Debitor

Persoana fizica sau juridica care datoreaza creditorului o anumita suma de bani, obligat sa efectueze in favoarea creditorului o prestatie care se refera la a da, a face sau a nu face ceva.

Debitorul (in procedura insolventei) - art. 5 pct. 26 din Legea nr. 85/2014:

-este persoana fizica sau juridica care poate fi subiect al unei proceduri prevazute de prezenta lege;

Debitorul (in procedura insolventei) - art. 3 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 85/2006:

- este persoana fizică sau persoana juridică de drept privat, care face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 1 şi care este în stare de insolvenţă;

Debitor in dificultate financiara (in procedura insolventei) - art. 5 pct. 27 din Legea nr. 85/2014:

- este debitorul care, desi executa sau este capabil sa execute obligatiile exigibile, are un grad de lichiditate pe termen scurt redus si/sau un grad de indatorare pe termen lung ridicat, ce pot afecta indeplinirea obligatiilor contractuale in raport cu resursele generate din activitatea operationala sau cu resursele atrase prin activitatea financiara;

Debitor de regres

Persoana care, in baza unei cambii, isi asuma obligatia de a garanta indeplinirea prestatiei (efectuarea platii) de care este tinut trasul ca debitor cambial principal, putand fi urmarita, pe acest temei, ea insasi, de catre creditorul cambial, pentru executarea acelei prestatii, daca la implinirea scadentei – sau, in cazurile prevazute de lege, chiar mai inainte de scadenta – obligatul principal refuza plata ce i se cere. Obligatia de garantie este, in realitate, o obligatie de plata avand caracter subsidiar. Sunt debitori de regres: tragatoru, girantii si avalistii lor.

Debitor urmarit

Sintagma ce desemneaza in mod generic pe debitorul impotriva caruia se afla in curs de desfasurare procedura de executare silita a obligatiei. Simpla cerere privind inceperea urmaririi lisite a debitorului este suficienta in acest sens, daca respetiva cerere se fundeaza pe un titlu executor

Debitori solidari

Debitorii care declara ca se obliga astfel incat fiecare dintre ei este tinut fata de creditor pentru intreaga datorie. Creditorul poate la alegerea sa sa ceara tuturor debitorilor solidari sau numai unuia dintre ei executarea integrala sau partiala a obligatiei.

Dividendart. 7 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 571/2003

o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, exceptand urmatoarele:

a)    distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifica procentul de detinere a titlurilor de participare ale oricarui participant la persoana juridica;

b)   distribuire efectuata in legatura cu dobandirea/rascumpararea titlurilor de participare proprii de catre persoana juridica, ce nu modifica pentru participantii la persoana juridica respectiva procentul de detinere a titlurilor de participare;

c)    distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea unei persoane juridice;

d)   distribuire in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de catre participanti;

e)    distribuire de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant.

Se considera dividend din punct de vedere fiscal si se supune aceluiasi regim fiscal ca veniturile din dividende:

- suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile achizitionate de la un participant la persoana juridica peste pretul pietei pentru astfel de bunuri si/sau servicii, daca suma respectiva nu a facut obiectul impunerii la primitor cu impozitul pe venit sau pe profit;

suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui participant la persoana juridica, daca plata este facuta de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia.

Dobandaart. 7 alin. (1) pct. 13 din Legea nr. 571/2003

Orice suma ce trebuie platita sau primita pentru utilizarea banilor, indiferent daca trebuie sa fie platita sau primita in cadrul unei datorii, in legatura cu un depozit sau in conformitate cu un contract de leasing financiar, vanzare cu plata in rate sau orice vanzare cu plata amanata.

Dobanda

Suma de bani platita de debitor creditorului pentru valoarea imprumutului acordat in banci.

Dobanda activa

Dobanda creditoare (de incasat).

Dobanda legala

Dobanda al carei cuantum este fixat de lege.

Drept de gaj general

Drept special conferit de lege ca garantie creditorilor chirografari, in temeiul principiului dupa care debitorul raspunde de indeplinirea obligatiilor asumate in cadrul unui raport juridic civil cu toate bunurile mobile si imobile prezente si viitoare, intregul sau patrimoniu servind pentru garantarea comuna siproportionala a tuturor creditorilor sai chirografari.

Drept de creanta

Acel drept subiectiv (relativ) patrimonial in virtutea caruia subiectul activ determinat (creditorul) poate pretinde subiectului pasiv, tot determinat (debitorul), sa dea, safaca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat.

Drept de regres

Actiune indreptata de catre o persoana fizica sau juridica fata de alta persoana pentru recuperarea unei sume platite.
Regresul se practica in cazuri de protest al politelor sau cecurilor. Actiunea de regres se exercita de catre posesorul titlului de credit, la scadenta sau inainte de aceasta impotriva tragatorului, girantilor si avalistilor, daca trasul refuza plata in total sau in parte. Actiunea de regres se poate exercita si inainte de scadenta, in situatia in care starea economica a trasului este incerta.
Titlul de credit (cambia) devine exigibila in cazurile cand: cambia a fost refuzata la acceptare totala sau partiala, trasul este in stare de faliment, indiferent daca a acceptat sau nu cambia.
Posesorul titlului de credit cere prin actiunea de regres suma stipulata in titlu, dobanzile corespunzatoare si diferite cheltuieli accesorii. La randul sau debitorul de regres care a efectuat plata este indreptatit sa urmareasca obligatul precedent.

Drept de urmarire

Facultate recunoscuta titularului unui drept real de a cauta si pretinde bunul, asupra caruia poarta dreptul sau, in orice maini s-ar afla.

Drept patrimonial

Drepturi subiective care, avand un continut economic, fac parte din patrimoniul persoanei (fizice sau juridice) si sunt susceptibile de evaluare baneasca. Drepturile patrimoniale sunt cesibile catre alte persoane, prin acte juridice. De asemenea, ele sunt susceptibile de transmitere si pe cale succesorala. Pot fi exercitate si prin reprezentare, precum si de catre creditorii titularului lor, in anumite conditii, pe calea actiunii oblice.

Drept de creanta

Sinonim (in materia obligatiilor) – drept personal Acel drept subiectiv (relativ) patrimonial in virtutea caruia subiectul activ determinat (creditorul) poate pretinde subiectului pasiv, tot determinat (debitorul), sa dea, safaca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat. Numarul drepturilor de creanta nu este limitat.

Drept de preferinta

Facultatea pe care dreptul real accesoriu unui drept de creanta o confera titularului sau de a avea prioritate fata de toti ceilalti creditori pentru a obtine satisfacerea creantei sale prin urmarirea bunului asupra caruia poarta acest drept real (creditorul a carui creanta este garantata printr-un gaj sau printr-o ipoteca, daca se afla in concurs cu alti creditori ce nu dispun de o asemenea garantie, isi va satisface integral si cu precadere creanta sa din bunurile gajate sau ipotecate). A nu se confunda cu dreptul de preemtiune.

Drept personal

In sens larg, drepturi subiective intim legate de persoana titularului. Nu sunt cesibile altor persoane prin acte juridice, nu se transmit prin mostenire si nu sunt susceptibile de exercitare prin reprezentare sau de catre creditorii titularului lor, pe calea actiunii oblice; ele sunt, fara exceptie, drepturi absolute. In afara cazurilor expres prevazute de lege, dreptul la actiune in sens material pentru valorificarea in justitie este imprescriptibil. In materia obligatiilor, acelasi lucru cu Drept de creanta.

Drept real accesoriu

Drept real ce nu are o existenta de sine statatoare, presupunand existenta unor drepturi de creanta a caror indeplinire de catre debitori o garanteaza.
Acestea sunt:
-dreptul de gaj,
-dreptul de ipoteca,
-privilegiile.
Opus – Drept real principal.

Drept vatamatart. 2, alin. (1), lit.o) din Legea nr. 554/2004

Orice drept prevazut de Constitutie, de lege sau de alt act normativ, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ.

Dreptul la actiune

Facultatea titularului unui drept subiectiv de a se adresa organului de jurisdictie pentru a obtine recunoasterea si valorificarea acelui drept printr-o hotarare care sa-i asigure executarea silita a obligatiei corelative de catre debitorul ce i l-a incalcat sau i l-a contestat. Se stinge prin prescriptie extinctiva.
Indreptatirea si, totodata, posibilitatea de a sesiza organul de jurisdictie si de a-i pune in miscare activitatea pentru infaptuirea justitiei intr-un raport juridic concret. Dreptul la actiune, in sens procesual, nu cade sub incidenta prescriptiei extinctive daca nu este dublat de un drept la actiune in sens material.
Astfel, sunt imprescriptibile: – actiunile avand ca obiect constatarea existentei sau inexistentei unui drept; – actiunile pentru asigurarea dovezilor etc.

Dreptul de autor si drepturile conexeart. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003

Constituie obiect al acestora operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, precum si drepturile conexe dreptului de autor si drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.

Google PageRank Checker