Termeni I

Dictionar juridic – I

Imbogatire fara justa cauza 

Faptul juridic licit prin care are lor marirea patrimoniului unei persoane prin micsorarea corelativa a patrimoniului altei persoane, fara ca pentru acest efect sa existe o cauza justa sau un temei juridic.
Creditorul se numeste insaracit, iar debitorul imbogatit.

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale sunt active care:
a) sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative;
b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an; si
c) au valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare.
Imobilizarile corporale cuprind terenuri, constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier, avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare cuprind:
- titlurile de participare,
- interese de participare detinute,
- alte titluri imobilizate si creante imobilizate

Impozitul pe profit amanatart. 7 alin. (1) pct. 14^1 din Legea nr. 571/2003

Impozitul platibil/recuperabil in perioadele viitoare in legatura cu diferentele temporare impozabile/deductibile dintre valoarea contabila a unui activ sau a unei datorii si valoarea fiscala a acestora.Imprescriptibil

Care nu se prescrie, care ramane valabil intotdeauna

Imprumut

Actiune in baza careia o persoana numita imprumutator preda altei persoane numita imprumutat o cantitate de bunuri consumabile, neconsumabile si/sau o anumita suma de bani, imprumutatul urmand a i le restitui la scadenta, in anumite conditii

Imprumut de consumatie

Imprumutul de consumatie (mutuum) este un contract prin care o persoana – imprumutator – transmite in proprietatatea unei alte persoane – imprumutat – , o cantitate de bunuri fungibile si consumptibile, pentru a le utiliza, cu obligatia pentru imprumutat de a restitui la scadenta o cantitate egala de lucruri de acelasi gen si calitate (art. 1576 Cod Civil). Este un contract unilateral, real, ce nu poate avea ca obiect decat bunuri fungibile si consumptibile, si este translativ de proprietate. Poate fi atat cu titlu gratuit cat si cu titlu oneros

Imprumut de folosinta (comodat)

Contractul prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta altei persoane, numita comodatar, un lucru nefungibil si neconsumptibil, cu obligatia pentru acesta de a-l restitui la termen in natura, in individualitatea sa (art.1560 Cod Civil). Este un contract esentialmente gratuit, nu are caracter translativ de proprietate, si in principiu este un contract unilateral

Imputatia platii

Mod de determinare a obligatiei sau obligatiilor care se sting prin plata efectuata de debitor, atunci cand aceasta este insuficienta pentru a stinge toate obligatiile scadente (avand ca obiect bunuri de aceeasi natura) pe care debitorul le are fata de creditorul respectiv.

Imputatia platii poate fi facuta:
- prin acordul partilor;
- de catre oricare dintre parti (debitor sau creditor);
- prin efectul legii.

Regula este ca imputatia platii sa aiba loc in virtutea conventiei partilor, care va stabili detaliile de realizare concreta a ei. In lipsa unei astfel de conventii, prioritar poate decide debitorul asupra careia dintre obligatiile sale se imputa plata facuta. Debitorul trebuie sa respecte insa urmatoarele principii aplicabile in acest caz:
1) plata trebuie sa fie suficienta pentru a stinge intreaga datorie asupra careia debitorul face imputatia, caci in caz contrar s-ar face o plata partiala, incalcandu-se principiul indivizibilitatii platii;
2) daca debitorul are o obligatie exigibila (scadenta) si alta neexigibila (nescadenta) nu poate face imputatia asupra obligatiei nescadente, deoarece s-ar face o plata anticipata;
3) cand creanta este producatoare de dobanzi si creditorul datoreaza si suma imprumutata si dobanzi, plata se imputa mai intai asupra dobanzilor, afara de cazul in care creditorul ar fi de acord ca ea sa se impute mai intai asupra capitalului.

In ipoteza in care debitorul nu face el insusi imputatia platii, creditorul este indreptatit sa o faca. Acesta va preciza, prin chitanta liberatorie de obligatie pe care o remite debitorului, ce datorie considera ca s-a stins prin prestatia executata de el. Cu exceptia situatiei in care creditorul l-a surprins sau l-a indus in eroare, prin manoperele utilizate, pe debitor, acesta din urma este tinut de imputatia facuta de cel dintai, neputand-o contesta.
Daca imputatia platii nu a fost facuta nici de catre creditor, si nici de catre debitor, aceasta se va indeplini in armonie cu principiile consacrate de art.1113 Cod Civil, dupa cum urmeaza:
1) daca o datorie este scadenta si alta nescadenta, plata se imputa asupra celei scadente, chiar daca debitorul avea mai mare interes s-o stinga pe cealalta;
2) in cazul in care toate datoriile sunt ajunse la scadenta, imputatia platii se va face asupra aceleia dintre ele care este mai oneroasa pentru debitor, adica una pe care el avea mai mare interes sa o stinga (spre exemplu, cea producatoare de dobanzi mai mari);
3) daca toate datoriile sunt scadente si deopotriva de oneroase, imputatia se va face asupra celei mai vechi dintre ele;
4) atunci cand toate datoriile sunt scadente, deopotriva de oneroase si au aceeasi vechime, plata se va imputa proportional asupra fiecareia dintre ele. In acest din urma caz, creditorul va primi numai o plata partiala, ceea ce constituie o exceptie de la principiul indivizibilitatii platii.

Imputatia legala a platii

Conform art. 1113 Cod Civil, cind in chitanta nu se zice nimic despre imputatie, plata trebuie sa se impute asupra aceleia din datorii ajunse la termen, pe care debitorul, in acel timp, avea mai mare interes a o desface. In caz de o datorie ajunsa la termen si alta neajunsa, desi aceasta din urma ar fi mai generoasa, imputatia se face asupra celei ajunse la termen. Daca datoriile sint in egala natura, imputatia se face asupra celei mai vechi; daca datoriile sint in toate egale, imputatia se face proportional asupra tuturora. (C. civ. 1151, 1506).

INCOTERMS

Abrevierea expresiei din limba engleza – International Rules for the Interpretation of Trade Terms Ansamblu de reguli, norme elaborate de Camera de Comert Internationala din Paris in anul 1936, reguli internationale pentru interpretarea celor mai utilizati termeni comerciali din comertul international.

INCOTERMS definesc obligatiile reciproce ale vanzatorului si ale cumparatorului cu privire la livrarea de marfuri, transferul riscurilor si la repartitia costurilor. Prevederile acestor norme nu sunt obligatorii daca partile semnatare ale unui contract comercial international fac alte mentiuni expres in cuprinsul contractului.
In masura in care partile convin sa utilizeze normele INCOTERMS, pot folosi termenii comerciali intr-o forma ce usureaza foarte mult intocmirea contractelor.

Astfel, sunt stabilite urmatoarele grupe:
a) termenul “E”:
- EXW – Ex works – franco fabrica (… la poarta fabricii)

b) termenul “F”:
- FCA – Free carrier – franco caraus (… loc convenit)
- FAS – Free alongside ship – franco de-a lungul vasului (…port de incarcare convenit).
- FOB – Free on board – franco la bord (…port de incarcare convenit)

c) termenul “C”:
- CFR – Cost and freight – cost si navlu (…port de destinatie convenit)
- CIF – Cost insurance and freight – cost, asigurare si navlu (…port de destinatie convenit)
- CPT – Carriage paid to – fracht platit pana la (…locul de destinatie convenit)
- CIP – Carriage and insurance paid to – fracht si asigurare platite pana la (…locul de destinatie convenit)

d) termenul “D”:
- DAF – Delivered at frontier – livrare la frontiera (…locul convenit).
- DES – Delivered ex ship – livrat pe nava (…port de destinatie convenit)
- DEQ – Delivered ex quai, duty paid – livrat la chei, taxe vamale platite (…port de destinatie convenit)
- DDU – Delivered duty unpaid – livrat taxe vamale neplatite (…locul de destinatie convenit)
- DDP – Delivered duty paid – livrat cu taxe vamale platite (…loc de destinatie convenit)

Indexare

Modalitate (procedeu) de prevenire a erodarii puterii de cumparare a populatiei, prin realizarea unor corelatii intre salarii, pe de o parte, si preturi, costul vietii, productivitate, venit national si cresterea economica, pe de alta parte

Indexarea tarifelor de prima

Majorarea uniforma de catre asiguratorul RCA a tarifelor de prima cu acelasi procent;

Inscris

Mijloc legal de dovada care consta in orice act sau document scris prin care se atesta existenta unui fapt economic si/sau juridic, ori o anumita imprejurare sau situatie privitoare la acestea.

Exista doua mari categorii de inscrisuri:
- inscrisurile nepreconstituite, care sunt intocmite fara a se urmari, in mod expres, un scop probatoriu concret, si
- inscrisurile preconstituite, prin care s-a urmarit, atunci cand au fost intocmite, sa serveasca drept mijloace de proba.
Inscrisurile mai pot fi autentice (autentificate de catre un organ de stat competent), confirmative (care consolideaza un act juridic), sau recognitive (ce recunosc existenta inscrisului originar pierdut)

Inscris sub semnatura privata

Inscris intocmit si semnat de parti, fara interventia vreunui organ de stat.
Pentru valabilitatea obligatiei ce se constata prin inscrisul sub semnatura privata se cere o singura conditie, si anume semnatura partii care se obliga.
Cel caruia i se opune un inscris sub semnatura privata poate sa-i conteste continutul sau semnatura; tot astfel, mostenitorii si ceilalti succesori in drepturi ai partii au dreptul sa declare pur si simplu ca nu cunosc scrierea sau semnatura autorului lor, situatie in care se procedeaza, dupa caz, la verificarea de scripte sau la procedura falsului.
In privinta inscrisului sub semnatura privata nu opereaza o prezumtie de validitate, de felul celei instituite cu privire la inscrisul autentic.
Inscrisurile sub semnatura privata nu sunt supuse unor conditii speciale de forma si continut, putand fi facute in orice forma; esential pentru validitatea lor este ca ele sa fie semnate de cel sau cei care se obliga

Insolventa (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014:

-este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile, astfel:

a) insolventa debitorului se prezuma atunci cand acesta, dupa 60 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de creditor; prezumtia este relativa;

b) insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei;

Insolventa conform art. 3 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006:

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile:

a) insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă;

b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei;

Insolventa institutiei de credit (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5 pct. 30 din Legea nr. 85/2014:

- este acea stare a institutiei de credit aflate in una dintre urmatoarele situatii:

a) incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu disponibilitatile banesti;

b) scaderea sub 2% a indicatorului de solvabilitate a institutiei de credit;

c) retragerea autorizatiei de functionare a institutiei de credit, potrivit prevederilor legale, ca urmare a imposibilitatii de redresare financiara a unei institutii de credit;

Insolventa societatii de asigurare/reasigurare (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5 pct. 31 din Legea nr. 85/2014:

- este acea stare a societatii de asigurare/reasigurare caracterizata prin una dintre urmatoarele situatii:

a) incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu disponibilitatile banesti;

b) scaderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumatate din limita minima prevazuta de reglementarile legale in vigoare pentru fondul de siguranta;

c) imposibilitatea restabilirii situatiei financiare a societatii de asigurare/reasigurare in cadrul procedurii de redresare financiara;

Instanta de contencios administrativart. 2, alin. (1), lit.g) din Legea nr. 554/2004

Denumita in continuare instanta – Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel si tribunalele administrativ-fiscale.

Instanta de executare – art. 2, alin. (1), lit.t) din Legea nr. 554/2004

Instanta care a solutionat fondul litigiului de contencios administrativ.

Instanta strainaart. 5 pct. 32 din Legea nr. 85/2014

Este autoritatea judecatoreasca sau orice alta autoritate competenta potrivit legii statului de origine, abilitata sa deschida si sa controleze sau sa supravegheze o procedura straina ori sa adopte hotarari in cursul derularii unei asemenea proceduri.Instrument de plata

Numerar si substitute de numerar, document, inscris, titlu de credit exprimat intr-o valuta si utilizat in operatiunile de efectuare a platilor (lichidarea creantelor), intrebuintarea numerarului, valutei efective sau aurului.
Din grupa acestor mijloace de plata fac parte: cambia, biletul la ordin, cecul, acreditivul, scrisoarea de credit, dispozitia de incasare, factura, actiunile, obligatiunile, cecurile de calatorie, cartile de credit, cartile de debit, cecurile aferente cartilor de credit etc

Instrument la ordin

Titluri de credit transmisibile prin andosare pe calea girului:
- cambia;
- biletul la ordin;
- cecul
Sunt de asemenea instrumente la ordin si unele titluri de credit care nu contin clauza “la ordin”, de exemplu conosamentul

Instrumente financiare art. 5 pct. 33 din Legea nr. 85/2014

Sunt valori mobiliare, titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv, instrumente ale pietei monetare, contracte futures, inclusiv contracte care implica plata unor diferente in numerar, contracte forward pe rata dobanzii, swap-uri pe rata dobanzii, cursul de schimb si actiuni, optiuni pe orice instrument financiar prevazut in aceste categorii, inclusiv contracte care implica plata unor diferente in numerar, precum si optiuni pe cursul de schimb, rata dobanzii si instrumente financiare derivate pe marfuri si orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata intr-un stat membru sau pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata.Intabulare

Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara

Intampinare

Mijlocul procedural gratie caruia paratul poate mai inainte de dezbaterea orala a litigiului sa-si prezinte in scris apararile sale privind pretentiile reclamantului si totodata sa indice probele pe care isi sprijina acele aparari

Intarzierea platiiConform O.U.G. nr. 119/2007 Art. 1, alin. 1, pct. 3,reprezinta; depasirea termenului contractual sau legal stabilit pentru executarea obligatiei de plata; a pretului

Intelegere de garantare (in cadrul procedurii insolventei) - art. 5  pct. 34 din Legea nr. 85/2014:

-este orice contract/instrument de garantare a unui acord de netting sau a unor contracte financiare calificate, incluzand: gajuri, scrisori de garantie, garantii personale si altele asemenea;

Intelegere de garantare (in cadrul procedurii insolventei) - art. 3 alin. (1) pct. 35 din Legea nr. 85/2006:

- orice contract/instrument de garantare a unui acord de netting sau a unor contracte financiare calificate, incluzând fără limitare: gajuri, scrisori de garanţie, garanţii personale şi altele asemenea

Interes de participareart. 2, lit. B, pct. 30  din Legea nr. 32/2000

Drepturi in capitalul social al altor societati comerciale, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legaturi durabile cu aceste societati, sunt destinate sa contribuie la activitatea societatii comerciale. Detinerea unei parti din capitalul social al unei alte societati comerciale se presupune ca reprezinta un interes de participare atunci cand depaseste un procentaj de 20%.Interes legitim privatart. 2, alin. (1), lit.p) din Legea nr. 554/2004

Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.

Interes legitim public – art. 2, alin. (1), lit.r) din Legea nr. 554/2004

Interesul care vizeaza ordinea de drept si democratia constitutionala, garantarea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competentei autoritatilor publice.Intermediari in asigurariart. 2, lit. C, pct. 55 din Legea nr. 32/2000

Persoanele fizice sau juridice, denumite in continuare broker de asigurare, asistent in brokeraj, agent de asigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat, care desfasoara activitate de intermediere in asigurari, in schimbul unui/unei comision/remuneratii, autorizat sau inregistrat in conditiile stabilite de prezenta lege si de normele emise in aplicarea acesteia, precum si intermediarii din statele membre care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitate de intermediere in asigurari, conform dreptului de stabilire si libertatii de a presta servicii, dupa caz.

Intermediar in reasigurariart. 2, lit. B, pct. 56 din Legea nr. 32/2000

Persoana fizica sau juridica romana autorizata in conditiile prezentei legi, denumita in continuare broker de reasigurare, care intermediaza, in schimbul unui/unei comision/remuneratii, in principal, activitatea de reasigurare, precum si intermediarii din statele membre care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitate de intermediere in reasigurari, conform dreptului de stabilire si libertatii de a presta servicii, dupa caz.Ipoteca

Garantie imobiliara care consta intr-un drept real, accesoriu al creditorului, constituit asupra bunurilor imobile apartinand debitorului sau ale altei persoane, care are obligatia unei plati la scadenta.
Ipoteca nu il deposedeaza pe debitor de bunul ipotecat, insa confera creditorului ipotecar, pentru creditorul neplatit la scadenta, dreptul de urmarire a imobilului in mainile oricui s-ar afla, dreptul de a cere scoaterea imobilului in vanzare silita si dreptul de a fi platit cu preferinta din pretul astfel realizat.
Ipoteca este asadar o garantie reala imobiliara. Ea este un drept real asupra imobilelor afectate de plata obligatiilor. Codul civil roman o reglementeaza in art.1746-1814.
Ipoteca poate fi, din punctul de vedere al sursei sale juridice, conventionala sau legala

Ipoteca conventionala

Sintagma ce desemneaza ipoteca creata prin conventia partilor, cu respectarea formelor prevazute de lege.

Codul civil roman prevede doua conditii de fond obligatorii, si anume:
- cel care constituie ipoteca trebuie sa aiba capacitatea de exercitiu (art.1769 Cod civil), si
- sa fie proprietarul actual al bunului imobil.
Forma autentica a contractului de ipoteca este ceruta ad validitatem, fiind un contract solemn.
Ipoteca poate fi constituita die prin acelasi inscris din care rezulta si obligatia principala, fie printr-un inscris distinct de acela care constata existenta acestei obligatii. De regula, obligatia garantata nu este necesara a fi constatat printr-un inscris autentic.

Ipoteca legala

Sintagma ce desemneaza ipotecile constituite ex lege (ipoteci legale propriu-zise), ca si ipotecile conventionale a caror obligatie de constituire rezulta din lege

Google PageRank Checker