Termeni O

Dictionar juridic – O

Obiect al actului juridic civil  

Conduita partilor stabilita prin acel act sau, cu alte cuvinte actiunile ori inactiunile la care partile sunt indreptatite sau de care sunt tinute.
Pentru a fi valabil, obiectul actului juridic civil trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa existe;
- sa fie in circuitul civil;
- sa fie licit;
- sa fie moral.
Ca si conditii speciale:
- cel ce se obliga trebuie sa fie titularul dreptului subiectiv;
- obiectul sa constea intr-un fapt personal al debitorului

Obligatie civila

Acea obligatie a carei executare este garantata prin mijloace juridice ofensive pe care creditorul le poate utiliza cu concursul fortei de constrangere a statului in scopul realizarii dreptului sau de creanta, atunci cand debitorul nu executa voluntar prestatia datorata.
Principalul mijloc juridic ofensiv este dreptul la actiune in justitie.
Marea majoritate a obligatiilor intra in aceasta categorie. De aceea ele se mai numesc obligatii inzestrate cu actiune in justitie

Obligatie comerciala

Totalitatea raporturilor juridice pe care le are o societate si in care isi creeaza indatoriri. In principiu, orice raport juridic creeaza obligatii pentru ambele parti semnatare: una, de a livra marfa, cealalta de a achita contravaloarea marfii primite ori pe care urmeaza sa o primeasca. Vezi art.35-59 din Codul Comercial.

Obligatie de cooperare  (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5 pct. 39 din Legea nr. 85/2014:

- reprezinta indatorirea instantelor si a practicienilor in insolventa de a asigura coordonarea procedurala prin urmatoarele mijloace:

a) schimbul de informatii cu privire la procedura, in special in privinta creantelor, activelor si masurilor luate de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar;

b) deschiderea concomitenta a procedurilor de insolventa a membrilor grupului, la cererea debitorilor sau a creditorilor;

c) fixarea corelata a termenelor procedurale, precum si a sedintelor adunarii creditorilor;

d) in cazul in care nu a fost desemnat acelasi practician in insolventa pentru fiecare membru al grupului, coordonarea comunicarii intre practicienii in insolventa de catre practicianul desemnat in dosarul privind societatea-mama sau, dupa caz, societatea cu cea mai mare cifra de afaceri conform ultimei situatii financiare anuale publicate;

Obligatie de mijloace

Acea obligatie in care debitorul are indatorirea de a pune in valoare toate mijloacele de care dispune si intreaga sa diligenta pentru a obtine un anumit rezultat, in favoarea creditorului. Debitorul insa nu se obliga si nu garanteaza obtinerea rezultatului repectiv.

Obligatii reale

Categorie juridica intermediara drepturilor reale si drepturilor de creanta, ce consta in anumite indatoriri, prevazute expres de lege sau stabilite prin contract, a caror existenta este determinata, de regula, de faptul stapanirii unui anumit bun.
Aceste obligatii se caracterizeaza printr-o opozabiitate mai mare decat drepturile de creanta si mai restransa decat drepturile reale.
Obligatiile reale sunt de doua feluri:
- obligatii scriptae in rem sau opozabile tertilor, si
- obligatii propter rem sau reale de a face.

Oferta

Scrisoare trimisa de furnizor / producator, din proprie initiativa sau ca raspuns la o cerere de oferta, prin care isi prezinta partenerului toata gama de produse /servicii, inclusiv caracteristicile acestora (denumirea marfii sau a serviciului, calitatea, cantitatea ce se poate livra, pretul, termenul de livrare, conditiile de plata, durata valabilitatii ofertei).

Oferta reala de plata

Procedura prin care debitorul se elibereaza de obligatie, somandu-l pe creditorul care nu vrea sa primeasca executarea, sa o accepte si depunand lucrul care formeaza obiectul obligatiei la Casa de Depuneri si Consemnatiuni.

Oferta revocabila

ferta individuala lansata sub rezerva retractarii ei de catre ofertant in oricare moment al perioadei de valabilitate.

Operaţiunea de compensare bilaterală (netting) (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5 alin. 40 din Legea nr. 85/2014:

- presupune realizarea, in legatura cu unul sau mai multe contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora dintre urmatoarele operatiuni:

a) incetarea unui contract financiar calificat si/sau accelerarea oricarei plati sau indepliniri a unei obligatii ori realizari a unui drept in baza unuia sau a mai multor contracte financiare calificate avand ca temei un acord de compensare bilaterala (netting);

b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piata, valori de lichidare ori valori de inlocuire a oricareia dintre obligatiile sau drepturile la care se refera lit. a);

c) conversia intr-o singura moneda a oricarei valori, calculata potrivit lit. b);

d) compensarea, pana la obtinerea unei sume nete (off-set), a oricaror valori calculate potrivit lit. b) si convertite potrivit prevederilor lit. c).

Operaţiunea de compensare bilaterală (netting) (in cadrul procedurii insolventei) – art. 3 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 85/2006:

- presupune realizarea, în legătură cu unul sau mai multe contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora dintre următoarele operaţiuni:

a) încetarea unui contract financiar calificat şi/sau accelerarea oricărei plăţi sau îndepliniri a unei obligaţii ori realizări a unui drept în baza unuia sau a mai multor contracte financiare calificate având ca temei un acord de compensare bilaterală (netting);

b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piaţă, valori de lichidare ori valori de înlocuire a oricăreia dintre obligaţiile sau drepturile la care se referă lit. a);

c) conversia într-o singură monedă a oricărei valori, calculată potrivit lit. b);

d) compensarea, până la obţinerea unei sume nete (off-set), a oricăror valori calculate potrivit lit. b) şi convertite potrivit prevederilor lit. c);

Opozitia la executare (pentru file cec si bilete la ordin)

Procedura legala de contestare a executarii silite demarata in baza titlurilor executorii constand in file cec si bilete la ordin. Redam mai jos dispozitiile legale.

conform art. 54 si 55 din Legea asupra cecului nr. 59/1934

În termen de 5 zile de la primirea somaţiunii, debitorul poate face opoziţie la executare.

Opoziţia se va introduce la judecătoria care a învestit cecul cu formulă executorie. Judecătoria va judeca opoziţia potrivit Codului de procedură civilă, de urgenţă şi cu precădere, înaintea oricărei alte pricini.

Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei va putea fi atacată cu apel în termen de 15 zile de la pronunţare.

Instanţa va putea suspenda executarea numai în caz când oponentul nu recunoaşte semnătura, înscriindu-se în fals, sau nu recunoaşte procura.

În caz de suspendarea executării, creditorul va putea obţine măsuri de asigurare.

În procesele pornite fie pe cale de acţiune, fie pe cale de opoziţie, la somaţia de executare a cecului, debitorul nu va putea opune decât excepţiunile de nulitate a titlului, prevăzut de art. 2, precum şi cele care nu sunt oprite de art. 23.

Excepţiunile personale vor trebui să fie de grabnică soluţiune şi întotdeauna întemeiate pe o probă scrisă.

Excepţiunile trebuiesc invocate la primul termen de înfăţişare.

Prin primul termen de înfăţişare se înţelege primul termen de la prima instanţă, când procedura fiind îndeplinită, părţile pot pune concluzii în fond, chiar dacă pârâtul sau oponentul nu se prezintă.

conform art. 62 si 63 din Legea asupra cambiei si biletului la ordin nr. 58/1934 raportat la art. 106 alin. (1)

În termen de 5 zile de la primirea somaţiunii, debitorul poate face opoziţie la executare.

Opoziţia se va introduce la judecătoria care a investit cambia cu formulă executorie. Judecătoria va judeca opoziţia potrivit Codului de procedură civilă, de urgenţă şi cu precădere, înaintea oricărei alte pricini.

Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei va putea fi atacată cu apel în termen de 15 zile de la pronunţare.

Instanţa va putea suspenda executarea numai în caz când oponentul nu recunoaşte semnătura, înscriindu-se în fals, sau nu recunoaşte procura.

În caz de suspendarea executării, creditorul va putea obţine măsuri de asigurare.

În procesele cambiale pornite, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de opoziţie la somaţia de executare, debitorul nu va putea opune posesorului decât excepţiunile de nulitatea titlului, potrivit dispoziţiunilor art. 2, precum şi cele care nu sunt oprite de art. 19.

Excepţiunile personale vor trebui să fie de grabnică soluţiune şi întotdeauna întemeiate pe o probă scrisă.

Excepţiunile cambiale trebuiesc propuse la primul termen de înfăţişare.

Prin primul termen de înfăţişare se înţelege primul termen la prima instanţă, când procedura fiind îndeplinită părţile pot pune concluzii în fond, chiar dacă pârâtul sau oponentul nu se prezintă.

Opozitie la plata

Interventia pe care o face o persoana indreptatita de lege la un anumit debitor, punandu-i in vedere sa nu efectueze plata, fara prezenta sa ori fara consimtamantul sau.
Efectul consta in aceea ca debitorul respectiv este obligat sa se abtina de a face plata; in caz contrar, el poate fi obligat sa faca din nou plata.

Pot face opozitii la plata:
- un alt creditor al aceluiasi debitor;
- creditorul care a pierdut inscrisul constatator al creantei sale si afla ca debitorul este gata sa faca plata celui care prezinta titlul;
- creditorul creditorului prin poprire.

Poprirea este cea mai importanta opozitie la plata.

Organism de compensareart. 2, lit. B, pct. 48 din Legea nr. 32/2000

Entitate care acorda despagubiri persoanelor pagubite ca urmare a unui accident survenit pe teritoriul unui stat membru, altul decat cel de resedinta al persoanei pagubite, provocat de un autoturism inregistrat si asigurat pe teritoriul unui stat membru.

Organisme sociale interesateart. 2, alin. (1), lit.s) din Legea nr. 554/2004

Structuri neguvernamentale, sindicate, asociatii, fundatii si altele asemenea, care au ca obiect de activitate protectia drepturilor diferitelor categorii de cetateni sau, dupa caz, buna functionare a serviciilor publice administrative.

Organizatie nonprofitart. 7 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 571/2003

Orice asociatie, fundatie sau federatie infiintata in Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare, dar numai daca veniturile si activele asociatiei, fundatiei sau federatiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial.

Google PageRank Checker