Termeni R

Dictionar juridic – R

Raport juridic civil

Relatia sociala, patrimoniala sau personala nepatrimoniala,reglementata de norma de drept civil.

Raspundere civila

 

Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.

Reasigurareart. 2, lit. A, pct. 17  din Legea nr. 32/2000

Operatiunea care consta in preluarea riscurilor cedate de un asigurator/reasigurator.

Reasigurator art. 2, lit. B, pct. 39  din Legea nr. 32/2000

Persoana juridica autorizata in conditiile prezentei legi de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de autoritatea competenta a statului membru de origine, care desfasoara exclusiv activitate de reasigurare si/sau operatiuni legate de aceasta.

Recurs

Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Redeventa –  art. 7 alin. (1) pct. 28 din Legea nr. 571/2003

Orice suma ce trebuie platita in bani sau in natura pentru folosirea ori dreptul de folosinta al oricaruia dintre urmatoarele:

-     drept de autor asupra unei lucrari literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum si efectuarea de inregistrari audio, video;

-     orice brevet, inventie, inovatie, licenta, marca de comert sau de fabrica, franciza, proiect, desen, model, plan, schita, formula secreta sau procedeu de fabricatie ori software.

-     Nu se considera redeventa, in sensul prezentei legi, remuneratia in bani sau in natura platita pentru achizitiile de software destinate exclusiv operarii respectivului software, fara alte modificari decat cele determinate de instalarea, implementarea, stocarea sau utilizarea acestuia. De asemenea, nu va fi considerata redeventa, in sensul prezentei legi, remuneratia in bani sau in natura platita pentru achizitia in intregime a drepturilor de autor asupra unui program pentru calculator;

-     orice transmisiuni, inclusiv catre public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare;

-     orice echipament industrial, comercial sau stiintific, orice bun mobil, mijloc de transport ori container;

-     orice know-how;

-     numele sau imaginea oricarei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoana fizica.

In plus, redeventa cuprinde orice suma ce trebuie platita in bani sau in natura pentru dreptul de a inregistra sau transmite sub orice forma spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activitati similare.

Refuz nejustificat de a solutiona o cerereart. 2, alin. (1), lit.i) din Legea nr. 554/2004

Exprimarea explicita, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva cererea unei persoane; este asimilata refuzului nejustificat si nepunerea in executare a actului administrativ emis ca urmare a solutionarii favorabile a cererii sau, dupa caz, a plangerii prealabile.

Regres

Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita acestuia restituirea datoriei pe care a platit-o in locul lui.

Remiterea de datorie

Iertare de datorie; renuntare cu titlu gratuit la incasarea unei creante. Este o modalitate de stingere a unui raport juridic fara a se ajunge la finalitatea acetuia: executarea obligatiilor de catre parti.

Renuntare la judecata

Act juridic de dispozitie prin care reclamantul se desista la judecata.

Renuntare la drept

Act juridic de dispozitie prin care reclamantul se desista la judecata.

Renta viagera

Reprezinta dreptul unei persoane numita credirentier, de a primi periodic, atata timp cat traieste o suma de bani numita renta, de la o alta persoana numita debirentier.

Reorganizarea judiciara - art. 5 pct. 54 din Legea nr. 85/2014:

Este procedura ce se aplica debitorului in insolventa, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, confirmarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa prevada, nelimitativ, impreuna sau separat:

a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului;

b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social;

c) restrangerea activitatii prin lichidarea partiala sau totala a activului din averea debitorului;

Reorganizarea judiciara - art. 3 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 85/2006:

Este procedura ce se aplică debitorului, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanţelor. Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, implementarea şi respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate să prevadă, împreună sau separat:

a) restructurarea operaţională şi/sau financiară a debitorului;

b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social;

c) restrângerea activităţii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului;

Reorganizarea persoanelor juridice

Transformare a doua sau mai multor persoane juridice, realizata prin comasare ori divizare.

Reprezentant strainart. 5 pct. 56 din Legea nr. 85/2014

Este persoana fizica sau juridica, incluzand persoanele desemnate cu titlu provizoriu, autorizate, in cadrul unei proceduri straine sa administreze reorganizarea sau lichidarea bunurilor si a activitatii debitorului sau sa actioneze ca reprezentant al unei proceduri straine.

Reprezentante de despagubiriart. 2, lit. B, pct. 48 din Legea nr. 32/2000

Unitati desemnate in fiecare stat membru de catre asiguratorii din Romania autorizati sa practice clasa nr. 10 de la lit. B din anexa nr. 1, exclusiv raspunderea transportatorului, care au in sarcina administrarea si solutionarea cererilor de despagubire ca urmare a unui accident de vehicul.

Reprezentare conventionala

Indeplinirea unor acte juridice de catre o persoana, reprezentant, mandatar, in numele si in interesul unei alte persoane, reprezentat, mandant. Instrumentul juridic prin care se realizeaza acordul de vointa privind reprezentarea conventionala il constituie contractul de mandat, iar inscrisul care consemneaza intelegerea partilor se numeste procura, aceasta putand fi generala, daca priveste totalitatea actelor juridice, ori speciala, cand se refera la anumite acte juridice. Reprezentare conventionala nu este admisa in acte cu caracter strict personal , casatorie, divort, testament, contract de munca etc.

Repunere in termen

Mijloc juridic prin care organul de jurisdictie poate dispune, la cerere sau din oficiu, judecarea sau rezolvarea unei actiuni sau cai de atac peste termenul de prescriptie sau de sisizare prevazut de lege.

Repunere in situatia anterioara

Masura reparatorie, de restabilire a ordinii de drept, constand in desfiintarea unui act juridic si tuturor urmarilor lui, restituirea prestatiilor efectuate, curmarea starii de fapt ilegale, precum si repararea integrala a prejudiciului cauzat unei persoane prin actul incheiat ori faptul savarsit in contradictie cu legea.

Resciziune

Actiune in anularea unui act juridic pentru leziune.

Retinere proprieart. 2, lit. A, pct. 18  din Legea nr. 32/2000

Partea din risc care ramane in sarcina asiguratorului dupa deducerea reasigurarii.

Rezidentart. 7 alin. (1) pct. 29 din Legea nr. 571/2003

Orice persoana juridica romana, orice persoana juridica straina avand locul de exercitare a conducerii efective in Romania, orice persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, si orice persoana fizica rezidenta.

Reziliere

Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.

Rezolutiune

Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare uno ictu (dintr-o data), la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.

Romaniaart. 7 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 571/2003

Teritoriul de stat al Romaniei, inclusiv marea sa teritoriala si spatiul aerian de deasupra teritoriului si marii teritoriale, asupra carora Romania isi exercita suveranitatea, precum si zona contigua, platoul continental si zona economica exclusiva, asupra carora Romania isi exercita drepturile suverane si jurisdictia in conformitate cu legislatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international.

TRANSILVANIA Recuperari Creante Cluj

Google PageRank Checker