Termeni A

Dictionar juridic – A

Acceptare  

Manifestarea vointei de a dobandi un drept, de a primi o oferta de incheiere a unui contract sau de a primi o succesiune. Actiunea de acceptare, primire, consimtire. Acceptarea poate fi pura si simpla sau tacita.

Achiesare

A incuviinta, a fi de acord, a recunoaste un act, un drept, o hotarare. In cadrul procesului civil, achiesarea este manifestarea in forma procesuala a consimtamantului paratului de a recunoaste pretentiile reclamantului sau a partii care a pierdut procesul in fata primei instante, de a renunta la calea de atac a recursului.

Acont

Suma de lei platita ca garantie in contul pretului, de una dintre partile contractante celeilalte, intainte ca aceasta sa fi trecut la executarea obligatiei sale. Codul civil (art. 1297 si urmatoarele ) utilizeaza termenul de arvuna care, in caz de nerealizare a contractului din vina uneia dintre parti, este pierduta de catre aceasta sau se restituie indoit, daca cel in culpa este vanzatorul

Acord de compensare bilaterala (acord de netting) (in cadrul procedurii insolventei) - art. 5 pct. 1 din Legea nr. 85/2014:

a) orice acord master de netting – orice intelegere sau clauza in cadrul unui contract financiar calificat dintre doua parti, prin care se prevede un netting al unor plati ori o indeplinire a unor obligatii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultand din sau avand legatura cu unul ori mai multe contracte financiare calificate;

b) orice acord master – master de netting – orice acord master de netting intre doua parti, prin care se prevede netting-ul intre doua sau mai multe acorduri master de netting;

c) orice intelegere de garantare subsecventa ori in legatura cu unul sau mai multe acorduri master de netting;Acord de compensare bilaterala (acord de netting) (in cadrul procedurii insolventei) - art. 3 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 85/2006:

a) orice înţelegere sau clauză în cadrul unui contract financiar calificat dintre două părţi, prin care se prevede un netting al unor plăţi ori o îndeplinire a unor obligaţii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultând din sau având legătură cu unul ori mai multe contracte financiare calificate (“acord master de netting”);

b) orice acord master de netting între două părţi, prin care se prevede netting-ul între două sau mai multe acorduri master de netting (“acord master-master de netting”);

c) orice înţelegere de garantare subsecventă ori în legătură cu unul sau mai multe acorduri master de netting;

Act

Este acel document elaborat de o autoritate de stat, prin care se atesta un fapt, o obligatie, identitatea cuiva. Exista mai multe categorii de acte: actul juridic, actul administrativ, individual, actul de administrare, act de dispozitie, act procesual, act procedural, etc.

Act administrativart. 2, alin. (1), lit.c) din Legea nr. 554/2004

Actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, in sensul prezentei legi, si contractele incheiate de autoritatile publice care au ca obiect punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizitiile publice; prin legi speciale pot fi prevazute si alte categorii de contracte administrative supuse competentei instantelor de contencios administrativ.

Act administrativ-jurisdictionalart. 2, alin. (1), lit.d) din Legea nr. 554/2004

Actul emis de o autoritate administrativa investita, prin lege organica, cu atributii de jurisdictie administrativa speciala.

Act autentic

Inscris incheiat cu respectarea formelor legale si a carui autenticitate este confirmata de semnatura si stampila autoritatii care l-a intocmit sau verificat. Acel act care s-a facut cu solemnitatile cerute de lege de un functionar public, care are dreptul de a functiona in locul unde s-a facut actul. Mijloc de proba din categoria inscrisurilor prevazute in art.1171 si urm. Cod Civil. Cu privire la autentificare, vezi Legea nr.36/1995, notarul public fiind competent sa autentifice un act. Actul autentic are putere de proba. Actul poate fi atacat numai prin inscriere in fals. De asemenea, actul autentic poate fi investit cu formula executorie, avand astfel aceeasi putere ca o hotarare judecatoreasca.

Act juridic

Manifestare de vointa a uneia sau a mai multor persoane cu scopul de a crea, de a modifica, de a transmite sau de a stinge drepturi si obligatii; 2. (dr. civ.) – Mijloc de proba din categoria inscrisurilor prevazute in art. 1171 si urm. Codul civil.

Act cu titlu oneros

Act juridic prin care partile urmaresc sa obtina fiecare de la cealalta, ca echivalent, un folos patrimonial, oricare ar fi obiectul obligatiilor.

Act de comandament cu caracter militar art. 2, alin. (1), lit.l) din Legea nr. 554/2004:

Actul administrativ referitor la problemele strict militare ale activitatii din cadrul fortelor armate, specifice organizarii militare, care presupun dreptul comandantilor de a da ordine subordonatilor in aspecte privitoare la conducerea trupei, in timp de pace sau razboi ori, dupa caz, la indeplinirea serviciului militar.

Act juridic civil

Manifestare de vointa savarsita cu intentia de a produce efecte juridice, adica a crea, a modifica ori stinge un raport juridic. Actele juridice sunt de mai multe feluri: acte juridice uni, bi sau multilaterale (dupa numarul partilor); acte cu titlul oneros sau gratuit (dupa scopul urmarit), cele cu titlul oneros se impart in comutative si aleatorii, iar cele cu titlu gratuit in liberalitati si acte dezinteresate; acte constitutive, translative si declarative (dupa efectele produse) etc. Pentru ca actele juridice civile sa fie valabil incheiate ele trebuie sa indeplineasca anumite conditii de fond, iar cand actul este solemn, trebuiesc indeplinite si conditii de forma, vezi art. 948-968 Codul civil.

Act sub semnatura privata

Document prin care partile semnatare convin asupra unei situatii de ordin material, cum ar fi vanzarea, cumpararea, primirea in pastrare etc. Spre deosebire de actele autentice, actele sub semnatura privata se realizeaza fara participarea sau interventia vreunei autoritati. Actul trebuie intocmit in atatea exemplare cate parti il semneaza, dar se poate considera ca partile care semneaza actul, avand aceeasi pozitie, pot primi un singur exemplar.

Acte care privesc raporturile cu Parlamentul art. 2, alin. (1), lit.k) din Legea nr. 554/2004

Actele emise de o autoritate publica, in realizarea atributiilor sale, prevazute de Constitutie sau de o lege organica, in raporturile de natura politica cu Parlamentul.

Actionar semnificativ art. 2, lit. A, pct.10 din Legea nr. 32/2000:

Orice persoana care, nemijlocit si singura ori prin intermediul sau in legatura cu alte persoane fizice ori juridice, exercita drepturi ce decurg din detinerea unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social al unui asigurator/reasigurator ori ii confera acesteia cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor sau care dau posibilitatea sa exercite o influenta semnificativa asupra conducerii unui asigurator, reasigurator, broker de asigurare si/sau de reasigurare in care are pozitia semnificativa, dupa caz

Actiune civila

Este mijlocul legal cel mai important de protejare prin constrangere judiciara a drepturilor civile incalcate sau a intereselor ocrotite de lege. Actiunea civila reprezinta totodata si un instrument juridic eficient de aparare a legalitatii si ordinii de drept precum si de intarire a disciplinei sociale.
Clasificarea actiunilor civile:

Dupa scopul urmarit de reclamant:
actiuni in constituire de drepturi
actiuni in realizarea dreptului
actiuni in constatarea dreptului

dupa natura drepturilor ce se valorifica in justitie:
actiuni personale
actiuni reale
actiuni mixte

dupa obiectul dreptului subiectiv protejat prin actiune:
actiuni mobiliare;
actiuni imobiliare (posesorii sau petitorii, dupa cum este aparata doar posesia sau insusi dreptul real principal asupra unui imobil)

dupa calea procedurala aleasa de cel interesat pentru apararea judiciara a dreptului sau:
actiuni principale;
actiuni accesorii;
actiuni incidentale.

Actiune oblica

Mijloc juridic prin care creditorul exercita drepturile si actiunile debitoului sau atunci cand acesta refuza sau neglijeaza sa si le exercite.

Actiune pauliana

Actiunea prin care creditorul solicita revocarea sau desfiintarea judiciara a actelor incheiate de debitor in frauda drepturilor sale.

Activitateart. 7 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 571/2003

Orice activitate desfasurata de catre o persoana in scopul obtinerii de venit.

Activitate dependentaart. 7 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 571/2003

Orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare.

Orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii:

a) beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;

b) în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;

c) plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;

d) plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit.

Activitate dependenta la functia de bazaart. 7 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003

Orice activitate desfasurata in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, declarata angajatorului ca functie de baza de catre angajat; in cazul in care activitatea se desfasoara pentru mai multi angajatori, angajatul este obligat sa declare fiecaruia locul unde exercita functia pe care o considera de baza.

Activitate independentaart. 7 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 571/2003

Orice activitate desfasurata cu regularitate de catre o persoana fizica, alta decat o activitate dependenta.Activitatea de asigurareart. 2, lit. A, pct.1 din Legea nr. 32/2000:

Activitatea exercitata in sau din Romania, care desemneaza, in principal, oferirea, intermedierea, negocierea, incheierea de contracte de asigurare si reasigurare, incasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres si de recuperare, precum si investirea sau fructificarea fondurilor proprii si atrase prin activitatea desfasurata.

Activitatea de intermediere in asigurariart. 2, lit. B, pct. 62 din Legea nr. 32/2000

Activitatea de introducere, propunere ori indeplinire a altor activitati preliminarii incheierii contractelor de asigurare sau oferirea de asistenta pentru administrarea ori indeplinirea unor contracte, indeosebi in cazul unei daune. Aceste activitati nu vor fi considerate activitati de intermediere in asigurari, in cazul in care sunt indeplinite de catre un asigurator sau de un angajat al acestuia care actioneaza sub responsabilitatea asiguratorului.

Nu vor fi considerate activitati de intermediere in asigurari nici urmatoarele: furnizarea de informatii in mod ocazional, in contextul unei alte activitati profesionale al carei scop nu consta in oferirea de asistenta clientilor in vederea incheierii sau administrarii unui contract, administrarea daunelor unui asigurator pe baze profesionale, precum si regularizarea daunelor.

Activitatea de intermediere in reasigurariart. 2, lit. B, pct. 63 din Legea nr. 32/2000

Activitatea de introducere, propunere ori indeplinire a altor activitati preliminarii incheierii contractelor de reasigurare sau oferirea de asistenta pentru administrarea ori indeplinirea unor contracte, indeosebi in cazul unei daune. Aceste activitati nu vor fi considerate activitati de intermediere in reasigurari, in cazul in care sunt indeplinite de catre un reasigurator sau de un angajat al acestuia care actioneaza sub responsabilitatea reasiguratorului.

Nu vor fi considerate activitati de intermediere in reasigurari nici urmatoarele: furnizarea de informatii in mod ocazional, in contextul unei alte activitati profesionale al carei scop nu consta in oferirea de asistenta clientilor in vederea incheierii sau administrarii unui contract, administrarea daunelor unui reasigurator pe baze profesionale, precum si regularizarea daunelor.Activitati curenteart. 5 pct. 2  din Legea nr. 85/2014

Reprezinta acele activitati de productie, comert sau prestari de servicii si operatiuni financiare, propuse a fi efectuate de debitor in perioada de observatie si in perioada de reorganizare, in cursul normal al activitatii sale, cum ar fi:

a) continuarea activitatilor contractate si incheierea de noi contracte, conform obiectului de activitate;

b) efectuarea operatiunilor de incasari si plati aferente acestora;

c) asigurarea finantarii capitalului de lucru in limite curente.Activitatile curente (in cadrul procedurii insolventei) – art. 3 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 85/2006:

- reprezintă acele fapte de comerţ şi operaţiuni financiare propuse a fi efectuate de debitor în perioada de observaţie, în cursul normal al comerţului său, cum ar fi:

a) continuarea activitatilor contractate, conform obiectului de activitate;

b) efectuarea operatiunilor de incasari si plati aferente acestora;

c) asigurarea finantarii capitalului de lucru in limite curente;

Actuar art. 2, lit. B, pct. 47^1 din Legea nr. 32/2000:

Persoana fizica inregistrata in Registrul actuarilor, in conformitate cu prevederile prezentei legi si a normelor emise in aplicarea acesteia, specializata in evaluarea riscului prin metode statistice care, in domeniul asigurarilor, sunt folosite pentru calcularea primelor, rezervelor tehnice si a anuitatilor.

Administratorul interimar (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5  pct. 3 din Legea nr. 85/2014:

- este persoana fizica sau juridica desemnata de Banca Nationala a Romaniei, iar, in cazul cooperativelor de credit, si comitetul de administrare speciala desemnat de casa centrala a cooperativelor de credit, abilitata sa ia masuri de conservare, in scopul prevenirii diminuarii activului si a cresterii pasivului institutiei de credit, de la momentul depunerii unei cereri de deschidere a procedurii falimentului si pana la data numirii lichidatorului judiciar, in procedura falimentului institutiilor de credit.

Administratorul judiciar (in cadrul procedurii insolventei) – art. 3 alin. (1) pct. 27 din Legea nr. 85/2006:

- este persoana fizică sau juridică compatibilă, practician în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. 20 în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare;

Administratorul special (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5 pct. 4 din Legea nr. 85/2014:

- este persoana fizica sau juridica desemnata de adunarea generala a actionarilor/asociatilor/membrilor debitorului, imputernicita sa le reprezinte interesele in procedura si, atunci cand debitorului i se permite sa isi administreze activitatea, sa efectueze, in numele si pe contul acestuia, actele de administrare necesare;

Administratorul special (in cadrul procedurii insolventei) – art. 3 alin. (1) pct. 26 din Legea nr. 85/2006:

-desemnat de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor debitorului, persoană juridică, împuternicit să efectueze în numele şi pe contul acestuia actele de administrare necesare în perioadele de procedură când debitorului i se permite să îşi administreze activitatea şi să le reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Adunarea generală a acţionarilor, asociaţilor sau membrilor persoanei juridice va fi convocată de administratorul judiciar ori de lichidator pentru desemnarea administratorului special, în termen de maximum 10 zile de la deschiderea procedurii sau, după caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-şi administra averea. Adunarea generală va fi prezidată de administratorul judiciar sau de lichidator, după caz;

Administratorul special (in cadrul procedurii insolventei) - art. 18 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 - are următoarele atribuţii:

a) exprimă intenţia debitorului de a propune un plan, potrivit art. 28 alin. (1) lit. h), coroborat cu art. 33 alin. (2);

b) participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acţiunilor prevăzute la art. 79 şi 80;

c) formulează contestaţii în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege;

d) propune un plan de reorganizare;

e) administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului;

f) după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primeşte raportul final şi bilanţul de închidere şi participă la şedinţa convocată pentru soluţionarea obiecţiunilor şi aprobarea raportului;

g) primeşte notificarea închiderii procedurii.

Adunarea creditorilor (in cadrul procedurii insolventei) – art. 13 din Legea nr. 85/2006:

- va fi convocată şi prezidată de administratorul judiciar sau, după caz, de lichidator, dacă legea sau judecătorul-sindic nu dispune altfel; secretariatul şedinţelor adunărilor creditorilor este în sarcina administratorului judiciar sau, după caz, a lichidatorului.

Creditorii cunoscuţi vor fi convocaţi de administratorul judiciar sau de lichidator în cazurile prevăzute expres de lege şi ori de câte ori este necesar.

Adunarea creditorilor va putea fi convocată şi de comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor deţinând creanţe în valoare de cel puţin 30% din valoarea totală a acestora.

Agent de asigurareart. 2, lit. B, pct. 58 din Legea nr. 32/2000

Persoana fizica sau juridica imputernicita, in baza autorizarii unui asigurator ori reasigurator, sa incheie in numele si in contul asiguratorului sau reasiguratorului, contracte de asigurare ori de reasigurare cu tertii, conform conditiilor stipulate in contractul de mandat incheiat, fara sa aiba calitatea de asigurator/reasigurator, broker de asigurare si/sau de reasigurare.

Agent de asigurare subordonatart. 2, lit. B, pct. 58^2 din Legea nr. 32/2000

Persoana fizica sau juridica ce, pe langa activitatea sa profesionala principala, intermediaza in numele si in contul unuia sau mai multor asiguratori produse de asigurare care sunt complementare la produsele furnizate de institutiile de credit si institutiile financiare nebancare care actioneaza intr-o piata reglementata.Angajament art. 2, lit. B, pct. 41 din Legea nr. 32/2000:

Obligatia asumata printr-un contract de asigurare.

Antecontract

Conventia prin care o parte sau ambele parti se obliga sa semneze in viitor un anumit contract, contract ale carui clauze principale sunt determinate in prezent.

Antecontract de vanzare cumparare

Este acordul de vointa contractual prin care o parte sau ambele parti se obliga sa semneze in viitor un anumit contract de vanzare-cumparare, stabilind si continutul esential al acestuia.

Asigurareart. 2, lit. A, pct.3 din Legea nr. 32/2000:

Operatiunea prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati, expusi la producerea anumitor riscuri, si ii indemnizeaza pe cei care sufera un prejudiciu pe seama fondului alcatuit din primele incasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate.

Asigurat art. 2, lit. A, pct.4 din Legea nr. 32/2000:

Persoana care are un contract de asigurare incheiat cu asiguratorul.

Asigurator art. 2, lit. A, pct.4 din Legea nr. 32/2000:

Persoana juridica romana autorizata in conditiile prezentei legi sa exercite activitati de asigurare, sucursala sau filiala unui asigurator dintr-un stat tert, precum si sucursala unei societati de asigurare sau a unei societati mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine.

Asigurator cu activitate compozita art. 2, lit. B, pct. 54^1 din Legea nr. 32/2000:

Asigurator autorizat sa desfasoare simultan activitate de asigurari de viata si activitate de asigurari generale.

Asigurator dintr-un stat tertart. 2, lit. B, pct. 27  din Legea nr. 32/2000:

Asigurator al carui sediu real se afla in afara Uniunii Europene, ale carui filiale deschise in cadrul Uniunii Europene functioneaza pe baza unei autorizatii de la autoritatea competenta a statului membru gazda. Prin sediu real se intelege centrul principal de conducere si de gestiune a activitatii statutare, chiar daca hotararile organelor respective sunt adoptate potrivit dispozitiilor transmise de actionari sau asociati din alte state.

Asistenti in brokerajart. 2, lit. B, pct. 57^1 din Legea nr. 32/2000

Persoane fizice sau juridice care in baza unui contract cu un broker de asigurare si/sau de reasigurare primesc o imputernicire in legatura cu un mandat de brokeraj al acestuia si, sub acoperirea contractului de raspundere profesionala a brokerului in cauza, trebuie sa intreprinda anumite activitati necesare pentru ducerea la indeplinire a mandatului de brokeraj.

Asociere, fara personalitate juridicaart. 7 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 571/2003

Orice asociere in participatiune, grup de interes economic, societate civila sau alta entitate care nu este o persoana impozabila distincta, in intelesul impozitului pe venit si pe profit, conform normelor emise in aplicare.

Autoritate contractanta

a) oricare organism al statului – autoritate publică sau instituţie publică – care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local;
b) oricare organism de drept public, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial, şi care se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
- este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;
- se află în subordinea sau este supus controlului unei autorităţi contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public;
- în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;
c) orice asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b);
d) oricare întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi;
e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) – d), care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k) din ordonanţa menţionată, acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi.

Autoritate de lucru judecat

Principiu juridic potrivit caruia hotararile judecatoresti definitive capata autoritate (putere) de lucru judecat neputand fi atacate decat prin intermediul cailor de atac extraordinare. Hotararile judecatoresti definitive devin executorii si impiedica o noua urmarire pentru aceeasi fapta, chiar daca acesteia i s-ar da o noua incadrare juridica.

Autoritate fiscala centralaart. 7 alin. (1) pct. 5^1 din Legea nr. 571/2003

Ministerul Finantelor Publice, institutie cu rolul de a coordona aplicarea unitara a prevederilor legislatiei fiscale.

Autoritate fiscala competentaart. 7 alin. (1) pct. 6 din Legea nr. 571/2003

Organul fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, care au responsabilitati fiscale.

Autoritate publicaart. 2, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 554/2004:

Orice organ de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale care actioneaza, in regim de putere publica, pentru satisfacerea unui interes legitim public; sunt asimilate autoritatilor publice, in sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obtinut statut de utilitate publica sau sunt autorizate sa presteze un serviciu public, in regim de putere publica.

Autoritati competente art. 2, lit. A, pct. 21 din Legea nr. 32/2000:

Autoritatile nationale care, prin lege sau alte reglementari, sunt abilitate sa supravegheze piata asigurarilor.

Avans

Suma de bani, parte din pretul unei marfi comercializate, platita cu anticipatie de beneficiar, suma care – in functie de prevederile contractului – poate fi pierduta de partea care nu si-a indeplinit obligatiile contractuale.

Aval

Operatiune juridica in care o persoana, denumita avalist se obliga sa garanteze obligatia asumata de unul dintre debitorii cambiali, denumit avalizat. Avalul constituie o conditie ce trebuie indeplinita inainte ca documentele sa fie remise spre incasare: el trebuie intrebuintat adesea pentru garantarea platilor sub forma documentelor spre acceptare.

Avalist

Persoana care garanteaza plata unei cambii, file cec sau a unui bilet la ordin, pentru aval. In lipsa aratarii persoanei pentru care se da, avalul se considera dat pentru tragator. Avalistul este tinut in acelasi mod ca si persoana pentru care a dat avalul.

Averea debitorului conform art. 5 pct. 5 din Legea nr. 85/2014:

- reprezinta totalitatea bunurilor si drepturilor sale patrimoniale, inclusiv cele dobandite in cursul procedurii insolventei, care pot face obiectul executarii silite potrivit Codului de procedura civila;

Averea debitorului conform art. 3 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 85/2006:

- reprezintă totalitatea bunurilor şi drepturilor sale patrimoniale – inclusiv cele dobândite în cursul procedurii insolvenţei -, care pot face obiectul executării silite, în condiţiile reglementate de Codul de procedură civilă.

Avizare de daunaart. 2, pct. 1 din Norma ASF nr. 23/2014

Procedura prin care pagubitul inregistreaza la asigurator o pretentie de despagubire, pe baza unor documente din care rezulta producerea unui eveniment acoperit prin polita de asigurare.

Google PageRank Checker