Termeni P

Dictionar juridic – P

Pact  

Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie. Pactul are un caracter solemn, incheindu-se de catre doua sau mai multe state pentru reglementarea unor probleme importante.

Pact comisoriu

Clauza sau conventie accesorie si de regula implicita intr-un contract sinalagmatic, potrivit careia neindeplinirea de catre oricare din parti a obligatiilor asumate atrage desfiintarea lui retroactive.

Paguba

Este prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.

Paguba iminentaart. 2, alin. (1), lit.s) din Legea nr. 554/2004

Prejudiciul material viitor si previzibil sau, dupa caz, perturbarea previzibila grava a functionarii unei autoritati publice sau a unui serviciu public.

Participantart. 7 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003

Orice persoana care este proprietarul unui titlu de participare.

Participatie calificata  (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5 pct. 41 din Legea nr. 85/2014:

Inseamna fractiunea de capital cuprinsa intre 20% si 50% detinuta de catre o persoana in alta societate;

Participatieart. 2, lit. B, pct. 31  din Legea nr. 32/2000

Detinerea directa sau prin control a cel putin 20% din drepturile de vot ori din capitalul unei societati.

Pasiv

Ansamblul obligatiilor, datoriilor, si sarcinilor din continutul unui patrimoniu.

Patrimoniu- Art. 31, Noul Cod Civil.

Orice persoană fizică sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care include toate drepturile şi datoriile ce pot fi evaluate în bani şi aparţin acesteia.

Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice. Patrimonial este o universalitate juridica cuprinzand intr-o unitate totalitatea drepturilor, activul, si obligatiilor, pasivul, si existand atata timp cat exista si persoana; fiecare persoana nu poate avea decat un singur patrimoniu. In cazul persoanelor juridice, elementele componente ale patrimoniului sunt cuprinse in diferite grupe de bunuri si valori materiale, corespunzator destinatiei economice, fiecare grupa avand un regim juridic propriu. Astfel, institutiile de stat au in patrimoniul lor bunuri repartizate ingrupa fondurilor fixe, mijloacelor circulante, produselor etc.

Perioada de observatie (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5 pct. 42 din Legea nr. 85/2014:

- este perioada cuprinsa intre data deschiderii procedurii insolventei si data confirmarii planului de reorganizare sau, dupa caz, a intrarii in faliment;

Perioada de observatie (in cadrul procedurii insolventei) – art. 3 alin. (1) pct. 15 din Legea nr. 85/2006:

Este perioada cuprinsa intre data deschiderii procedurii si data confirmarii planului sau, dupa caz, a intrarii in faliment.

Persoanaart. 7 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 571/2003

Orice persoana fizica sau juridica.

Persoane afiliateart. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003

O persoana este afiliata cu alta persoana daca relatia dintre ele este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:

o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea sunt sot/sotie sau rude pana la gradul al III-lea inclusiv. Intre persoanele afiliate, pretul la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se presteaza servicii reprezinta pret de transfer;

o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv persoana juridica;

o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin:

-     prima persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza persoana juridica;

-     a doua persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoana juridica;

persoana juridica terta detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atat la prima persoana juridica, cat si la cea de-a doua.

Persoana fizica nerezidentaart. 7 alin. (1) pct. 22 din Legea nr. 571/2003

Orice persoana fizica care nu este persoana fizica rezidenta.

Persoana fizica rezidentaart. 7 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 571/2003

Orice persoana fizica ce indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

-     are domiciliul in Romania;

-     centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania;

-     este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat;

-     este cetatean roman care lucreaza in strainatate, ca functionar sau angajat al Romaniei intr-un stat strain.

Prin exceptie de la prevederile lit. a) – d), nu este persoana fizica rezidenta un cetatean strain cu statut diplomatic sau consular in Romania, un cetatean strain care este functionar ori angajat al unui organism international si interguvernamental inregistrat in Romania, un cetatean strain care este functionar sau angajat al unui stat strain in Romania si nici membrii familiilor acestora.

Persoana interpusa

Persoana prevazuta intr-un act fictive in locul unei alte persoane care, potrivit actului secret incheiat de parti, este in realitate subiect al raportului juridic. Actele incheiate prin persoana interpusa sunt lovite de nulitate ori de cate ori urmaresc eludarea dispozitiilor obligatorii ale legii.

Persoana juridica romanaart. 7 alin. (1) pct. 24 din Legea nr. 571/2003

Orice persoana juridica care a fost infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei.

Persoana juridica infiintata potrivit legislatiei europeneart. 7 alin. (1) pct. 24^1 din Legea nr. 571/2003

Orice persoana juridica constituita in conditiile si prin mecanismele prevazute de reglementarile europene.

Persoana juridica strainaart. 7 alin. (1) pct. 25 din Legea nr. 571/2003

Orice persoana juridica care nu este persoana juridica romana si orice persoana juridica infiintata potrivit legislatiei europene care nu are sediul social in Romania.

Persoana vatamataart. 2, alin. (1), lit.a) din Legea nr. 554/2004

Orice persoana titulara a unui drept ori a unui interes legitim, vatamata de o autoritate publica printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri; in sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei vatamate si grupul de persoane fizice, fara personalitate juridica, titular al unor drepturi subiective sau interese legitime private, precum si organismele sociale care invoca vatamarea prin actul administrativ atacat fie a unui interes legitim public, fie a drepturilor si intereselor legitime ale unor persoane fizice determinate.

Persoane semnificativeart. 2, lit. A, pct.11  din Legea nr. 32/2000

Membrii consiliului de administratie si/sau ai consiliului director si/sau ai consiliului de supraveghere, conducerea executiva, actuarul, conducatorii activitatilor de asigurari de viata si de asigurari generale, in cazul asiguratorilor cu activitate compozita, persoanele desemnate in functii de conducere specifice domeniului asigurarilor, care vor fi stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi, dupa caz, precum si conducerea executiva a intermediarului in asigurari si/sau in reasigurari si membrii Consiliului director al Fondului de protectie a victimelor strazii.

Piata reglementataart. 2, lit. B, pct. 46  din Legea nr. 32/2000

a) in cazul unei piete situate intr-un stat membru – un sistem multilateral, administrat de catre un operator de piata, ce reuneste sau faciliteaza reunirea unor terte parti care achizitioneaza sau vand instrumente financiare – in cadrul sistemului si in concordanta cu regulile nediscretionare ale acestuia – intr-o maniera ce rezulta din contract, in conformitate cu instrumentele financiare admise sa fie tranzactionate cu respectarea acestor reguli sau sisteme, si care este autorizat de catre autoritatea competenta din statul membru si functioneaza in conformitate cu cerintele autoritatii competente din statul membru;

b) in cazul unei piete situate intr-un stat tert – o piata financiara recunoscuta de statul membru de origine al asiguratorului, care indeplineste cerinte asemanatoare. Orice instrumente financiare tranzactionate pe aceasta piata trebuie sa fie de o calitate comparabila cu cea a instrumentelor tranzactionate in cadrul pietelor reglementate sau in cadrul pietelor din statul membru respectiv.

Plangere prealabilaart. 2, alin. (1), lit. j) din Legea nr. 554/2004

Cererea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, in sensul revocarii sau modificarii acestuia.

Plata fara numerar

Operatiune prin care are loc virarea unei sume de bani din contul platitorului in contul beneficiarului. Plata fara numerar presupune stingerea unor obligatii banesti intre parti prin efectuarea transferurilor bancare din contul platitorului in cel al beneficiarului.

Plata lucrului nedatorat

Executarea de catre o persoana a unei obligatii la care nu era tinuta si pe care a facut-o fara intentia de a plati datoria altuia.

Polita de asigurare RCAart. 2, pct. 5 din Norma ASF nr. 23/2014

Forma scrisa a contractului de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

Portofoliu de asigurariart. 2, lit. A, pct. 12  din Legea nr. 32/2000

Totalitatea sau o parte din contractele de asigurari incheiate de un asigurator.

Pret de piataart. 7 alin. (1) pct. 26 din Legea nr. 571/2003

Suma care ar fi platita de un client independent unui furnizor independent in acelasi moment si in acelasi loc, pentru acelasi bun sau serviciu ori pentru unul similar, in conditii de concurenta loiala.

Prime brute incasateart. 2, lit. A, pct. 15  din Legea nr. 32/2000

Totalul primelor incasate, inclusiv primele de reasigurare incasate in perioada de referinta, inainte de deducerea oricaror sume din acestea

Prime brute subscriseart. 2, lit. A, pct. 13  din Legea nr. 32/2000

Primele incasate si de incasat, inclusiv primele de reasigurare incasate si de incasat, aferente tuturor contractelor de asigurare si contractelor de reasigurare, care intra in vigoare in exercitiul financiar, inainte de deducerea oricaror sume din acestea.

Prime nete incasateart. 2, lit. A, pct. 16  din Legea nr. 32/2000

Primele brute incasate din care se deduc sumele platite drept prime de reasigurare.

Prime nete subscriseart. 2, lit. A, pct. 14  din Legea nr. 32/2000

Primele brute subscrise din care se deduc sumele platite si de platit drept prime de reasigurare.

Procedura colectiva – art. 5  pct. 44 din Legea nr. 85/2014:

Este procedura in care creditorii participa impreuna la urmarirea si recuperarea creantelor lor, in modalitatile prevazute de prezenta lege;

Procedura colectiva - art. 3 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2006:

Este procedura în care creditorii recunoscuţi participă împreună la urmărirea şi recuperarea creanţelor lor, în modalităţile prevăzute de prezenta lege;

Procedura generala (a insolventei) - art. 5 pct. 46 din Legea nr. 85/2014:

Reprezinta procedura de insolventa prevazuta de prezenta lege, prin care un debitor care indeplineste conditiile prevazute la art. 38 alin. (1), fara a le indeplini simultan si pe cele de la art. 38 alin. (2), intra, dupa perioada de observatie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciara si in procedura falimentului sau, separat, numai in reorganizare judiciara ori doar in procedura falimentului;

Procedura generala (a insolventei) - art. 1 alin. (1) din Legea nr. 85/2006:

Se aplica urmatoarelor categorii de debitori aflati in stare de insolventa sau de insolventa iminenta, cu exceptia celor prevazuti la alin. (2) lit. c) si d):

1. societatile comerciale;

2. societatile cooperative;

3. organizatiile cooperatiste;

4. societatile agricole;

5. grupurile de interes economic;

6. orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice.

Procedura generala - art. 3 alin. (1) pct. 24 din Legea nr. 85/2006

Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care un debitor care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (1), fara a le indeplini simultan si pe cele de la art. 1 alin. (2), intra, dupa perioada de observatie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciara si in procedura falimentului sau, separat, numai in reorganizare judiciara ori doar in procedura falimentului.

Procedura falimentului - art. 3 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 85/2006:

Procedura de insolvenţă concursuală colectivă şi egalitară care se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmată de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat;

Procedura simplificata (a insolventei) - art.5  pct. 47  din Legea nr. 85/2014:

- reprezinta procedura de insolventa prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 38 alin. (2) intra direct in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 20 de zile, perioada in care vor fi analizate elementele prevazute la art. 38 alin. (2) lit. c) si d);

Procedura simplificata (a insolventei) - art. 1 alin. (2) din Legea nr. 85/2006:

Se aplica debitorilor aflati in stare de insolventa, care se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:

a) comercianti, persoane fizice, actionand individual;

b) asociatii familiale;

c) debitorii care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1) şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

1. nu detin nici un bun in patrimoniul lor;

2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite;

3. administratorul nu poate fi gasit;

4. sediul nu mai exista sau nu corespunde adresei din registrul comertului;

d) debitori care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevazute la art. 28 alin. (1) lit. b), c), e) si h) in termenul prevazut de lege;

e) societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive;

f) debitori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorganizare judiciara prevazuta de prezenta lege.

Procedura simplificată reprezintă procedura prevăzută de prezenta lege, prin care debitorul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) intră direct în procedura falimentului, fie odată cu deschiderea procedurii insolvenţei, fie după o perioadă de observaţie de maximum 50 de zile, perioadă în care vor fi analizate elementele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d) - art. 3 alin. (1) pct. 25 din Legea nr. 85/2006

Procedura ordonantei de plata - art. 1013 Cod pr. civ.

(1) Prevederile prezentului titlu se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege.

Profesia liberala (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5 pct. 52 din Legea nr. 85/2014:

Este profesia exercitata in baza unei calificari profesionale, cu titlu personal, pe propria raspundere si in mod independent, implicand activitati de natura intelectuala in interesul clientului si servind interesul public. Caracteristice pentru aceste profesii sunt: existenta unui cod de etica, pregatirea profesionala continua si confidentialitatea relatiilor cu clientul;

Program de plata a creantelor (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5 pct. 53 din Legea nr. 85/2014:

Este graficul de achitare a acestora mentionat in planul de reorganizare care include:

a) cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, dar nu mai mult decat sumele datorate conform tabelului definitiv de creante; in cazul creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinta sumele vor putea include si dobanzile;

b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;

Program de plata a creantelor (in cadrul procedurii insolventei) – art. 3 alin. (1) pct. 22 din Legea nr. 85/2006:

Tabelul de creanţe menţionat în planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creanţe şi la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, şi care cuprinde:

a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creanţe pe care debitorul se obligă să le plătească acestora;

b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume;

Proprietar/coproprietar al vehicululuiart. 2, pct. 6 din Norma ASF nr. 23/2014

Persoana fizica sau juridica inscrisa in documentele de identitate ale vehiculului sau in alte inscrisuri doveditoare ale dreptului de proprietate.

Proprietate imobiliaraart. 7 alin. (1) pct. 27 din Legea nr. 571/2003

Orice teren, cladire sau alta constructie ridicata ori incorporata intr-un teren.

Poprirea

Civil : In materie civila, C. proc. civ. reglementeaza poprirea (asiguratorie si executorie). Poprirea are trei subiecti procesuali: creditorul (cel care solicita poprirea). debitorul poprit (debitorul obligat fata de creditorul popritor) si tertul poprit (debitorul detinatorului poprit), intre care exista rapurturi juridice. Potrivit legii, poprirea poate avea ca obiect sumele de bani sau efectele (orice bun mobil) pe care debitorul poprit le are de primit de la tertul poprit. Procedura popririi executorii presupune existenta unui titlu executoriu si parcurge faza infiintarii popririi (pe baza cererii de poprire, se solutioneaza de judecatorul unic prin ordonanta de poprire, care consta in ordinul dat de instanta tertului poprit de a nu plati creanta creditorului sau – debitorul poprit si de a retine suma datorata pana cand instanta va decide asupra modalitatii de plata) si faza validarii popririi (se face de instanta la cerere, care este supusa taxei de timbru si se pronunta prin hotarare). Aceasta hotarare constituie o cesiune fortata. Poprirea asiguratorie consta in indisponibilizarea sumelor de bani sau efectelor pe care debitorul (paratul) le are de primit de la un tert datornic al sau. Se dispune de instanta pe baza de cerere timbrata. Cererea creditorului, se depune la judecatoria de la domiciliul debitorului sau tertului poprit. Cererea va cuprinde date cu privire la parti, obiectul, otivele in fapt si in drept, dovezile de sustinere, data depunerii, semnatura si i se anexeaza copia legalizata a actiunii si recipisa de consemnare a cautiunii. Poprirea este executorie in cazul sumelor datorate cu titlu de obligatie de intretinere, cand executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri din munca prevazute de lege, fara a mai fi supusa validarii (poprire fara validare). Contestatia la poprire se face de cei interesati, se introduce pana la validarea popririi si se judeca inaintea validarii acesteia.

Penal : Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune. Poprirea consta in disponibilizarea sumelor de bani datorate cu orice titlu invinuitului, inculpatului sau persoanei responsabile civilmente de catre o a treia persoana, ori de catre cel pagubit. Dispozitia de sechestru se comunica debitorilor, aceasta avand drept efect poprirea in mainile lor a sumelor de bani datorate. Sumele vor fi consemnata de detinatori, dupa caz, la dispozitia organului care a dispus poprirea sau organului de executare, in termen de 5 zile de la scadenta, recipisele urmand a fi predate aceluiasi organ in 24 de ore de la consemnare. Impotriva masurii popririi si modului de aducere la indeplinire a acesteia cei interesati (invinuitul sau inculpatul, partea responsabila civilmente etc.) se pot plange organului de urmarire penala care a dispus-o sau procurorului care supravegheaza cercetarea penala. Dupa solutionarea definitiva a procesului se poate face contestatie potrivit procedurii civile. Hotararea instantei de judecata poate fi atacata cu recurs.

Posesia – art. 916, Noul Cod Civil

Posesia este exercitarea în fapt a prerogativelor dreptului de proprietate asupra unui bun de către persoana care îl stăpâneşte şi care se comportă ca un proprietar.

Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.

Plata - art. 1469, Cod Civil

Plata constă în remiterea unei sume de bani sau, după caz, în executarea oricărei alte prestaţii care constituie obiectul însuşi al obligaţiei.

Predarea bunului - art. 1685, Noul Cod Civil

Predarea se face prin punerea bunului vândut la dispoziţia cumpărătorului, împreună cu tot ceea ce este necesar, după împrejurări, pentru exercitarea liberă şi neîngrădită a posesiei.

Prejudiciu

Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane. Constituie prejudiciu: distrugerea, sustragerea ori degradarea unor bunuri; vatamarea sanatatii sau integritatii corporale, cu reducerea ori pierderea totala sau partiala a capacitatii de munca; lezarea onoarei, reputatiei, calitatii de creator intellectual sau oricaror attribute ce definesc statutul moral al persoanei etc. prejudicial este un element essential al raspunderii civile, al raspunderii materiale si uneori al raspunderii penale. Existenta prejudiciului da dreptul la repararea lui integrala, care se face in natura sau, cand aceasta nu e posibil, prin acordarea despagubirilor. Pentru a fi susceptubil de reparare trebuie sa indeplineasca anumite conditii: a. sa fie cert adica existenta si intinderea sa sa fie sigure; este cert prejudicial actual, adica prejudicial deja produs, cat si prejudicial viitor, care este sigur ca se va produce ca urmare a faptei ilicite, fiind astfel posibil de evaluat; b. sa fie direct, adica sa constituie un effect nemijlocit al faptei ilicite de care se leaga printr-un raport de cauzalitate; c. sa nu fi fost acoperit inca prin despagubiri de o terta persoana, despagubiri de la asigurari sociale; despagubiri de la o terta persoana neobligata. Prejudiciul suferit poate fi patrimonial sau nepatrimonial, moral.

Prejudiciul patrimonial este prejudicial care poate fi evaluat in bani; el consta intr-o diminuare a activului , distrugere, degradare de bunuri, pierderea dreptului la intretinere etc., sau intr-o crestere a pasivului, de exemplu, plata unor penalitati sau amenzi. Repararea prejudiciului patrimonial este diferita dupa cum persoana obligata este chemata sa raspunda dupa regulile dreptului civil sau ale dreptului muncii. In cadrul raspunderii civile, despagubirile trebuie sa cuprinda atat valoarea pierderii efective, damnum emergens, cat si beneficial sau castigul nerealizat, lucrum cessans. In cadrul raspunderii materiale, prejudiciul ce trebuie reparat nu cuprinde foloasele nerealizate de unitate; de asemenea, persoanele incadrate nu raspund de pierderile inerente procesului de productie sau de cele provocate din riscul normal al serviciului. In principiu, prejudiciul moral nu da dreptul la reparare baneasca. Este insa admisibila acordarea unor compensatii banesti in unele situatii, cum este cazul persoanelor care, datorita vatamarii aduse sanatatii sau integritatii corporale, sunt lipsite de posibilitatea deplina de a participa la viata sociala.

Preluarea

Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.

Prepus

Persoana care indeplineste o actiune sau desfasoara o activitate sub directia, supravegherea si controlul unei alte persoane, denumita comitent. Faptele ilicite savarsite de prepus in indeplinirea sau in legatura cu functiile incredintate atrag raspunderea comitentului.

Prescriptia extinctiva- art. 2500, Cod Civil.

Dreptul material la acţiune (…) se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege.

Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie.
Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila totusi Decretul 167 / 1958 in art. 1, alineatul 1, consacra efectul prescriptiei extinctive “dreptul la actiune avand un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost executat in temeiul stabilit de lege” .

Reglementarea prescriptiei extinctive din dreptul civil.
Actele normative in vigoare, in care se gasesc normele ce formeaza institutia prescriptiei extinctive, sunt urmatoarele :
- Decretul nr. 167 / 1958 , privitor la prescriptia extinctiva care este “legea generala” sau ” dreptul comun” in materie
- Codul civil ( in special titlul XX- “despre prescriptia din cartea a III-a ” ) in masura in care a suferit modificari sau abrogari
Alte acte normative, izvoare de drept civil, ca exemplu amintim Legea nr. 29 / 1990, privind contenciosul administrativ , Legea 105 / 1992, privind raporturile de drept international privat.

Prescriptia achizitiva

Uzucapiune, mod de dobandire a dreptului la proprietate si a altor drepturi reale, usufruct, uz, abitatie, servitute, superficie, prin exercitarea posesiunii asupra unui bun imobil o perioada prevazuta de lege. Nu se pot dobandi prin prescriptie achizitiva bunurile care se afla in proprietate obstesca, iar in ceea ce priveste bunurile apartinand persoanelor fizice sau persoanelor juridice uzucapiunea se aplica numai constructiilor. Poate duce la prescriptie achizitiva numai posesia utila, neviciata, adica posesia care este continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de propietar. Timpul cat trebuie sa dureze posesiunea unui imobil pentru a atrage prescriptie achizitiva este de 30 de ani sau de 10-20 de ani. Prescriptie achizitiva de 30 de ani se aplica in cazul in care posesorul nu poseda imobilul in temeiul unui just titlu, ceea ce inseamna ca posesorul nu are un act translativ de proprietate, dar nici nu este legat prin vreun raport de obligatie fata de adevaratul proprietar, in virtutea caruia ar avea abligatia de restituire. Prescriptie achizitiva de 10-20 de ani se aplica atunci cand posesorul poseda imobilul in temeiul unui just titlu si este de buna-credinta. Termenul este de 10 ani atunci cand adevaratul proprietar are domiciliul in circumscriptia tribunalului judetean in care se afla imobilul si de 20 de ani, in cazul in care nu este implinita aceasta conditie.

Prescriptie achizitiva cu privire la imobilele supuse regimului de carte funciara opereaza in mod exceptional, deoarece potrivit acestui sistem, dreptul de proprietate se dobandeste prin inscrierea in cartea funciara, intabulare, a constituirii sau stramutarii dreptului real, nefiind suficienta posesiunea utila si de lunga durata. Prescriptie achizitiva se admite in acest sistem in urmatoarele doua cazuri: cand dreptul real s-a intabulat in temeiul unui act juridic nevalabil, iar titularul l-a posedat cu buna-credinta timp de 10 ani si cand o persoana a posedat imobilul timp de 20 de ani, dupa moartea proprietarului inscris in cartea funciara. Prescriptie achizitiva se suspenda si se intrerupe pentru aceleasi motive ca si prescriptia extinctive. Bunurile mobile se dobandesc prin posesiunea cu buna-credinta fara a fi nevoie de trecerea unei perioade de timp.

Privilegiu – art. 2333, Cod Civil

Privilegiul este preferinţa acordată de lege unui creditor în considerarea creanţei sale.

Art. 1722 Cod civil – drept recunoscut unui creditor, decurgand din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari

Procura

Este inscrisul constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandantului si cuprinde puterile conferite mandatarului, limitele imputernicirii sale, se redacteaza in scris si trebuie sa fie autentificat ori de cate ori mandatarul este insarcinat sa incheie un act autentic.

Promisiune de vanzare

Se deosebeste de contractul de vanzare-cumparare, in primul rand prin natura obligatiei la care ii da nastere, adica obligatia de a face si nu obligatia de a da, respectiv de a transfera proprietatea asa cum se intampla in cazul contractului.

Proprietate

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie. Are caracter istoric, tipul de proprietate determinand trasaturile esentiale ale fiecarei societati. Expresia juridica a proprietatii este dreptul de proprietate.

 

TRANSILVANIA Recuperari Creante Cluj

Google PageRank Checker