Termeni T

Dictionar juridic – T

Tabelul preliminar de creante (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5 pct. 69 din Legea nr. 85/2014: 

Cuprinde toate creantele scadente sau nescadente, sub conditie sau in litigiu, nascute inainte de data deschiderii procedurii, acceptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de prioritate, iar in situatia creditorului aflat in procedura insolventei se va arata si administratorul judiciar/lichidatorul judiciar desemnat. In cazul procedurii simplificate, in acest tabel se vor inregistra si creantele nascute dupa deschiderea procedurii si pana la momentul intrarii in faliment;

Tabelul preliminar de creante (in cadrul procedurii insolventei) – art. 3 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 85/2006:

Cuprinde toate creanţele născute înainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub condiţie sau în litigiu, acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi rangul de preferinţă. În cazul procedurii simplificate, în acest tabel se vor înregistra şi creanţele născute după deschiderea procedurii şi până la momentul intrării în faliment;

Tabel definitiv de creante (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5 pct. 67 din Legea nr. 85/2014

este tabelul care cuprinde toate creantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar si impotriva carora nu s-au formulat contestatii, precum si creantele admise in urma solutionarii contestatiilor sau cele admise provizoriu de catre judecatorul-sindic. In cazul procedurii simplificate, tabelul definitiv de creante cuprinde, pe langa creantele nascute anterior deschiderii procedurii, si creantele nascute in perioada de observatie, ce au fost admise la masa credala. In acest tabel se arata suma solicitata, suma admisa si rangul de prioritate al creantei potrivit prevederilor art. 159 si 161.

Tabel definitiv de creante (in cadrul procedurii insolventei) – art. 3 alin. (1) pct. 17 din Legea nr. 85/2006:

Se intelege tabelul care cuprinde toate creanţele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat contestaţii în conformitate cu prevederile art. 73, precum şi creanţele admise în urma soluţionării contestaţiilor. În acest tabel se arată suma solicitată, suma admisă şi rangul de prioritate a creanţei.

Tabelul suplimentar (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5 pct. 70 din Legea nr. 85/2014

Cuprinde toate creantele nascute dupa data deschiderii procedurii generale si pana la data inceperii procedurii falimentului, acceptate de catre lichidatorul judiciar in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de preferinta.

Tabelul suplimentar (in cadrul procedurii insolventei) – art. 3 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 85/2006

Cuprinde toate creanţele născute după data deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidator în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi rangul de preferinţă;

Tabelul definitiv consolidat (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5 pct. 68 din Legea nr. 85/2014

cuprinde totalitatea creantelor care figureaza ca admise in tabelul definitiv de creante si cele din tabelul suplimentar necontestate, precum si cele rezultate in urma solutionarii contestatiilor la tabelul suplimentar. In situatia in care s-a dispus intrarea in faliment dupa confirmarea unui plan de reorganizare, tabelul definitiv consolidat va cuprinde: totalitatea creantelor ce figureaza ca admise in tabelul definitiv de creante, cele din tabelul suplimentar necontestate, cele rezultate in urma solutionarii contestatiilor la tabelul suplimentar, din care se vor deduce sumele achitate pe parcursul derularii planului de reorganizare.

Tabelul definitiv consolidat (in cadrul procedurii insolventei) – art. 3 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 85/2006

Cuprinde totalitatea creanţelor ce figurează ca admise în tabelul definitiv de creanţe şi cele din tabelul suplimentar necontestate, precum şi cele rezultate în urma soluţionării contestaţiilor la tabelul suplimentar. În situaţia în care s-a dispus intrarea în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare, urmează a se întocmi o variantă actualizată a tabelului definitiv consolidat, în concordanţă cu programul de plată a creanţelor, cuprins în planul de reorganizare, şi cu deducerea sumelor achitate pe parcursul desfăşurării acestuia;

Taxa de timbru

Taxa percepute de catre notariate, judecatorii, tribunale si alte autoritati jurisdictionale pentru unitatile care comercializeaza produse si/sau prestari de servicii asupra carora se aplica anumite timbre (fiscale, postale, literare, cinematografice, teatrale, muzicale, folclorice si ale artelor plastice). Taxele de timbru sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr.1295/1990 modificata prin Ordonanta Guvernului nr.10/1993, iar taxele de timbru pentru activitatea notariala prin Ordonanta Guvernului nr.37/1995. Astfel, sunt supuse taxei de timbru actiunile si cererile introduse la instantele de judecata, precum si in activitatea notariala.

Tempus Regit Actum

Expresie latina ce inseamna “timpul guverneaza actul”. Principiu de drept conform caruia un act juridic se incheie in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data intocmirii lui, si este supus acestora. Un exemplu de aplicabilitate este principiul neretroactivitatii legii penale.

Teritoriu in care stationeaza in mod obisnuit vehiculul - art. 2, pct. 7 din Norma ASF nr. 23/2014

a) teritoriul statului in care vehiculul este inmatriculat/inregistrat permanent ori temporar;

b) teritoriul statului in care s-a eliberat vehiculului un semn distinctiv, in situatiile in care nu se solicita inmatricularea/inregistrarea unui anumit tip de vehicul, dar vehiculul respectiv primeste un semn distinctiv similar numarului de inmatriculare/inregistrare sau unei polite de asigurare de raspundere civila auto;

c) teritoriul statului in care proprietarul sau utilizatorul vehiculului este rezident permanent, in cazurile in care pentru anumite tipuri de vehicule nu se solicita placuta de inmatriculare/inregistrare ori nu se atribuie un alt semn distinctiv;

d) teritoriul statului in care s-a produs accidentul, in cazurile in care vehiculele care au fost implicate intr-un accident nu au numar de inmatriculare/inregistrare sau acesta nu corespunde ori nu mai corespunde vehiculului respectiv, in scopul stabilirii despagubirilor, conform prevederilor prezentelor norme.

Termen

Din punctul de vedere al dreptului civil, un eveniment viitor si sigur ca realizare, pana la implinirea caruia este amanata inceperea sau stingerea exercitarii drepturilor si executarii obligatiilor. In functie de efectele sale exista termen suspensiv, sau termen extinctiv. In functie de cunoasterea sau necunoasterea cu precizie a datei implinirii lui, inca din momentul incheierii actului juridic civil, termenul este cert sau incert. In functie de izvorul sau, distingem termenul voluntar, legal si judiciar. In functie de titularul beneficiului termenului, avem termen in favoarea debitorului, in favoarea creditorului si in favoarea ambelor parti. In functie de caracterul lor, termenele pot si imperative (peremtorii) sau prohibitive (dilatorii). In functie de efectul lor, termenele pot fi absolute (cominatorii) sau relative (de recomandare). In functie de sensul de calculare, termenele pot fi succesive sau regresive.

Termen de decadere

Intervalul de timp inauntrul caruia titularul unui drept subiectiv este obligat de lege sa-l exercite intr-un anumit mod sub sanctiunea stingerii.

Termen de plata

Termenul la care cumparatorul si vanzatorul consimt sa-si achite obligatiile.

Testul creditorului privat (in cadrul procedurii insolventei) – art. 5 pct. 71 din Legea nr. 85/2014

Reprezinta analiza comparativa a gradului de indestulare a creantei bugetare prin raportare la un creditor privat diligent, in cadrul unei proceduri de prevenire a insolventei sau reorganizare, comparativ cu o procedura de faliment. Analiza are la baza un raport de evaluare intocmit de catre un evaluator autorizat membru ANEVAR, desemnat de creditorul bugetar si se raporteaza inclusiv la durata unei proceduri de faliment comparativ cu programul de plati propus. Nu constituie ajutor de stat situatia in care testul creditorului privat atesta faptul ca distributiile pe care le-ar primi creditorul bugetar in cazul unei proceduri de prevenire a insolventei sau reorganizare sunt superioare celor pe care le-ar primi intr-o procedura de faliment;

Timbru judiciar

Obligatie ce revine celor care se adreseaza organelor de justitie, in anumite cauze, de a plati o taxa de timbru, suplimentara. Veniturile ce se incaseaza din plata acestei taxe se folosesc pentru o mai buna functionare a instantelor de judecata, achizitionarea de lucrari de specialitate, acordarea de stimulente etc.
Timbrul judiciar se aplica cauzelor in care se plateste taxa de timbru; nu se plateste la actiunile care sunt scutite de plata taxei de timbru. Timbrul judiciar se aplica pe actiuni la introducerea lor, pe copiile sentintelor precum si la folosirea cailor de atac (apel si recurs). Acest timbru se foloseste si la lucrarile notariale, tot in functie de valoarea actului notarial intocmit. Obligativitatea aplicarii timbrului judiciar a fost stabilita prin Ordonanta Guvernului nr.32/1995 modificata prin Legea 124/1997.

Titlu

Act sau fapt juridic constituind temeiul unui drept subiectiv invocat de catre o persoana; inscrisul constatator al acestui temei. Inscris constatator al unor valori negociabile la bursa (spre exemplu, un titlu la purtator).

Titlu de credit

Document negociabil, inscris constitutiv de drepturi (cambie, bilet la ordin etc.) emis de o institutie bancara sau de credit, care confera proprietarului sau un drept de creanta, precis determinat, mentionat in cuprinsul lui, respectiv dreptul de a primi sau transmite o suma de bani la un anumit termen sau la vedere, intr-o localitate din tara sau din strainatate, stabilita de parti.

Titlu de participareart. 7 alin. (1) pct. 31 din Legea nr. 571/2003

Orice actiune sau alta parte sociala intr-o societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata sau intr-o alta persoana juridica sau la un fond deschis de investitii.

Titlu de valoareart. 7 alin. (1) pct. 31^1 din Legea nr. 571/2003

Orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar, calificat astfel de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si partile sociale.

Titlu executor

Sinonim – titlu executoriu Temei juridic al executarii silite, constand in hotararea unui organ de jurisdictie ori a altui inscris prevazut de lege cu aceasta putere.

Titluri de plasament

Titlurile de plasament reprezinta actiunile proprii rascumparate, actiunile achizitionate, obligatiunile emise si rascumparate, obligatiunile achizitionate si alte titluri de plasament achizitionate in vederea realizarii unui profit intr-un termen scurt.
Din punct de vedere contabil, in structura titurilor de plasament sunt cuprinse:
- actiuni (cotate sau necotate);
- obligatiuni (cotate sau necotate);
- bonuri de tezaur si bonuri de casa pe termen scurt;
- actiuni si obligatiuni emise si rascumparate de intreprindere;
- titlurile de creanta negociabile.
Sunt active circulante.
Spre deosebire de titlurile de participare, titlurile de plasament reprezinta cel mult 10% din capitalul societatii emitente, atunci cand imbraca forma actiunilor.
Chiar daca, in bilantul contabil, ele sunt reprezentate de un singur post, contabilitatea curenta trebuie sa faca distinctie intre plasamentele care confera un drept de proprietate (actiunile) si cele care confera pur si simplu un drept de creanta 8spre exemplu, obligatiunile). Titlurile de plasament trebuie distinse de efectele comerciale. Desi, ca si efectele comerciale, ele sunt titluri negociabile, totusi, emisiunea lor se face pe categorii de titluri, care confera titularilor drepturi identice; in plus, ele au, de obicei, o scadenta mai lunga.
Intreprinderea cumparatoare de titluri de plasament cauta:
- fie utilizarea temporara a unei parti din disponibilitatile sale, in vederea conservarii valorii trezoreriei;
- fie rentabilizarea plasamentelor sale, prin cresterea veniturilor percepute (dividende, dobanzi) si/sau prin realizarea unui plus de valoare, cu ocazia revanzarii.
Plasamentele nu au ca obiect asigurarea unei influente particulare asupra societatii emitente. Ele pot fi tranzitorii sau permenante, pot avea sau nu un caracter speculativ.
La intrarea in unitate, titlurile de plasament se evalueaza la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare, sau la valoarea stabilita potrivit contractelor.
Cheltuielile accesorii de cumparare a titlurilor de plasament, cum sunt comisioanele si alte cheltuieli similare, se inregistreaza direct in cheltuielile exercitiului.
Vezi Ordinul ministrului finantelor nr. 306 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial nr. 279 bis din 25 aprilie 2002.

Traditiune

Remiterea materiala sau predarea bunului de la instrainator la dobanditor.
Traditiunea are efect translativ de proprietate doar in cazul darurilor manuale, fiind o solemnitate care inlocuieste forma inscrisului autentic, conditie de valabilitate a contractului de donatie. In rest, transmiterea dreptului de proprietate are loc in momentul incheierii contractului, chiar daca bunul nu a fost remis sau predat dobanditorului.

Tragator

Debitor care primeste de la creditorul sau – acesta fiind la randul sau debitor fata de o alta persoana – mandat sau ordin printr-un inscris, numit cambie, sa plateasca acelei persoane, la scadenta si in locul aratat, suma datorata.

Transferart. 7 alin. (1) pct. 32 din Legea nr. 571/2003

Orice vanzare, cesiune sau instrainare a dreptului de proprietate, schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate, precum si transferul masei patrimoniale fiduciare in cadrul operatiunii de fiducie potrivit Codului civil.

Transmisiune universala

Transmiterea intregului patrimoniu, nefractionat de la o persoana la alta persoana. Vezi si Succesiune, Transmisiune cu titlu universal.

Tranzactii intragrup art. 2, lit. B, pct. 50 din Legea nr. 32/2000

Totalitatea tranzactiilor pe care o societate de asigurare si/sau reasigurare, o institutie de credit sau o societate de investitii financiare ori o societate de administrare a investitiilor din cadrul unui conglomerat financiar le desfasoara direct sau indirect cu o alta societate din cadrul aceluiasi grup sau cu orice persoana fizica sau juridica ce are legaturi stranse cu societatile din cadrul grupului, in vederea indeplinirii obligatiilor sale, indiferent de natura acestora.

Tribunal

Organ de jurisdictie care rezolva litigiile dintre persoanele fizice sau dintre aceastea si persoane juridice, unele recursuri (extraordinare). Cladirea, edificiul unde se afla aceasta institutie. Instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa. Ca instanta de apel, judeca apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii in prima instanta, iar ca instanta de recurs, judeca recursurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului. Judeca in prima instanta in complet format din 2 judecatori, iar apelurile si recursurile, in complet format din 3 judecatori

TVA – Taxa pe valoarea adaugata

Prescurtare – TVA Impozit indirect stabilit si perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al productiei si al distributiei bunurilor economice, oricare ar fi provenienta lor, din productie indigena sau din import.
Prin stabilirea valorii adaugate se evita inregistrarile repetate ale consumurilor externe. Fiind un impozit de consum, cel care suporta aceasta sarcina fiscala este consumatorul final, intreprinderea avand rolul de a colecta si varsa la bugetul statului taxa pe valoarea adaugata. TVA are un caracter universal, deoarece se aplica asupra tuturor bunurilor rezultate atat din activitatea curenta de exploatare, cat si din activitatea financiara de fructificare a capitalurilor disponibile.
TVA reprezinta un impozit neutru si unic, deoarece se aplica asupra tuturor activitatilor economice, iar nivelul ei este independent de intinderea circuitului economic. Plata TVA este fractionata, deoarece ea se calculeaza pentru fiecare stadiu care intervine in producerea si comercializarea bunului economic.
Operatiunile cuprinse in sfera de aplicare a TVA se impart, din punct de vedere al regulilor de impozitare, astfel:
a) operatiuni impozabile obligatoriu, la care se aplica cota legala de TVA asupra sumelor obtinute din vanzari de bunuri si prestari de servicii, la fiecare stadiu al ciclului economic, pana la consumatorul final inclusiv. Din taxa facturata corespunzator sumelor reprezentand contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate se scade taxa aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor impozabile;
b) operatiuni la care se aplica cota zero: in acest caz furnizorii sau prestatorii de servicii au dreptul de deducere a TVA aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor impozabile;
c) operatiuni scutite de plata TVA: sunt operatii prevazute in mod expres de lege pentru care furnizorii sau prestatorii de servicii nu au dreptul la deducerea taxei aferenta intrarilor destinate realizarii produselor sau serviciilor scutite de taxa;
d) operatiuni impozabile prin optiune: agentii economici, precum si unitatile economice din cadrul altor persoane juridice care efectueaza operatiuni exonerate de TVA pot opta pentru plata acestei taxe, pentru intreaga activitate sau numai pentru o parte a acesteia. O serie de operatii nu intra in sfera de aplicare a TVA. Este vorba despre livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuata de:
- asociatiile fara scop lucrativ, pentru activitatile avand caracter social-filantropic;
- organizatiile care desfasoara activitati de natura religioasa, politica sau civica;
- organizatiile sindicale, pentru activitati legate direct de apararea colectiva a intereselor materiale si morale ale membrilor lor;
- institutiile publice, pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, de aparare, ordine publica, siguranta statului, culturale si sportive.
Pentru operatiunile efectuate in mod sistematic, direct sau prin unitati subordonate, in scopul obtinerii de profit, persoanele juridice enuntate anterior sunt supuse TVA. Faptul generator si exigibiliattea TVA iau nastere, de regula, in momentul efectuarii livrarii bunurilor mobile, transferului proprietatii bunurilor imobiliare sau prestarii serviciilor. Marimea absoluta a TVA depinde de baza de calcul si de cotele de impozitare.
Elementele care compun baza de calcul (de impozitare) sunt diferite, in functie de situatia data, cum ar fi:
- preturile si tarifele negociate, inclusiv accizele stabilite de lege;
- preturile de piata;
- costurile bunurilor executate de agentii economici pentru folosinta proprie ori predate altor persoane etc.

 

TRANSILVANIA Recuperari Creante Cluj

Google PageRank Checker