Termeni B

Dictionar juridic – B

Balanta de lichiditati 

Situatie comparativa a incasarilor banesti si a platilor exigibile la un moment dat sau intr-o perioada.
Balanta de lichiditati se intocmeste la nivelul societatii comerciale, al bancii sau al trezoreriei in scopul stabilirii existentei resurselor banesti efective necesare pentru efectuarea platilor in perioada respectiva. In cazul inexistentei acestor resurse sau al insuficientei lor, se depisteaza posibilitatile de constituire a acestora, asigurandu-se derularea normala a fluxurilor reale si fluxurilor monetare, corespunzatoare ca dimensiune si ca structura.

Bancassuranceart. 2, lit. B, pct. 64 din Legea nr. 32/2000

Activitatea de intermediere a produselor de asigurari care sunt complementare la produsele institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, desfasurata prin reteaua acestor institutii in conditiile prevazute prin norme emise in aplicarea prezentei legi.

Bilet la ordin

Titlu de credit care cuprinde promisiunea neconditionatã a emitentului de plata a unei sume de bani la scadenta, beneficiarului sau la ordinul acesteia

Conform dispozitiilor art. 104 si 105 din Legea asupra cambiei si biletului la ordin nr. 58/1934:

Art. 104.

Biletul la ordin cuprinde:

1) denumirea de bilet la ordin trecută în însuşi textul titlului şi exprimată în limba întrebuinţată pentru redactarea acestui titlu;

2) promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată;

3) arătarea scadenţei;

4) arătarea locului unde plata trebuie făcută;

5) numele aceluia căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută;

6) arătarea datei şi a locului emiterii;

7) Semnătura emitentului, respectiv semnătura olografă a persoanei fizice având calitatea de emitent sau, după caz, a reprezentantului legal ori a împuternicitului emitentului, persoană fizică, persoană juridică sau entitate care utilizează astfel de instrumente;

8 ) numele emitentului, respectiv numele şi prenumele, în clar, ale persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă. În cazul în care numele emitentului depăşeşte spaţiul alocat pe titlu, se vor înscrie pe biletul la ordin primele caractere din numele şi prenumele, respectiv din denumirea emitentului, în limita spaţiului special alocat, fără ca prin aceasta să se atragă nulitatea biletului la ordin;

9) codul emitentului, respectiv un număr unic de identificare preluat din documentele de identificare sau de înregistrare ale emitentului.

Art. 105

Titlul căruia îi lipseşte vreuna din condiţiunile arătate la articolul precedent nu va fi socotit bilet la ordin, afară de cazurile arătate în alineatele ce urmează.

Biletul la ordin a cărui scadenţă nu este arătată este socotit plătibil la vedere.

În lipsa unei arătări speciale, locul emisiunii titlului este socotit loc de plată şi în acelaşi timp loc al domiciliului emitentului.

Biletul la ordin care nu arată locul unde a fost emis se socoteşte semnat în locul arătat lângă numele emitentului.

Bilet de fonduri

Bilete la ordin cu scadente mai mari de un an, subscrise in beneficiul unui vanzator al unui fond de comert.

Bilet de banca

Titlu de credit emis si pus in circulatie de banca de emisiune, care exprima obligatia acesteia de a-l converti la cererea si prezentarea detinatorului.
Mijloc de plata pus in circulatie sub forma de bancnote, titluri de credit (cambii, cecuri etc.) emise de catre bancile de emisiune pe baza functiei banilor ca mijloc de plata.

Birou Nationalart. 1^1 pct. 5 din Legea nr. 136/1995

Organizatie profesionala, constituita in conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptata de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU, si care grupeaza societatile de asigurare care sunt autorizate intr-un stat sa practice asigurarea de raspundere civila auto.

Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romaniaart. 1^1 pct. 6 din Legea nr. 136/1995

Biroul National din Romania.

Bonitate

Capacitatea debitorului de a face fata obligatiilor de plata la scadenta. Pentru determinarea bonitatii se tine cont de o serie de indicatori, cum ar fi: lichiditatea, solvabilitatea, rentabilitatea, gradul de indatorare al debitorului.

Bonus-malusart. 2, pct. 2 din Norma ASF nr. 23/2014

Sistem prin care asiguratul/utilizatorul se incadreaza in una dintre clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau in una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare), in functie de istoricul de daunalitate realizat de asigurat/utilizator in perioada de referinta.

Broker de asigurareart. 2, lit. B, pct. 57 din Legea nr. 32/2000

a) persoana juridica romana, autorizata in conditiile prezentei legi, care negociaza pentru clientii sai, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, incheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare si acorda asistenta inainte si pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz;

b) un intermediar dintr-un stat membru care desfasoara activitati de intermediere pe teritoriul Romaniei, conform dreptului de stabilire si libertatii de a presta servicii.

Broker in asigurari/reasigurariart. 2, lit. B, pct. 57^3 din Legea nr. 32/2000

Persoana fizica, atestata profesional in conformitate cu prevederile normelor emise in aplicarea prezentei legi si care isi desfasoara activitatea numai in baza unei relatii contractuale cu un broker de asigurare/reasigurare.

Buletinul procedurilor de insolventa art. 5  pct. 6 din Legea nr. 85/2014:

Este publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului, care are drept scop publicarea citatiilor, convocarilor, notificarilor si comunicarilor actelor de procedura efectuate de instantele judecatoresti, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar dupa deschiderea procedurii de insolventa prevazute de prezenta lege, precum si a altor acte care, potrivit legii, trebuie publicate;

Buletinul procedurilor de insolventa art. 3 alin. (1) pct. 29 din Legea nr. 85/2006:

Este publicaţia editată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care are drept scop publicarea citaţiilor, convocărilor, notificărilor şi comunicărilor actelor de procedură efectuate de instanţele judecătoreşti, administratorul judiciar/lichidator după deschiderea procedurii de insolvenţă prevăzute de prezenta lege;

Google PageRank Checker