ASF -retragere autorizatie EUROINS

DECIZIE  Nr. 262/2023 din 17 martie 2023

privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare – S.A., constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia*)

EMITENT:      AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 223 din 17 martie 2023

EXTRAS

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

ART. 1

(1) În conformitate cu prevederile art. 163 alin. (1) lit. a) lit. b), lit. f) şi lit. p), alin. (2) lit. b) şi alin. (5^1) şi a criteriilor prevăzute la art. 163 alin. (11), alin. (15), alin. (19) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la prevederile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă în cuantum de 224.100 lei Societatea EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE – S.A., cu sediul în Bucureşti, Strada Jiului nr. 8, J8 Office Park, corp A, etaj 2, sector 1, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J40/1671/2022, codul unic de înregistrare 5328123 şi codul de înregistrare în Registrul A.S.F. RA-010/04.10.2003, reprezentată legal de doamna Tanja Blatnik – în calitate de Director General.

(2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul A.S.F., în conformitate cu dispoziţiile art. 163 alin. (16) din Legea nr. 237/2015, şi se achită în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei, în contul nr. RO74TREZ70020F350102XXXX deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(3) În termen de două 2 zile lucrătoare de la data achitării amenzii, EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE – S.A. va transmite A.S.F., Direcţia Generală – Sectorul Asigurări-Reasigurări, o copie a dovezii achitării amenzii.

(4) Decizia A.S.F. prin care se constată şi se individualizează obligaţia de plată menţionată la alin. (1) constituie titlu de creanţă, care, la data scadenţei, devine titlu executoriu, în baza căruia A.S.F. declanşează procedura de executare silită pentru recuperarea creanţelor sale, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 237/2015.

ART. 2

Se dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE – S.A., reprezentată legal de doamna Tanja Blatnik – în calitate de Director General, conform dispoziţiilor art. 110 alin. (1) lit. d) şi lit. e) coroborat cu prevederile art. 163 alin. (3) lit. b), alin. (11) şi alin. (15) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 3

Se constată starea de insolvenţă a Societăţii EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE – S.A., astfel cum este definită de art. 5 alin. (1) pct. 31 lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi se dispune promovarea de către A.S.F. a cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva Societăţii, conform dispoziţiilor art. 249 din legea referită.

ART. 4

(1) În vederea protejării intereselor creditorilor de asigurări, în conformitate cu prevederile art. 2^1 alin. (2) – (6) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, cu modificările şi completările ulterioare, se numeşte Fondul de garantare a asiguraţilor în calitate de administrator interimar al societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare – S.A., având ca atribuţii asigurarea administrării şi conducerii societăţii şi adoptarea măsurilor necesare pentru împiedicarea diminuării activului şi sporirii pasivului acesteia, concomitent cu conservarea bunurilor Societăţii.

(2) De la data comunicării deciziei de numire a Fondului de garantare a asiguraţilor în calitate de administrator interimar şi până la încetarea mandatului acestuia, atribuţiile conducerii societăţii se suspendă de plin drept, cu excepţia atribuţiei de introducere a acţiunii prevăzute la art. 250 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 şi a atribuţiei de predare a evidenţelor, conform dispoziţiilor art. 12^2 din Legea nr. 213/2015, pentru a căror îndeplinire rămâne răspunzătoare.

(3) La data numirii lichidatorului judiciar, mandatul de administrator interimar încetează de drept, în condiţiile art. 2^1 alin. (5) teza finală din Legea nr. 213/2015.

ART. 5

(1) Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare – S.A. are obligaţia de a efectua toate demersurile necesare pentru notificarea asiguraţilor, atât cu privire la posibilitatea acestora de a denunţa contractele de asigurare încheiate cu Societatea, cât şi cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare, achitate în cadrul contractelor, proporţional cu perioada cuprinsă între momentul denunţării şi cel al expirării duratei de valabilitate a contractelor.

(2) Orice persoană care invocă un drept de creanţă împotriva Societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare – S.A., după producerea unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare valabilă, între data retragerii autorizaţiei de funcţionare şi cea a denunţării contractelor de asigurare, va putea solicita deschiderea dosarului de daună la Fondul de garantare a asiguraţilor, în acord cu prevederile art. 12 din Legea nr. 213/2015.

(3) În termen de 30 de zile de la data publicării deciziei de retragere a autorizaţiei de funcţionare în Monitorul Oficial al României, Partea I, Societatea are obligaţia predării către Fondul de garantare a asiguraţilor a evidenţei contractelor de asigurare în vigoare la data retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii, a evidenţei complete a dosarelor de daună, precum şi a evidenţelor tehnico-operative şi contabile aferente acestor contracte şi dosare, în vederea publicării listei potenţialilor creditori de asigurări, beneficiari ai sumelor cuvenite de la Fondul de garantare, în conformitate cu prevederile art. 12^2 din Legea nr. 213/2015, coroborat cu dispoziţiile art. 19 din Norma A.S.F. nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) La data publicării deciziei A.S.F. în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin care A.S.F. constată existenţa indiciilor stării de insolvenţă a Societăţii şi imposibilitatea redresării, se naşte dreptul creditorilor de asigurări de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fondul de garantare a asiguraţilor, conform prevederilor art. 266 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

(5) În aplicarea prevederilor art. 13 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 se interzice Societăţii dispunerea liberă de active constând în terenuri şi construcţii aflate în proprietatea acesteia, precum şi de cele constând în disponibilităţi, depozite aflate în bănci şi casierie sau de orice alte plasamente la entităţi emitente, cu excepţia utilizării disponibilităţilor pentru plata cheltuielilor rezultate din contractele încheiate cu furnizorii de utilităţi, inclusiv chirii, plata salariilor şi contribuţiilor aferente, taxe şi impozite, titluri executorii potrivit legii, precum şi alte cheltuieli aferente şi necesare conservării patrimoniului Societăţii.

(6) Se stabileşte în sarcina Fondului de garantare a asiguraţilor obligaţia de a face toate demersurile necesare în vederea desfiinţării, cu efect retroactiv, a contractului de reasigurare încheiat cu EIG Re, comunicat A.S.F. de către societate prin adresa nr. SC-3266.4/22.02.2023, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 1318.5/21.02.2023, respectiv pentru recuperarea activelor transferate în temeiul acestui contract, pentru aspectele redate în prezenta decizie.

ART. 6

Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor menţionate la art. 5 alin. (1), (3) şi (5) cade în sarcina reprezentanţilor legali ai Societăţii, precum şi a persoanelor cu funcţii-cheie din cadrul acesteia.

ART. 7

(1) Împotriva prezentei decizii, Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare – S.A. poate formula contestaţie la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, conform art. 165 alin. (1) din Legea nr. 237/2015.

(2) Contestaţia adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurilor, în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (2) din Legea nr. 237/2015.

ART. 8

Decizia nr. 262/17.03.2023 intră în vigoare la data comunicării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (14) din Legea nr. 237/2015.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Nicu Marcu

Bucureşti, 17 martie 2023.

Nr. 262.

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker