CONTUL DE TVA NU POATE FI EXECUTAT SILIT

Conform Ordonanței nr. 23/2017,

privind plata defalcată a TVA

 

ART. 16

Contul de TVA poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorate bugetului de stat, precum şi pentru plata altor obligaţii bugetare restante existente în evidenţele fiscale ale organelor fiscale centrale. Contul de TVA poate fi executat silit şi în baza unor titluri executorii, potrivit legii, pentru TVA aferentă unor achiziţii de bunuri şi/sau servicii.

Chiar și dupa moarte …:

„După încetarea existenţei persoanei impozabile, sumele existente în contul/conturile de TVA pentru care statul are calitatea de creditor se fac venit la bugetul de stat” -art. 17.

 

Iata mai jos principalele reglementări introduse prin O.G. nr. 23/2017

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA și instituţiile publice au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA pentru încasarea şi plata TVA.

Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punctul de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal.

Persoanele impozabile şi instituţiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului.

Conturile de TVA se deschid la unităţi ale Trezoreriei Statului și/sau la instituţii de credit. Se pot deschide conturi de TVA la mai multe instituţii de credit.

Conturile de TVA pot fi deschise la instituţiile de credit, iar în structura codului IBAN aferent conturilor trebuie să conţină în mod unic şirul de caractere “TVA” şi codul de ţară al României, respectiv RO. Nu se permite eliberarea de numerar.

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru debitarea şi creditarea contului de TVA, instituţiile de credit trebuie să asigure un mecanism automat/manual care să verifice că tranzacţiile cu instrumente bancare se realizează doar între aceste conturi, din acest cont.

Conturile de TVA se deschid la unităţile Trezoreriei Statului iar structura codului IBAN aferent conturilor să conţină în mod unic şirul de caractere “TVA” şi codul de ţară al României, respectiv RO. Nu se permite eliberarea de numerar din acest cont. Conturile nu sunt purtătoare de dobândă.

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru debitarea şi creditarea contului de TVA, Trezoreria Statului asigură un mecanism automat/manual care să verifice că tranzacţiile cu instrumente bancare se realizează doar între aceste conturi.

Conturile de TVA se creditează cu:

a) TVA încasată, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor;

b) sume reprezentând TVA virate/depuse;

c) sume transferate dintr-un alt cont de TVA al titularului;

d) sume transferate din contul curent al titularului deschis la aceeaşi instituţie de credit sau din contul de disponibil distinct deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului, după caz;

e) sume încasate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată;

f) sume încasate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal;

g) alte sume rezultate din operaţiuni care impun creditarea contului, stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF;

h) sume reprezentând TVA decontate între membrii grupului fiscal unic;

i) dobânda aferentă contului de TVA, acordată de instituţia de credit.

 

Conturile de TVA se debitează cu:

a) TVA achitată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor;

b) TVA achitată la bugetul de stat;

c) sume transferate într-un alt cont de TVA deschis de titularul contului;

d) sume rezultate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA;

e) sume rezultate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;

f) sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA;

g) sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;

h) sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeaşi instituţie de credit sau în contul de disponibil distinct deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului, după caz, în limita sumelor prevăzute la art. 8 lit. d);

i) sume transferate în conturile de venituri bugetare/disponibilităţi, în cazul instituţiilor publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal;

j) sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligaţia de a avea un cont conform art. 2 alin. (1) şi nu mai au obligaţii de plată privind TVA;

k) sume reprezentând TVA achitat în numerar, cu excepţia celor reţinute din încasările în numerar, prevăzute la art. 15 alin. (2), sau cu cardul din contul curent;

l) alte sume rezultate din operaţiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF, cu acordul organului fiscal;

m) sume reprezentând TVA decontate între membrii grupului fiscal unic;

n) comisioanele aferente contului de TVA percepute de instituţia de credit.

Transferurile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j), k) şi l) se efectuează în urma verificării efectuate de organul fiscal.

 

Sunt interzise debitarea conturilor de TVA în alte condiţii decât cele prevăzute mai sus, precum şi retragerea de numerar.

 

Instituţiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligaţia să efectueze plata TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii, direct din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz, în conturile de TVA ale furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii.

Instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA pot efectua prin contul de TVA şi alte operaţiuni de încasări şi plăţi stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF.

 

În perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017, prevederile art. 1 – 15 se aplică opţional. Persoanele impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017 notifică organul fiscal competent şi aplică mecanismul începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA prevăzut la alin. (3), pentru facturile emise şi avansurile încasate începând cu această dată.

Persoanele impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017 beneficiază de următoarele facilităţi:

a) o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017. În cazul plătitorilor de impozit pe profit care au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual cu plăţi anticipate, 5% se aplică la plata anticipată aferentă trimestrului IV al anului fiscal 2017, iar în cazul celor care au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual, 5% se aplică la o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal 2017. Pentru plătitorii de impozit pe profit reducerea se înscrie în mod distinct în declaraţia anuală de impozit pe profit;

b) anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.

 

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker