CITY INSURANCE -ASF inchide procedura de redresare financiara pe baza de plan de redresare

DECIZIE  Nr. 1019/2017 din 26 iulie 2017

privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A.

EMITENT:      AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 634 din 3 august 2017

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, identificată cu CIF 31588130 şi contul bancar RO83TREZ7005025XXX007370, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată legal prin domnul Leonardo Badea, în calitate de preşedinte, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (3) şi art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

conform prevederilor Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (11) şi (16) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară adoptate în şedinţa din data de 19.07.2017, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. P/2.757 din 18.07.2017 privind analiza asupra stabilităţii financiare a Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A. la data de 31.03.2017, inclusiv evenimente ulterioare,

avându-se în vedere următoarele motive de fapt şi de drept:

Prin Decizia nr. 901/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară a dispus deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 20 aprilie 2016.

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 şi 4 din decizia menţionată Consiliul de administraţie al Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A. avea obligaţia să întocmească şi să depună la Autoritatea de Supraveghere Financiară planul de redresare financiară care să cuprindă măsuri de redresare financiară, precum şi modalităţi concrete şi termenele de îndeplinire a măsurilor asumate de către conducerea societăţii, în vederea asigurării fondurilor proprii eligibile care să acopere SCR sau modificarea profilului de risc, a fondurilor proprii eligibile care să acopere MCR şi a coeficientului de lichiditate.

Prin Adresa nr. 3.117 din 6.05.2016, înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 34.154 din 6.05.2015, Consiliul de administraţie al asigurătorului a depus la sediul Autorităţii de Supraveghere Financiară un plan de redresare, conform dispoziţiilor Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 901/2016 şi dispoziţiilor art. 2 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.255/2016*1) privind modificarea planului de redresare financiară al Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A.

Principalele elemente ale planului au vizat măsuri de recapitalizare, recuperarea împrumuturilor în relaţie cu entităţi afiliate şi debitori diverşi, reanalizarea politicii de reasigurare, măsuri operaţionale, precum şi măsuri de remediere a deficienţelor constatate prin actele de control ale Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat planul de redresare financiară al Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A. prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.458 din 21.07.2016*2).

Ca urmare a analizării modului de îndeplinire a măsurilor stabilite prin planul de redresare financiară, coroborat cu raportările trimestrului IV ale anului 2016, cu termen de depunere la data de 8.03.2017, s-a constatat că activele Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A. erau inferioare obligaţiilor aferente activităţii de asigurări generale, coeficientul de lichiditate al societăţii era subunitar, nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la cerinţa minimă de capital şi, ţinând seama de ponderea semnificativă în sistemul naţional de asigurări, a fost dispusă aplicarea dispoziţiilor art. 17 alin. (3) din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor. Astfel, a fost emisă Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 463 din 4.04.2017*3) privind aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 246/2015 Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A., asigurător aflat în procedura de redresare financiară potrivit prevederilor Legii nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

Prin Adresa nr. 2.033 din 26.04.2017, înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 15.231 din 26.04.2017, conducerea Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A. a prezentat Autorităţii de Supraveghere Financiară documentele justificative care fac dovada acordării de către Societatea Vivendi International – S.R.L., în calitate de acţionar principal, a unui împrumut subordonat în cuantum de 50 milioane euro, vărsat integral în contul Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A. în data de 11.03.2017, în scopul capitalizării şi restabilirii fondurilor proprii ale asigurătorului.

Analizând situaţia financiară a asigurătorului, raportat la noile informaţii transmise, şi având în vedere măsurile stabilite de autoritate în sarcina societăţii s-au constatat următoarele:

Măsura de recapitalizare stabilită prin art. 5 lit. g) şi h) din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 901/2016 a fost îndeplinită ca urmare a împrumutului subordonat acordat societăţii de către acţionarul majoritar.

Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A. înregistrează la data de 31.03.2017 o rată MCR de 368%, respectându-se astfel prevederile art. 95 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, precum şi o rată SCR de 159%, respectându-se astfel dispoziţiile art. 72 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare. Împrumutul subordonat, care a făcut obiectul Adresei City nr. 2.033 din 26.04.2017, înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 15.231 din 26.04.2017, îndeplineşte particularităţile fondurilor proprii de rang 1 conform dispoziţiilor art. 71 din Regulamentul delegat nr. 35/2015 de punere în aplicare a dispoziţiilor art. 67 – 69 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare.

Prin urmare, se constată restabilirea fondurilor proprii de bază eligibile la nivelul cerinţei minime de capital conform dispoziţiilor art. 71 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, a nivelului fondurilor proprii eligibile la nivelul cerinţei de capital de solvabilitate conform dispoziţiilor art. 71 alin. (1) şi alin. (2) din aceeaşi lege, iar coeficientul de lichiditate este supraunitar.

Referitor la măsura de recuperare a împrumuturilor în relaţie cu entităţi afiliate şi a creanţelor de la debitori diverşi, Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A. a făcut demersurile necesare în vederea recuperării acestora. Având în vedere că recuperarea creanţelor necesită un proces de lungă durată, Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A. a apelat mecanismul de acoperire a pierderilor pentru suma de 30 milioane euro conform dispoziţiilor art. 71 alin. (1) lit. e) pct. (i) şi alin. (5) din Regulamentul delegat al Comisiei Europene nr. 35/2015. Astfel, fiind îndeplinite măsurile stabilite prin art. 5 lit. d) şi e) din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 901/2016.

În ceea ce priveşte reducerea riscului de concentrare şi de credit, Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A. a procedat la reanalizarea politicii de reasigurare, la plasarea riscurilor către reasigurători cu rating, a restructurat tratatul de reasigurare existent, prin sindicalizare (trei reasigurători faţă de unul, entităţi afiliate), precum şi prin introducerea unei clauze de garantare în favoarea reasiguratului.

Referitor la evaluarea creanţelor asigurătorului, a dosarelor de daună înregistrate şi a rezervei de daună pe fiecare categorie de asigurare Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A. a desemnat un auditor financiar care a efectuat evaluarea activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de referinţă 31.03.2016 şi care a întocmit raportul de evaluare în data de 15.12.2016, prezentat la Autoritatea de Supraveghere Financiară la data de 22.12.2016. Rezultatele evaluării au fost asumate şi înregistrate de către Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A. în situaţiile financiare de la sfârşitul anului 2016.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

 

————

*1) Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.255/2016 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*2) Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.458/2016 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*3) Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 463/2017 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. 1

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. a) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, se dispune închiderea procedurii de redresare pe bază de plan de redresare financiară la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A., cu sediul în str. Constantin Aricescu nr. 5 – 7, parter şi demisol, Bucureşti, sectorul 1, J40/3.150/31.03.1998, 10392742, RA-008/10.04.2003, autorizată prin Decizia nr. 9 din 23 octombrie 2001, reprezentată legal de domnul Papanikolaou Epameinondas în calitate de director general adjunct.

ART. 2

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, se revocă Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 901/2016 privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A.

ART. 3

(1) Prezenta decizie este executorie în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (3) raportat la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Împotriva prezentei decizii, Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A. poate formula contestaţie la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 10 zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.

(3) Contestaţia nu suspendă executarea deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară. Hotărârea instanţei poate fi atacată cu recurs, în condiţiile legii.

ART. 4

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 21 alin. (3) raportat la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Ovidiu Răzvan Wlassopol

 

Bucureşti, 26 iulie 2017.

Nr. 1.019.

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker