ASF sanctioneaza CARPATICA ASIG

Se sanctioneaza cu retragerea aprobarii doamna Angela Toncescu – persoana semnificativa/presedinte al Consiliului de administratie la Societatea Carpatica Asig – S.A.

Se sanctioneaza cu retragerea aprobarii domnul Stoicescu Liviu Andrei – persoana semnificativa/director general la Societatea Carpatica Asig – S.A.

Se sanctioneaza cu retragerea aprobarii doamnei Cosa Maria – persoana semnificativa/membru al Consiliului de administratie la Societatea Carpatica Asig – S.A.

Se sanctioneaza cu retragerea aprobarii doamnei Crideanu Georgeta – persoana semnificativa/membru al Consiliului de administratie la Societatea Carpatica Asig – S.A.

Se sanctioneaza cu retragerea aprobarii domnului Degeratu Constantin – persoana semnificativa/director general adjunct la Societatea Carpatica Asig – S.A.

 

DECIZIE  Nr. 662/2016 din 14 martie 2016

privind sanctionarea cu retragerea aprobarii doamnei Angela Toncescu – persoana semnificativa/presedintele Consiliului de administratie la Societatea Carpatica Asig – S.A.

EMITENT:      AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 196 din 16 martie 2016

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu sediul in Splaiul Independentei nr. 15, sectorul 5, Bucuresti, cod de inregistrare fiscala 31588130, reprezentata legal prin presedinte, in temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

in conformitate cu dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. b) si art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

in urma hotararii Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara, consemnata in extrasul sedintei din data de 3 martie 2016, in cadrul careia au fost analizate rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea Carpatica Asig – S.A., cu sediul social in Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr. 5, turnul A, etajele 3 – 7, Centrul de Afaceri Sibiu, judetul Sibiu, inregistrata la oficiul registrului comertului cu nr. J32/1053/29.11.1996, cod unic de inregistrare 8990884, inscrisa in Registrul asiguratorilor cu numarul RA-013 din data de 10 aprilie 2003, reprezentata legal de domnul Andrei Liviu Stoicescu, in calitate de director general – persoana semnificativa aprobata de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 1.983 din 24 august 2015,

a constatat urmatoarele:

1. In anul 2015 s-au constatat diferente semnificative intre evidenta tehnic-operativa a societatii si evidenta contabila cu privire la rezerva de daune avizata in sold la sfarsitul fiecarei luni.

Au fost incalcate astfel prevederile art. 20 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Normele privind forma si continutul raportarilor financiare si tehnice pe care trebuie sa le intocmeasca societatile de asigurare si/sau reasigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 2/2009, cu modificarile ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) si d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. La nivelul aplicatiei IT IRIS a societatii au fost efectuate in luna decembrie 2015 operatiuni de ajustare in sensul diminuarii rezervei de daune avizate cu un procent de 7%, printr-un proces automat realizabil doar la nivelul directiei IT, operatiuni care au fost ulterior “eliminate” din baza de date si totodata necuprinse in “log-urile” aplicatiei puse la dispozitia echipei de control, dovada fiind operatiunile identificate de echipa de control in acest sens.

Pe statia de lucru pusa la dispozitie in vederea vizualizarii informatiilor aferente daunelor in aplicatiile IT a fost identificata o aplicatie prin care documentele in format PDF primite de la corespondenti pot fi editate, fiind identificate documente asupra carora exista indoiala privind veridicitatea acestora.

La data controlului exista documente intrate in societate in cursul anului 2015, cu referire la dosarele de dauna neinregistrate si neevidentiate in aplicatiile IT de gestiune a daunelor, cu efect direct asupra cuantumului rezervei de daune avizate la data de 31 decembrie 2015, in sensul neconstituirii acesteia (diminuare prin neinregistrare), subadecvarea constatata la dosarele analizate/testate prin sondaj fiind de 44.794.334,97 lei, ceea ce a condus la denaturarea semnificativa a acestui element patrimonial al societatii.

Astfel au fost incalcate prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile art. 3 din Normele privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.109/2003.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) si h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Nu au fost efectuate verificarile necesare/Nu exista masuri intreprinse de conducerea administrativa a societatii menite sa asigure controlul si adecvarea rezervei de daune avizate la nivelul obligatiilor asumate fata de asigurati/pagubiti.

In fapt, operatiunile de diminuare a rezervei de daune avizate si/sau neconstituirea acesteia, ca urmare a neinregistrarii documentelor aferente dosarelor de dauna, atat pe parcursul anului 2015, cat si la sfarsitul anului 2015, s-au/s-a realizat in cunostinta de cauza si/sau cu acordul/la solicitarea conducerii societatii.

Astfel, conducerea administrativa a societatii nu a asigurat administrarea corecta si prudenta a societatii, exercitand in acelasi timp o influenta susceptibila de a aduce atingere unei administrari corecte si prudente a societatii.

Au fost incalcate astfel prevederile art. 20 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor.

4. In cursul anului 2015 a fost efectuata inventarierea rezervei de daune avizate pentru data de 31 decembrie 2014, proces finalizat in data de 7 mai 2015, iar la aproximativ o luna de la data luarii la cunostinta a rezultatelor inventarierii, Consiliul de administratie al societatii a dispus reflectarea in evidenta contabila a diferentelor constatate cu ocazia inventarierii si corectarea rezervei de daune in conformitate cu realitatea faptica, fara a se asigura ca:

- exista un proces-verbal de inventariere intocmit in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

- exista un aviz al conducatorului compartimentului financiar-contabil si al conducatorului compartimentului juridic cu privire la modul de solutionare a propunerilor facute ca urmare a inventarierii;

- drept urmare a reflectarii in evidenta contabila si tehnica a rezultatelor inventarierii, se asigura ca posturile bilantului societatii la data de 31 decembrie 2014, ca parte componenta a situatiilor financiare anuale, trebuie sa corespunda cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, avand in vedere faptul ca in cadrul inventarului nu a fost luata in considerare/nu au fost evidentiate taxele de instrumentare a corespondentilor de 12% din daune, rezerva de aproximativ 6 milioane euro aferenta unui dosar de dauna, precum si faptul ca soldul comunicat de corespondentul CED la sfarsitul lunii martie 2015 (deficit de aproximativ 10.000.000 euro) nu a fost reconciliat.

Astfel au fost incalcate prevederile art. 29 alin. (1) – (3), art. 30 alin. (1) si (2) si art. 31 alin. (1) – (3) din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii si a tranzactiilor privind activitatea de asigurare si de reasigurare ale asiguratorilor/reasiguratorilor si brokerilor de asigurare/reasigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2011.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, pentru deficientele constatate in activitatea asiguratorului in perioada supusa verificarii responsabila este doamna Toncescu Angela – persoana semnificativa/presedinte al Consiliului de administratie la Societatea Carpatica Asig – S.A. investita cu competenta de a angaja raspunderea asiguratorului.

Fata de motivele de fapt si de drept aratate, in scopul apararii drepturilor asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare in Romania, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a hotarat in data de 3 martie 2016 sanctionarea cu retragerea aprobarii membrilor Consiliului de administratie si a conducerii executive a societatii, drept care

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara emite urmatoarea decizie:

 

ART. 1

In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se sanctioneaza cu retragerea aprobarii doamna Angela Toncescu – persoana semnificativa/presedinte al Consiliului de administratie la Societatea Carpatica Asig – S.A.

ART. 2

(1) Impotriva prezentei decizii doamna Toncescu Angela – persoana semnificativa/presedinte al Consiliului de administratie la Societatea Carpatica Asig – S.A. – poate formula plangere prealabila adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara, in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei, si poate sesiza Curtea de Apel Bucuresti in termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Plangerea adresata Curtii de Apel Bucuresti nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, executarea masurii sanctionatoare, in conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3

Prezenta decizie intra in vigoare la data comunicarii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara,

Misu Negritoiu

Bucuresti, 14 martie 2016.

Nr. 662.

 

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker