ORDINUL nr. 64/2015 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în scopul asigurării exercitării dreptului de a consulta dosarul penal

ORDIN   Nr. 64 din  1 iulie 2015

privind stabilirea unor masuri organizatorice in scopul asigurarii exercitarii dreptului de a consulta dosarul penal

EMITENT:      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

PUBLICAT  IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 500 din  7 iulie 2015  

Avand in vedere prevederile art. 94 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite prezentul ordin.

 

ART. 1

Prezentul ordin stabileste masuri organizatorice pentru organele de cercetare penala ale politiei judiciare din Ministerul Afacerilor Interne, denumite in continuare organele politiei judiciare, in scopul asigurarii exercitarii dreptului partilor, al subiectilor procesuali principali si al avocatului acestora de a consulta dosarul penal.

ART. 2

Prezentul ordin se aplica in cazul dosarelor penale cu privire la care competenta de urmarire penala apartine organelor politiei judiciare, precum si dosarelor penale in care aceste organe ale politiei judiciare au fost delegate sa efectueze acte de urmarire penala, in cauze aflate in competenta procurorului.

ART. 3

Consultarea dosarului penal de catre parti, subiectii procesuali principali si avocatul acestora, denumite in continuare persoane interesate, se realizeaza potrivit art. 94 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura penala, si presupune dreptul de a studia actele dosarului penal, dreptul de a nota date sau informatii din dosarul penal, precum si dreptul de a obtine fotocopii pe cheltuiala persoanelor interesate.

ART. 4

(1) Organul politiei judiciare asigura consultarea dosarului penal, pe baza:

a) delegarii date de procuror, potrivit art. 94 alin. (3) din Codul de procedura penala;

b) cererii persoanelor interesate, aprobata de procuror, depusa in original sau copie.

(2) Cererile de consultare a dosarului penal adresate direct organului politiei judiciar se inainteaza, in termen de doua zile lucratoare, procurorului competent sa dispuna potrivit art. 94 alin. (3) si (4) din Codul de procedura penala.

ART. 5

(1) Organul politiei judiciare asigura exercitarea dreptului prevazut la art. 3 numai daca procurorul competent nu a restrictionat acest drept, prin actul de delegare sau pe cererile prevazute la art. 4.

(2) In situatia in care politistul care are in lucru dosarul penal nu este prezent la serviciu, exercitarea dreptului prevazut la art. 3 se asigura de catre un alt politist care are calitatea de organ al politiei judiciare, desemnat de seful unitatii de politie.

(3) In baza documentelor prevazute la art. 4 alin. (1), organul politiei judiciare stabileste prin ordonanta data, ora si durata consultarii dosarului penal, intr-un termen rezonabil.

ART. 6

(1) Dreptul de a studia actele dosarului penal si de a nota date sau informatii din acesta se exercita la sediul unitatii de politie.

(2) Cu aceasta ocazie, organul politiei judiciare adopta masuri adecvate pentru a impiedica:

a) sustragerea, alterarea sau distrugerea actelor din dosarul penal;

b) realizarea de fotocopii sau inregistrari video ale actelor dosarului penal, in alte conditii decat cele prevazute de lege.

ART. 7

(1) Persoanele interesate pot solicita realizarea de fotocopii pe baza unei cereri, tip formular, al carei model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) In cazul in care solicitarea priveste acte din dosarul penal pentru care procurorul competent a restrictionat dreptul de fotocopiere, pe cerere se consemneaza acest fapt, urmand ca fotocopierea sa se realizeze numai pentru actele nerestrictionate.

(3) Organul politiei judiciare comunica persoanei interesate suma de plata, reprezentand contravaloarea serviciului de fotocopiere, precum si termenul in care pot fi ridicate fotocopiile. Aceste date se aduc la cunostinta persoanei interesate pe baza de semnatura pe cerere, la rubrica destinata acestui scop.

(4) Cererea completata se inregistreaza in registrele de intrare-iesire a corespondentei ordinare.

ART. 8

(1) In situatia in care nu exista mijloace tehnice care sa permita realizarea de fotocopii sau aceasta operatiune nu poate fi realizata temporar din cauza unor defectiuni tehnice ori a lipsei unor consumabile, organul politiei judiciare intocmeste un proces-verbal cu privire la existenta acestor cauze, in doua exemplare.

(2) Un exemplar al procesului-verbal se inmaneaza persoanei interesate, iar o copie a acestuia se inainteaza, de indata, spre informare, procurorului competent.

(3) In situatia prevazuta la alin. (1), organul politiei judiciare asigura exercitarea dreptului prevazut la art. 3 conform dispozitiilor procurorului competent.

ART. 9

(1) Fotocopiile se realizeaza la sediul unitatii de politie, cu mijloacele tehnice avute la dispozitia acesteia.

(2) Organul politiei judiciare se asigura ca datele cu caracter personal cuprinse in actele din dosarul penal nu sunt vizibile pe fotocopiile realizate.

(3) Fotocopiile se certifica, pe fiecare pagina, cu semnatura organului politiei judiciare si stampila unitatii de politie.

(4) La stabilirea termenului de eliberare a fotocopiilor se are in vedere timpul necesar anonimizarii datelor cu caracter personal din continutul actelor, fotocopierii si certificarii acestora.

ART. 10

(1) Fotocopiile se elibereaza in baza dovezii achitarii contravalorii serviciului de fotocopiere, iar dovada platii, in original, se anexeaza la cererea de efectuare a copiilor. Cererea si dovada de plata se introduc in dosarul cauzei.

(2) Sumele reprezentand contravaloarea serviciului de fotocopiere se pot achita la casieria unitatii de politie sau la unitatile de trezorerie ale statului.

(3) Este interzisa incasarea contravalorii serviciului prestat in alte conditii decat cele prevazute la alin. (2) sau preluarea de catre organul politiei judiciare a unor sume de bani de la persoanele interesate.

(4) Sumele incasate de unitatea de politie, reprezentand contravaloarea serviciului de fotocopiere, se fac venit la bugetul de stat si se vireaza la unitatile de trezorerie ale statului in maximum 30 de zile de la data incasarii acestora.

ART. 11

(1) Contravaloarea serviciului de fotocopiere se stabileste de organul politiei judiciare, pe baza de tarif.

(2) Tariful de fotocopiere este de:

a) 0,5 lei pe pagina, format A4, alb-negru, indiferent de dimensiunea textului sau a imaginilor fotocopiate;

b) 1 leu pe pagina, format A3, alb-negru, indiferent de dimensiunea textului sau a imaginilor fotocopiate.

ART. 12

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botos,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 iulie 2015.

Nr. 64.

 

ANEXA

 

CERERE

privind obtinerea de fotocopii ale unor acte din dosarul penal

 

Subsemnatul, ……………………………………………………,

(numele si prenumele)

avand CNP …………., posesor al actului de identitate C.I./B.I./seria ….. nr. …….., domiciliat in ……………….,

avand in Dosarul penal nr. ……/P/……. calitatea de inculpat/parte civila/parte responsabila civilmente/suspect/persoana vatamata,

avand in Dosarul penal nr. ……/P/……. calitatea de avocat al inculpatului/partii civile/partii responsabile civilmente/suspectului/persoanei vatamate

 

…………………………………………………………………..,

(numele si prenumele)

posesor al CNP …………, domiciliat in …………………………….,

in temeiul art. 94 alin. (1) si (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit obtinerea unor fotocopii ale urmatoarelor acte din Dosarul penal nr. ……/P/…….:

______________________________________________________________________________

|Nr. | Denumirea actului din dosar cu indicarea paginilor ce se     | Numar de |

|crt.| doresc a fi fotocopiate                                      | pagini   |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  1 |                                                              |          |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  2 |                                                              |          |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  3 |                                                              |          |

|____|______________________________________________________________|__________|

|….|                                                              |          |

|____|______________________________________________________________|__________|

|    |                                                              |          |

|____|______________________________________________________________|__________|

|    |                                                              |          |

|____|______________________________________________________________|__________|

|                                             NUMAR TOTAL DE PAGINI |          |

|___________________________________________________________________|__________|

______________________________________________________________________________

|    *) Suma de plata a serviciului de fotocopiere: (numar de pagini) x        |

| (tarif) = ………… lei.                                                  |

|    *) Termenul de eliberare a fotocopiilor: ……………                  |

|    Suma reprezentand contravaloarea serviciului de fotocopiere se poate      |

| achita la:                                                                   |

|    a) casieria unitatii de politie (In situatia in care casieria este situata|

| in alt sediu decat unitatea de politie la care se depune cererea se va       |

| inscrie adresa casieriei.);                                                  |

|    b) la unitatile de trezorerie ale statului in contul de “alte venituri ale|

| bugetului de stat”.                                                          |

|______________________________________________________________________________|

______________________________________________________________________________

|    **) Am luat la cunostinta despre:                                         |

|    a) faptul ca actele prevazute la nr. crt. …,…,… sunt restrictionate |

| la fotocopiere potrivit dispozitiei procurorului competent …………….. |

| (Se va detalia cu privire la actul prin/pe care a fost dispusa               |

| restrictionarea.) ……………………………….;                     |

|    b) suma si modalitatea de plata, precum si termenul de eliberare a        |

| fotocopiilor.                                                                |

|                                                                              |

|    Data ………                                 Semnatura ………….    |

|______________________________________________________________________________|

______________________________________________________________________________

|    ***) Am primit fotocopiile solicitate.                                    |

|    Sunt informat cu privire la obligatia de respectare a prevederilor        |

| Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea    |

| datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu         |

| modificarile si completarile ulterioare, necesitatea de a pastra             |

| confidentialitatea sau secretul datelor si actelor de care am luat cunostinta|

| cu ocazia consultarii dosarului, precum si cu privire la prevederile art. 304|

| din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile  |

| ulterioare, referitoare la divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau  |

| nepublice.                                                                   |

|                                                                              |

|    Data ………                                 Semnatura ………….    |

|______________________________________________________________________________|

*) Se completeaza pe loc de catre organul de cercetare penala al politiei judiciare.

**) Se completeaza de catre persoana interesata, dupa luarea la cunostinta despre datele mentionate.

***) Se completeaza de catre persoana interesata, cu ocazia primirii fotocopiilor.

 

—————

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker