Anularea formelor de executare silita urmare a prescrierii dreptului de a cere executarea silita a unui contract de credit bancar.

ROMANIA

JUDECATORIA CAMPENI

Dosar nr. …/203/2014

SENTINTA CIVILA NR. …/2015

Sentinta publica din …..2015

Complet compus din

JUDECATOR: DVC

GREFIER: MCM

 

Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe contestator contestatoarea P A M, domiciliata in comuna Salciua, sat Sub Piatra nr…, jud. Alba, cu sediul procesual ales la Cabinet avocat A M din Cluj-Napoca, str. O G, nr. …, ap. …, judet Cluj in contradictoriu cu intimata SC B SA cu sediul in Bucuresti, B-dul. D P, nr. .., sector 2 avand ca obiect contestatia la executare.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta pentru contestatoare mandatarul acesteia, avocat S A, lipsa fiind partile.

Procedura legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care:

Se constata depuse la dosar prin biroul registratura al instantei, inscrisurile solicitate Societatii Profesionale de Executori Judecatoresti Asociati H R N si P I A.

Mandatarul contestatoarei depune la dosar dovada achitarii sumei de 53 lei.

Mandatarul contestatoarei, referitor la exceptiile invocate apreciaza ca se impune unirea acestora cu fondul, urmand a fi dovedite prin probe comune fondului.

Instanta uneste exceptiile cu fondul apreciind ca se impune a fi dovedite prin probe comune fondului.

Mandatarul contestatoarei arata ca nu mai exista alte solicitari in probatiune, motiv pentru care instanta in deliberare constata faza cercetarii procesului, ca fiind incheiata, acordand cuvantul pentru dezbaterea in fond a cauzei.

Mandatarul contestatoarei in ceea ce priveste exceptia tardivitatii introducerii actiunii, solicita respingerea acesteia, apreciind ca actiunea a fost inregistrata in termenele prevazute de lege. In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Biroului Executorului Judecatoresc, arata ca lasa la aprecierea instantei. Cat priveste fondul cauzei solicita admiterea contestatiei asa cum a fost formulata, in sensul de a dispune desfiintarea titlului executoriu, anularea executarii silite si a tuturor actelor de executare efectuate in dosar executional nr. …/A/2014, cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata. Solicita instantei sa aiba in vedere faptul ca intre parti a fost incheiat un contract de credit pentru emiterea cardului, in lei, iar in termen de peste cinci ani intimata a solicitat executarea silita a contractului de credit si in consecinta a contestatoarei, motiv pentru care invoca dispozitiile art. 6 din Decretul 167/10.04.1958, privitor la prescriptia extinctiva, apreciind ca a fost indeplinit termenul de prescriptie de 3 ani prevazut de lege. De asemenea apreciaza aceasta creanta ca fiind certa, lichida si exigibila.

Fata de aceste considerente, instanta declara inchisa faza dezbaterilor in fond a cauzei, urmand sa dispuna pe baza inscrisurilor existente, care constituie probe la dosar.

 

INSTANTA

 

Sub dosar nr. …./203/2014, s-a inregistrat contestatia la executare formulata de debitoarea P A M, in contradictoriu cu creditoarea SC B SA, solicitand ca prin hotararea judecatoreasca:

-  In principal, constatarea ca prescris a dreptului de a cere executarea silita in baza Contractului de credit nr………/21.07.2008, in temeiul art. 706 al. 1 C. pr. Civ. si pe cale de consecinta, desfiintarea titlului executoriu, anularea executarii silite si a tuturor actelor de executare efectuate in dosar executional nr. …/A/2014, in temeiul art. 703 C. pr. Civ;

-  In subsidiar, admiterea contestatiei la executare, anularea titlului executoriu si a tuturor actelor de executare efectuate in cadrul dosarului executional nr. …/A/2014 pentru indepelinirea conditiilor prevazute de art. 662 C. pr. Civ;

-  Sa fie obligata creditoarea SC B SA la plata cheltuielilor de judecata ocazionate cu prezentul litigiu.

In motivare arata ca, solicita instantei sa constate ca fiind prescris dreptul creditoarei SC B SA de a solicita executarea silita in baza Contractului de credit nr. …… din data de 21.07.2008 si pe cale de consecinta sa dispuna desfiintarea titlului executoriu, anularea executarii silite si a tuturor actelor de executare din dosar executional nr. …./A/2014, in temeiul art. 703 C. pr. Civ.

La data de 21.07.2008, intre contestatoare si SC B SA a fost incheiat Contractul de credit nr. ……. pentru emiterea cardului in lei A E G . Limita de credit a fost de 1.000,00 lei.

La data de 19.06.2014, SC B SA a solicitat executarea silita a contractului de credit, respectiv intr-o perioada mai indelungata de 5 ani de la incheierea actului.

Potrivit art. 6 din Decretul 167/10.04.1958 privitor la prescriptia extinctiva prevede ca “Dreptul de a cere executarea silita in temeiul oricarui titlu executor se prescrie prin implinirea unui termen de 3 ani”. Aceasta prevedere a fost preluata si de Noul Cod de procedura civila, art. 705 al. 1, potrivit caruia: “Dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani.

Avand in vedere ca in aceasta perioada de timp, creditoarea nu a intrepins niciun demers care sa duca la intreruperea cursului prescriptiei, solicita instantei sa constate ca dreptul creditoarei de a cere executarea silita este prescris.

In conformitate cu prevederile art. 706 al. 2 C. pr. Civ. “Prescriptia stinge dreptul de a obtine executarea silita si orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie”.

In concluzie, odata cu implinirea termenului de prescriptie, titlul executoriu si-a pierdut puterea executorie, iar creditoarea si-a pierdut dreptul de a cere executarea silita a contestatoarei in baza contractului de credit …… din data de 17.07.2008.

Avand in vedere ca potrivit art. 631 al. 1 C. pr. Civ. executarea silita se poate face numai in temeiul unui titlu executoriu si ca in dosarul executional nr. …/A/2014 executarea silita a inceput in baza unui titlu care nu avea putere executorie, solicita sa se constate ca titlul executoriu a fost desfiintat si ca potrivit art. 642 C. pr. Civ. “Daca s-a desfiintat titlu executoriu, toate actele de executare in baza acestuia sunt desfiintate de drept”.

De asemenea, potrivit art. 703 C. pr. Civ. “Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage nulitatea actului nelegal, precum şi a actelor de executare subsecvente”.

In baza celor expuse mai sus, solicita sa se constate ca fiind prescris dreptul creditoarei de a obtine executarea silita impotriva contestatoarei si sa desfiinteze toate actele efectuate in baza titlului executoriu prescris.

In subsidiar, solicita anularea titlului executoriu si a tuturor actelor de executare efectuate in cadrul dosarului executional nr. …../A/2014 pentru neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 662 C. pr. Civ. si pentru ca titlul executoriu contine clauze abuzive.

Potrivit documentelor comunicate de executorul judecatoresc, respectiv: somatie, instiintare privind masura popririi, incheierea nr. 2 pentru stabilirea cheltuielilor de executare silita si incheierea civila nr. …./14.07.2014, executarea silita a fost efectuata in baza titlului executoriu reprezentat prin Contractul de credit nr. …., insa precizeaza expres instantei ca nu a semnat niciodata un astfel de contract cu SC B SA.

Contractul de credit semnat la data de 21.07.2008 are nr. ….. si nu …….. In sprijinul afirmatiei sale, solicita instantei sa puna in vedere creditoarei sa depuna contractul de credit in oridinal.

De asemenea, aduce in atentia instantei faptul ca Executorul Judecatoresc a semnat pentru conformitate cu originalul copia contractului de credit care ne-a fost transmisa odata cu documentele amintite mai sus.

Contractul de credit nu indeplineste criteriile prevazute de art. 662 C. pr. Civ. pentru a putea fi pus in executare silita. Potrivit art 662 “Executarea silita nu se poate face decat daca creanta este certa, lichida si exigibila.

Creanta este certa cand existenta ei neindoielnica rezulta din insusi titlul executoriu.

Creanta nu este certa deoarece existenta ei neindoielnica nu rezulta din titlul executoriu Contractul de credit ……../21.07.2008.

Contractul de credit a fost incheiat pentru suma de 1.000,00 lei, insa executarea silita a fost inceputa pentru o suma de cel putin 10 ori mai mare, fara ca in contractul de credit sa fie stipulata o astfel de suma, fata ca incheierea de incuviintare sa cuprinda modalitatea prin care s-a ajuns la aceasta suma, care este debit neachitat, care a fost scadenta acestuia, care sunt sumele care reprezinta dobanda sau alte comisioane.

Asadar, creanta in virtutea careia s-a inceput executarea silita, nu este certa.

Creanta este lichida atunci cand obiectul ei este determinat sau cand titlul executoriu contine elementele care permit stabilirea lui.

Creanta nu este lichida deoarece obiectul ei nu este determinat prin titlul executoriu si nici nu exista elemente care permit stabilirea lui.

Arata ca contractul de credit a fost incheiat pentru suma de 1.000,00 lei, din care au fost achitate niste sume de bani, iar executarea silita a fost inceputa pentru suma de 11.474,01. Aceasta suma a sost stabilita in mod discretionar de creditoare deoarece titlul executoriu nu este insotit de nicio anexa cu privire la detalierea modalitatii de stabilire a dobanzilor sau a comisioanelor.

Asadar, creanta nu este lichida.

Creanta este exigibila daca obligatia debitorului este ajunsa la scadenta sau aceasta este decazut din beneficiul termenului de plata. Considera ca acest contract contine clauze abuzive conf. Legii 193/2000 si OUG 50/2010.

Invoca dispozitiile art. 3.11 “Banca are dreptul se retina cu propritate, din conturile de cord, contravaloarea comisioanelor, taxele bancare, dobanzilor si a oricaror sume datorate, fara o avertizare prealabila, pana la acoperirea debitelor respective” art. 3.12 “Banca poate percepe urmatoarele tipuri de comisioane”(…)- nu sunt specificate sumele pentru fiecare tip de comision, acestea fiind stabilite unilateral si discretional de creditare, art. 3.14 “Dabanda la credit se calculeaza in functie de soldul zilnic defalcat pe componente si nivelul ratei zilnice a dobanzilor aferente perioadei de calcul. (..)” – nu este specificata rata dabanzii.

Cap. 4 art.5.1. Banca are urmatoarele drepturi

c) “sa modifice dobanda, cat si orice alte taxe, comisioane, costuri mentionate in Contract sau sa introduca noi taxe, comisioane, costuri in functie de evolutia pietei de financiare si de politica de preturi a bancii. Anuntarea acestor modificari si intrarea a noilor valori se va efectua prin afisare in Unitatile Bancii si prin extrasul de cont sau alta modalitate de informare individuala aleasa de Banca, Clientul acceptand prin prezenta orice astfel de modalitate de informare.

Potrivit art. 703 C. pr. Civ. “Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita insasi sau la efectuarea oricarui act de executare atrage nulitatea actului nelegal precum si a actelor de executare subsecvente, dispozitiile art. 174 si urmatoarele fiind aplicabile in mod corespunzator.

Dat fiind faptul ca nu a fost respectata obligatia instituita de legiuitor, in sarcina creditorului, obligatia esentiala inainte de demararea procedurilor de executare silita, considera ca au fost incalcate dispozitiile privitoaree la executarea silita, motiv pentru care solicita sa anuleze insasi executarea silita precum si toate actele de executare.

Obligarea creditoarei SC B SA la plata cheltuielilor de judecata ocazionate cu prezentul litigiu.

In temeiul art. 411 alin 1 pct 2 solicita judecata si in eventuala lipsa de la dezbateri.

A solicitat sa i se puna in vedere Societatii Civile Profesionale de Executori Judecatoresti Asociatia HRN si PIA, sa depuna in fotocopie intreg dosarul executional si sa i se puna in vedere creditoarei sa depuna intreg Contractul de credit in original si toate extrasele de cont.

Intimata – creditoarea SC B SA a depus intampinare prin care a solicitat respingerea ca neintemeiata a contestatiei. A invocat exceptia tardivitatii introducerii actiunii, avan in vedere faptul ca, contestatorul a formulat contestatia impotriva titlului executoriu insusi.

Pe cale de consecinta, avand in vedere termenul pentru promovarea contestatiei la executare de 15 zile, prev. de disp. Art. 401 C. pr. Civ., a solicitat sa se admita exceptia invocata si sa se respinga contestatia ca tardiv introdusa, cu privire la toate actele de procedura necontestate in termenul invocat anterior. Prin prezenta cerere se contesta executarea silita insasi, situatie in care termenul se socoteste de la data cand debitorul a primit somatia.

Avand in vedere acestea, considera ca instanta de judecata trebuie sa solutioneze prezenta contestatiei exlusiv cu privire la actele contestate in termen, iar cu privire la celelalte solicitari, sa se constate ca acestea sunt introduse peste termenul legal.

A invocat si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a BEJ. Opineaza ca in cadrul contestatiei la executare, calitate procesuala au partile implicate in raportul executional: creditorul si debitorul, nu si organul de executare silita, cu atat mai mult forma juridica in care isi desfasoara activitatea (biroul).

Potrivit art. 41 si 45 din Statutul Executorilor Judecatoresti, Biroul nu este persoana juridica, iar patrimoniul biroului executorului judecatoresc are regimul juridic al bunurilor afectate exercitarii profesiei executorului judecatoresc.

Asadar, potrivit disp. Art. 2 alin. 1 din Legea nr. 188/2000, executorul judecatoresc este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public, iar potrivit disp. Art. 7 alin.1 lit.a din aceeasi lege executorul judecatoresc are atributia de a pune in executare dispozitiile cu caracter civil din titlurile executorii.

De asemenea, disp. Art. 57 si 58 din Legea nr. 188/2000 prevad ca actele executorilor judecatoresti sunt supuse, in conditiile legii, controlului instantelor judecatoresti competente, cei interesati sau vatamati prin actele de executare putand formula contestatii la executare, in conditiile prevazute de C. pr. Civ.

In acest context, avand in vedere ca rolul executorului judecatoresc este acela de a indeplini un serviciu de interes public, acesta nu poate fi parte intr-o actiune in fata instantei judecatoresti cu privire la actele de executare indeplinite in exercitarea atributiilor de serviciu, calitate procesuala activa si pasiva in cadrul unei contestatii la executare avand doar partile interesate sau vatamate prin actul de executare intocmit in cadrul unui dosar de executare.

Fata de sustinerile contestatorului cu privire la cuantumul datoriei ce o reclama in baza titlului executoriu face urmatoarele precizari:

In data de 04/05/2010, banca a procedat la declansarea exigibila anticipata a creditului. La aceasta data s-a declansat procedura de executare silita impotriva debitoarei I A M prin executorul bancar D (fosta M) F I.

Sumele restante inregistrate de catre imprumutat, calculate de la data incheierii contractului de emitere a cardului de credit, 21/07/2008 si pana la data de 04/05/2010 sunt prezente intr-un tabel anexa.

In conditiile impuse de adoptarea Legii 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiar nebancare, acestea sunt nevoite sa continue procedura de executare silita in dosarele aflate in derulare prin relocarea acestora birourilor de executori judecatoresti. Precizeaza faptul ca executarea silita continua, acest incident procedural nefiind cauza de suspendare sau de incetare a executarilor silite aflate in curs.

In consecinta, incepand cu 19 martie 2012, conturile executorilor bancari in care debitorii, angajatorii sau bancile efectuau transferuri, in urma actiunilor de executare silita, au fost inchise, sau blocate atat la creditare cat si la debitare, iar sumele transferate de catre tertii popriti dupa aceasta data, au fost returnate platitorului. Dosarul de executare al debitoarei a fost alocat in data de 24/06/2014 la biroul executorilor judecatoresti P I A pentru a continua procedurile de executare silita.

La suma totala in valoare de 11.837,54 RON se adauga dobanzi si comisioane conform clauzelor contractuale. Totodata la aceasta suma se vor adauga cheltuieli de executare avansate de Creditoare in valoare de 271,00 RON si de asemenea, alte cheltuieli ocazionate in procesul de executare silita efectuate de catre Biroul Executorului Judecatoresc P I A.

Mentioneaza ca formula de calcul a sumei minime de plata conform contractului de emitere a cardului, – respectiv art. 2 “definirea termenilor utilizati” – este urmatoarea:

Suma minima de plata = Datoria instituita la finele perioadei de calcul care trebuie achitata de imprumutat, cel mai tarziu la scadenta si care este comunicata imprumutatului prin extrasul de cont. Ea este formata din:

a) 2,5% din soldul lunar care include operatiunile cu cardul realizate in perioada de calcul, taxele, comisioanele si dobanzilor aferente;

b) Creditul restant daca este cazul;

c) Depasirea de limita, daca este cazul;

«Credit restant» = suma minima de plata sau parte a acesteia neachitata la scadenta.

Precizeaza faptul ca pentru acest tip de produs, conform art. 3 “Conditii generale de utilizare a cardurilor A E G ”, punctul 3.12 din contractul de emitere a cardului de credit nr. ………./21.07.2008 s-au aplicat urmatoarele tipuri de comisioane:

-          Comision retragere numerar;

-          Comision de administrare anuale card in valoare de 40 ron iar incepand din data de 08/08/2010 acesta este in valoare de 35 ron;

-          Comision de plata intarziere in valoare de 35,00 ron, acestea se percepe in urmatoarele situatii:

-          Sumele  achitate nu respecta termenul scadent (sunt in afara perioadei de plata)

-          Nu se efectueaza nicio depunere in intervalul de plata lunar mentionat in extras.

Comisionul de depasire a limitei de credit reprezinta 5% din suma care depaseste limita de credit.

Precizeaza ca formula de calcul a dobanzii conform contractului de emitere a cardului – respctiv art. 3, punctul 3.14 – este urmatoarea: «Dobanda la credit se calculeaza in functie de soldul zilnic, defalcat pe componente (plati, retrageri de numerar, taxe si comisioane) si nivelul ratei zilnice a dobanzii aferente perioadei de calcul. Dobanda se calculeaza zilnic, conform urmatoarei formule: Suma produselor din cuantumul fiecarei componente a soldului zilnic si rata zilnica a dobanzii valabila in ziua respectiva. Rata zilnica a dobanzii este calculata ca raport intre rata anuala si 360 zile». Mentioneaza faptul ca taxele si comisioanele percepute produselor de creditare sunt afisate in fiecare unitare B, cat si pe pagina web www.B.ro; de asemenea pentru cardurile A E G au existat intotdeauna in sucursale brosuri care le erau inmanate clientilor pentru a face mai usoara utilizarea unui card de credit. Aceste brosuri contin toate taxele si comisioanele percepute de banca.

Avand in vedere aceste astepecte, toate costurile si conditiile contractuale au fost aduse la cunostinta clientei inca de la momentul incheierii contractului de credit, iar aceasta a avut posibilitatea reala de a lua la cunostinta despre existenta clauzelor contractuale pe care acum le califica drept abuzive.

In acest sens, anterior semnarii sontractului de credit debitoarea I A M, a putut consulta clauzele acestuia, a avut posibilitatea de a analiza si studia cu atentie fiecare dintre clauze, pentru a aprecia daca acestea corespund sau nu intereselor sale, sau, dimpotriva, incalca aceste interese. De asemenea, reclamantul a beneficiat de consultanta cu privire la aspectele neclare din contract anterior semnarii acestuia, astfel incat sa isi poata exprima un consimtamant in deplina cunostinta de cauza. Aceasta este practica bancara obisnuita si a fost respectata si de catre B la incheierea fiecarui contract de credit, indiferent de tipul acestuia si indiferent de consumator.

In situatia in care debitoarea I AM, ar fi ajuns la concluzia ca unele dintre clauzele criticate nu corespund intereselor sau drepturilor acesteia, ar fi putut opta pentru a nu incheia contractul de credit, realizandu-si obiectivele si necesitatile de creditare fie prin intermediul altor produse de acelasi gen pe care le oferea B la acel moment, fie de la institutii bancare care ar fi putut, din perspectiva domniei sale sa vina mai mult in intampinarea nevoilor.

Astfel, debitoarea I AM a avut posibilitatea reala, concreta, de a lua cunostiinta despre fiecare dintre clauzele si costurile cu privire la care ar fi avut nelamuriri sau dubii. Prin a avea posibilitatea reala de a cunoaste conditiile contractuale la momentul incheiereii contractului, trebuie sa se inteleaga faptul ca acest client a avut la dispozitie elemente necesare pentru a cunoaste costurile si conditiile contractuale, indiferent daca, in concret, a valorificat sau nu aceste conditii.

Precizarea ca niciuna dintre clauzele contractuale nu obliga pe consumator la suportarea unor conditii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reala sa ia cunostinta la data semnarii contractului.

Mentionam ca prin semnarea contractului de credit pentru emiterea cardului in lei A E G imprumutatul confirma ca: “Am fost pe deplin informat cu privire la nevelul taxelor, comisioanelor, dobanzilor si cu modalitatea de comunicare a eventualelor modificari ale acestora, prin afisare la sediile bancii precum si asupra clauzelor contractuale si le accept.”

Arata ca dupa semnarea contractului debitoarea I AM se putea razgandi si refuza acest produs de creditare, fiind necesar sa completeze in acest sens un formular de inchidere a contului. Desi ii erau cunoscute toate aceste aspecte, debitoarea I AM a intrat in posesia cardului de credit si a utilizat intreaga limita de credit pentru retrageri de numerar si tranzactii la comercianti.

Astfel, soldul debitor al cardului A E G nr. …………../21.07.2008 s-a majorat prin inregistrarea comisioanelor de retragere, a dobanzilor aplicate limitei de credit utilizate, a comisioanelor de plata intarziata si a comisioanelor de depasire limita de credit.

Mai mult, la adresa de corespondenta a debitoarei I A M, B a expediat lunar extrase de cont care contin toate tranzactiile, taxele percepute pe contul aferent cardului de credit si numerele de telefon de contact al serviciului Relatii Clienti, de unde acesata ar fi putut solicita oricand informatii suplimentare.

Referitor la termenul de prescriptie invocat de contestator, invedereaza ca in opinia lor acesta trebuia calculat de la momentul declararii anticipate a creditului, si nu de la momentul presupus de contestator, deoarece datoria devenit scadenta in acel moment si nu asa cum sugereaza contestatorul.

Exigibilitatea anticipata a creditului este declarata in situatia in care exista intarzieri mai mari de 90 de zile la plata obligatiilor asumate prin semnarea contractului, in conformitate cu dispozitiile art. 8.3. din contractul de credit.

Solicita sa se aiba in vedere ca declararea exigibilitatii anticipate a creditului se face dupa 90 de zile de intarziere, dar dispozitiile sus aratate nu impun o perioada maximala a acestei actiuni, tocmai pentru a proteja interesul debitorului nostru, acesta variind de la o persoana la alta, in functie de nevoile si situatiile financiare a fiecaruia. Banca declara exigibilitatea anticipata a creditului, abia in momentul cand observa ca nu mai exista nici o posibilitate reala de recuperare a datoriei in mod amiabil, cand au fost epuizate toate optiunile posibile in situatia data.

Cu privire la titlul executoriu, invedereaza ca art. 12.3. teza I din contractul de credit de consum este consemnat; “In temeiul legii bancare prezentul contract de credit precum si contractul de garantie reala sa/si persoanele constituite in scopul garantarii creditului sunt titluri executorii”; in art. 120 din OUG 99/2006 prevede: “Contractele de credit, inclusiv contractele de garantie reala sau personala, incheiate de o institutie de credit constituie titluri executorii”, iar art. 374¹ din C. pr. Civ. prevede: inscrisurile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse in executare fara investire cu formula executorie. Corelativ, art. 376 C. pr. Civ., stabileste caracterul de exceptie al investirii cu formula executorie, numai pentru cazurile anume prevazute de lege, fiind astfel aplicate gresit si dispozitiile art. 376 din C. pr. Civ.. Mentionam de la dispozitiile art 120 din OUG 99/2006, partile nu pot deroga si nici nu pot tranzactiona, intrucat conferirea calitatii de titlu executoriu, unui inscris, este un atribut al puterii legiuitoare. Astfel, textul consemnat in teza II a art. 12.3. din Contractul de credit de consum, nu poate produce efectele juridice urmarite de parti.

Referitor la lipsa de certitudine a creantei, ce a fost invederata de contestator, intelege sa invoce, dispozitiile art 373¹ C. pr. Civ., coroborate cu prevederile art. 371² C. pr. Civ. din care reiese fara echivoc ca creanta ce rezulta dintr-un titlu executoriu, contract de credit, indeplineste caracterul cert rezultand din titlul executoriu, atata timp cat instanta de executare a incuviintat executarea silita, si mai mult, chiar daca pentru aflarea acesteia sunt necesare calcule matematice, acestea pot fi aduse la indeplinire de organul de executare. Conform art. 379¹ alineat 4 – “creanta este lichida atunci cand catimea ei este determinata prin insusi actul de creanta sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice, fie emanate de la debitor, fie recunoscute de dansul, fie opozabile lui in baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute in actul de creanta, chiar daca prin acesta determinare ar fi nevoie de o deosebita socoteala”, caracterul lichid rezida din acelasi titlu executoriu, atata timp cat obiectul este determinat continand elemente ce-l pot stabili si cel exigibil atata timp cat s-a declarat exigibilitatea anticipata, in conditiile prestabilite in acest titlu executoriu, ce este constituit de acelasi contract de credit. Conform art. 628 alineat 2 C. pr. Civ., in cazul in care prin titlu executoriu au fost acordate dobanzi, penalitati sau alte sume, fara sa fi fost stabilit cuntumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecatoresc, potrivit legii.

Privitor la clauzele pe care contestatorul le considera a fi abuzive, invedereaza ca, atata vreme cat acesta  a formulat cerere de acordare credit, a deschis cont la banca pentru derularea creditului si a si platit cateva rate conform graficului de rambursare, acest contract este semnat de contestator pe fiecare pagina, deci de aici se poate concluziona ca acesta a citit contractul inainte de semnare si vazand ca produsul corespunde dorintelor si nevoilor sale, in cunostinta de cauza l-a semnat. In ceea ce priveste argumentul contestatoarei invocat in cererea introductiva legat de lipsa notificarii, ce considera debitoarea ca ar fi trebuit sa fie intocmita si transmisa de catre ei, odata cu declararea scadenta a creditului, solicita sa aiba in vedere dispozitiile art. 8.3., conform carora banca nu are aceta obligativitate.

Pentru toate considerentele expuse mai sus, solicita sa se constate ca motivele invocate de contestatori sunt netemeinice, si prin urmare, solicita sa se respinga contestatia la executare ca neintemeiata.

In drept; art. 115 si urm. C. pr. Civ.

Debitoarea P A M a depus raspuns la intampinarea formulata de intimata SC B SA, prin care invedereaza ca isi mentine cererea privind contestatia la executare si arata urmatoarele

Cu privire la exceptia tardivitatii introducerii actiunii;

Termenul de 15 zile prevazut de art. 714 C. pr. Civ. (art. 401 vechiul Cod pr. civ.) a fost respectat intocmai, cererea privind contestatia la executare fiind inregistrata in mai putin de 15 zile de la data comunicarii actelor emise de SCPEJ H R N si P I A. acest aspect reiese din actele depuse la dosarul cauzei, astfel incat nu considera oportun dezvoltarea acestui aspect.

In consecinta, solicita respingerea exceptiei invocate de intimata.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a BEJ:

Arata ca prin adresa nr. …/18.11.2014, solicita pronuntarea unei hotarari impotriva intimatei SC B SA iar pentru opozabilitate a solicitat citarea SCPEJ H R N si P I A in calitate de entitate prin intermediul careia s-a desfasurat executarea silita.

Arata ca, nu a formulat o cerere impotriva BEJ, cum sustine intimata, astfel incat solicita respingerea exceptiei calitatii procesuale pasive a SCPEJ H R N si P I A in calitate de entitate prin intermediul careia s-a desfasurat executarea silita.

Arata ca nu a formulat o cerere impotriva BEJ, cum sustine intimata, astfel incat solicita respingerea exceptiei calitatii procesuale pasive a SCPEJ H R N si P I – cu privire la nelegalitatea executarii silite: SC B SA sustine ca la data de 04.05.2010 banca a procedat la declansarea exigibilitatii anticipate a creditului si ca la aceeasi data s-a declansat procedura de executare silita impotriva contestatoarei. Cu toate acestea, intimata nu dovedeste in niciun fel aceste aspecte. Aceste sustineri nu pot fi primite deoarece nu se probeaza faptul ca executarea silita a fost efectiv demarata de banca.

Mai mult de atat, la data de 16.08.2013, contestatoarea a primit instiintarea de plata nr. 3858138 provenita de SC CE SRL care actiona in calitate de imputernicit al SC B SA (conform instiintarii) – Anexata. Prin aceasta adresa mi s-a indicat faptul ca neachitarea sumei indicate va avea drept consecinta transmiterea dosarului catre executorul judecatoresc pentru inceperea executarii silite.

Asadar, chiar intimata recunoaste faptul ca nu s-a demarat la data de 16.08.2013 procedura de executare silita impotriva contestatoarei. Este evident ca alegatiile intimatei cu privire la declansarea executarii silite la data de 04.05.2010 sunt false si menite sa induca in eroare instanta.

Afirmatiile neadevarate continua prin sustinerea ca dosarul de executare al debitoarei a fost alocat in data de 24.06.2014 SCPEJ H R N si P I A. intimata doreste oarecum sa induca ideea ca prezentul dosar executional este o continuare a presupusului dosar executional deschis in 04.05.2010. Desigur, aceste afirmatii sunt fabricate si total neadevarate.

Prin incheierea civila nr. …./14.07.2014 Judecatoria Sibiu a incuviintat executarea silita impotriva contestatoarei. Asadar, instanta de executare a autorizat inceperea executarii silite la data amintita, 14.07.2014, fiind sesizata ca urmare a solicitarii presupusei creditoare. Or, din moment ce B a solicitat la aceasta data incuviintarea executarii silite, este evident ca nu exista si nici nu a existat o alta executare prealabila.

Acest aspect are o importanta deodebita deoarece ipoteza prezentata de contestatoare duce la concluzia ca dreptul de a cere executarea silita in baza contractului de credit nr. ……/21.07.2008 este prescris.

Potrivit art. 6 din Decretul 167/10.04.1958 privitor la prescriptia extinctiva prevede ca “Dreptul de a cere executarea silita in temeiul oricarui titulu executor se prescrie prin implinirea unui termen de 3 ani.” Acesasta prevedere a fost preluata si de Noul Cod de procedura civila, art. 705 al.1 potrivit caruia: “Dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani”.

Avand in vedere ca in acesta perioada de timp, creditoarea nu a intreprins niciun demers care sa duca la intreruperea cursului prescriptiei, solicitam instantei sa constate ca dreptul creditoarei de a cere executarea silita este prescrisa.

In concluzie, odata cu implinirea termenului de prescriptie, titlul executoriu si-a pierdut puterea executorie, iar creditoarea si-a pierdut dreptul de a cere executarea silita a subsemnatei in baza contractului de credit ……. din data de 17.07.2008. Ne mentinem argumentele invocate cu privire la lipsa caracterului cert, lichid si exigibil al creantei pentru care s-a demarat executarea silita. Atitudinea intimatei este surprinzatoare si jignitoare la adresa consumatorilor. Debitoarea in calitate de consumator este pe o pozitie de inferioritate la momentul semnarii contractului, caracterul abuziv al clauzelor a fost relevat doar ulterior derularii contractului. Era imposibil sa recunosc aceste clauza. Cu siguranta nu ar fi continuat colaborarea cu B in masura in care as fi putut sa prevad caracterul abuziv al clauzelor inserate in contract.

Solicita admiterea contestatiei la executare asa cum a fost ea formulata, cu cheltuieli de judecata.

Din actele de la dosar se retin urmatoarele:

La SCPEJ H R N si P I A s-a depus cererea pentru executare silita formulata de catre creditoarea SC B SA, pentru executarea obligatiilor reprezentate de titlul executoriu “Contract de credit nr. …… din 21.07.2008”. In respectivul dosar executorul judecatoresc a emis incheierea nr. ../07.08.2014. stabilind cheltuieli pentru executarea silita. Anterior prin incheierea nr. …/14.07.2014 pronuntata in dosar nr. …../306/2014 al Judecatoriei Sibiu, a admis cerera de incuviintare a executarii silite, oricare dintre formele prevazute de lege a obligatiei stabilite prin acest titlu executoriu pentru suma de 11.474,01 lei si a fost autorizata creditoarea sa treaca la executarea silita a obligatiei cuprinse in acest titlu executoriu. In dosarul executional au fost intocmite mai multe acte, respectiv s-au emis somatii catre debitoare in vederea achitarii debitului principal si a cheltuielilor de executare silita s-a dispus infiintarea popririi asupra veniturilor debitoarei. Ultimele acte incheiate sunt din data de 07.08.2014, comunicate debitoarei la data de 11.08.2014. se va retine ca cererea de executare silita s-a inregistrat la BEJ la data de 02.07.2014 si s-a invocat contractul de credit nr. …… din 21.07.2008, incheiat de parti, in privinta caruia s-a invocat faptul ca suma datorata nu a fost achitata, astfel ca la data de 05.05.2010 s-a procedat la declararea exigibila anticipata a creditului. Prezenta contestatie a fost formulata la data de 26.08.2014.

Conform art. 711 si 714 C.pr.civ. impotriva executarii silite a incheierilor date de executorul judecatoresc dar si impotriva oricarui act de executare silita se poate formula contestatie de catre cei interesati in termen de 15 zile de la data cand contestatorul a luat cunostinta de actul de executare, a primit comunicarea ori instiintarea popririi sau de cand a luat cunostinta de primul act de executare.

Art. 181 alin.1 pct.2 C.pr.civ. mentioneaza ca termenele procedurale calculate pe zile, in afara de cazul in care legea dispune altfel se socotesc astfel incat, nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga termenul, nici ziua cand acesta de implineste.

Actele de procedura depuse inauntrul termenului prevazut de lege prin scrisoare recomandata la oficiul postal sau la Serviciul Curierat rapid se socotesc a fi facute in termen conform art. 183 alin.1 C.pr.civ.

Avand in vedere aceste dispozitii legale instanta constata ca actele de executare silita au fost comunicate debitoarei la data de 11.08.2014 iar contestatia la executare s-a formulat de catre aceasta la data de 26.08.2014, respectiv inauntrul termenului prevazut de lege mentionat in considerentele hotararii iar exceptia tardivitatii introducerii contestatiei se respinge ca neintemeiata.

Pe baza actelor de la dosar instanta constata ca intre parti s-a incheiat acest contract de credit la data de 21.07.2008 iar conform graficului debitoarei avea obligatoa de a restitui ultima rata in data de 05.12.2010. pentru neindeplinirea obligatiilor de catre debitor banca a procedat la declararea exigibila anticipata a creditului. Aceasta exigibilitate anticipata s-a declart in situatia in care s-au constatat intarzieri mai mari de 90 de zile de la plata obligatiilor asumate prin contract, conform art. 8 pct 3 din contract. Raportandu-ne la acest termen minimal instanta retine ca cel putin incepand cu data de 04.02.2010 debitoarea nu si-a mai indeplinit obligariile existand evidentiata pozitia acesteia care sa fie cunoscuta creditoarei.

Conform art. 6 din Decretul 167/1958 se prevede ca dreptul de a cere executarea silita in temeiul oricarui titlu executor se prescrie prin implinirea unui termen de 3 ani. Aceiasi dispozitie se regaseste si la art. 705 C.pr.civ.

Conform art. 7 din acelasi decret prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a cere executarea silita.

Daca debitorul este obligat la prestatii succesive, dreptul la actiune cu privire la fiecare din aceste prestatii se stinge intr-o prescriptie distincta.

Articolele 13 si 16 din Decret prevad cazurile si conditiile in care cursul prescriptiei extinctive este suspendat sau intrerupt.

Intrucat creditul a fost declarat exigibil anticipat in data de 04.05.2010, de la aceasta data cu siguranta s-a nascut dreptul la actiune privind executarea silita in favoarea creditoarei, aceasta avand drepturi dar si obligatia de a sesiza organele competente pentru executarea obligatiilor.

Constatandu-se ca potrivit dovezilor de la dosar sesizarea s-a facut dupa expirarea termenului de trei ani de la momentul in care s-a nascut dreptul bancii pentru a solicita executarea silita se va admite exceptia creditoarei si se va anula actele de executare silita intocmite dupa momentul inregistrarii la executorul judecatoresc. Imprejurarea ca dreptul de a cere executarea silita s-a prescris nu conduce si la anularea titlului executoriu, respectiv a contractului de credit, pentru acesta fiind necesar sa se dovedeasca motive distincte de nevalabilitate. Intrucat s-a invocat ca motiv de nulitate a titlului executoriu prescrierea dreptului de a cere executarea silita, pe acest considerent cererea de anulare se respinge ca inadmisibila.

In conditiile date instanta nu va mai analiza solicitarea subsidiara pentru admiterea contestatiei.

Potrivit art. 451 si 453 C.pr.civ. va fi obligata intimata – creditoare SC B SA sa achite in favoarea contestatoarei suma de 1.058 lei cheltuieli de judecata constand din 605 lei taxa judiciara de timbru, 400 lei onorariu pentru avocat si 53 lei cheltuieli administrare probe.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge exceptia tardivitatii introducerii contestatiei invocate de catre creditoarea SC B SA.

Admite contestatia la executare silita formulata de catre contestatoarea P A M, domiciliata in com. Salciua, sat Sub Piatra nr…, jud. Alba, cu sediul procesual ales la Cabinet avocat A M din Cluj-Napoca, str. O G, nr. …, ap. …, judet Cluj in contradictoriu cu intimata SC B SA cu sediul in Bucuresti, B-dul. D P, nr. .., sector 2 si in consecinta:

Constata ca fiind prescris dreptul de a cere executarea silita in baza contractului de credit nr. …… din 21.07.2008 si anuleaza actele de executare silita intocmite in dosar de executare nr. …./A/2014 al SPEJA H R N si P I A.

Respinge cererea pentru desfiintarea titlului executoriu, respectiv contractul de credit mentionat mai sus.

Obliga intimata la plata in favoarea contestatoarei a sumei de 1.058 lei, cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel in termenul de 30 de zile de la comunicare cu partile.

Prezenta hotarare se aduce la cunostinta si a executorului judecatoresc.

Pronuntata in sedinta  publica din 10 februarie 2015.

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker