Cererea de interventie inadmisibila in procedura insolventei. Respingerea cererii debitoarei de a i se deschide procedura insolventei.

R O M A N I A

TRIBUNALUL SPECIALIZAT CLUJ

DOSAR nr. …./1285/2015

 

INCHEIEREA CIVILA nr. …./2015

Sedinta camerei de consiliu din data de ….. 2015

Instanta este constituita din:

JUDECATOR SINDIC: N K

GREFIER: M M

 

Pe rol examinarea cererii formulate de debitoarea SC N SRL, avand ca obiect deschiderea procedurii insolventei in forma generala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014.

La apelul nominal facut in cauza se prezinta reprezentanta debitoarei, doamna av. I A, cu delegatie la dosar.

Procedura este legal indeplinita, solutionarea cauzei avand loc fara citarea debitoarei, potrivit prevederilor art. 66 alin. 10 din Legea nr. 85/2014.

Judecatorul sindic, in temeiul art.131 NCPC, verificandu-si din oficiu competenta, retine ca este competent general, teritorial si material sa solutioneze prezenta cauza, conform dispozitiilor art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.

S-a facut referatul cauzei, constatandu-se ca cererea este legal timbrata.

Reprezentanta debitoarei depune la dosar o precizare a cererii de deschidere a procedurii insolventei insotita de acte anexa, aratand ca aceasta precizare a fost transmisa si prin fax si e-mail. De asemenea, depune un set de inscrisuri din care rezulta creantele pe care le datoreaza societatea cu zilele de scadenta si valori si adresa/ instiintarea transmisa ADMINISTRATIEI FINANTELOR PUBLICE C-N, care poarta si numar de inregistrare.

De asemenea, se constata ca la dosar s-au inregistrat, prin serviciul registratura, oferte de servicii din partea C.I.I. B D C, C.I.I. S D, R & P SPRL, CITR FILIALA CLUJ SPRL, S SPRL, pentru preluarea pozitiei de administrator judiciar/ lichidator judiciar in cauza.

Judecatorul sindic constata ca la data de … ..2015 la dosar a fost inregistrata o cerere de interventie din partea intervenientei SC  D  SRL, insotita de acte anexa, prin care s-a solicitat respingerea ca neintemeiata a cererii de deschidere a procedurii insolventei. De asemenea, in ceea ce priveste actele transmise de catre debitoare prin fax, precum si cele transmise prin e-mail, instanta constata ca primul set de acte este incomplet, in sensul ca au fost transmise prin fax 25 pagini din 51 pagini, acestea fiind identice cu primele 25 de pagini depuse in original la acest termen de judecata, iar cele transmise prin e-mail sunt aceleasi cu cele care au fost depuse de reprezentanta debitoarei in aceasta sedinta de judecata, motiv pentru car acestea nu vor mai fi cusute la dosarul cauzei, urmand a fi atasat doar exemplarul original.

Reprezentanta debitoarei apreciaza ca cererea de interventie este admisibila in principiu.

Judecatorul sindic, in temeiul art. 61 si urm. NCPC, respinge ca inadmisibila cererea de interventie apreciind ca interventia intr-o cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de debitoare este incompatibila cu aceasta procedura, intrucat, pe de o parte este o procedura necontencioasa, iar pe de alta parte, o interventie in interes propriu nu este admisibila intrucat intervenientul nu ar putea pretinde pentru sine obiectul cererii de chemare in judecata, avand in vedere ca acesta vizeaza deschiderea procedurii insolventei unei debitoare, iar o cerere de interventie accesorie este, de asemenea, inadmisibila intrucat, nu sustine interesele partii din cauza.

Nemaifiind alte exceptii sau cereri, judecatorul sindic acorda cuvantul pe fondul cauzei.

Reprezentanta debitoarei solicita admiterea cererii astfel cum a fost formulata, in speta fiind indeplinite dispozitiile legale, debitoarea aflandu-se in insolventa astfel cum rezulta din inscrisurile depuse la dosarul cauzei. Arata ca debitoarea se afla in incapacitate de plata, toate bunurile si conturile societatii fiind blocate de intervenienta SC  D  SRL. De asemenea, arata ca din inscrisurile depuse la dosar rezulta ca debitoarea are creante mai vechi de 60 de zile, chiar peste 200 zile, iar sumele pe care debitoarea le are de recuperat de la terte persoane sunt mult mai mici decat sumele pe care aceasta le datoreaza creditorilor. Totodata, solicita desemnarea in calitate de administrator judiciar a Societatii R & P SPRL.

 

JUDECATORUL SINDIC,

 

Deliberand, retine ca, prin cererea inregistrata la data de 26 februarie 2015 sub numarul de mai sus, debitoarea SC  N  SRL a solicitat instantei sa dispuna deschiderea procedurii simplificate a falimentului, apreciind ca se afla in stare de insolventa si ca nu mai poate face fata obligatiilor sale comerciale.

In sustinerea cererii, debitoarea a aratat ca obiectul principal de activitate al societatii este „Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului”. Desi initial profitabila, activitatea societatii a fost serios afectata de criza economica mondiala, care a antrenat cresterea preturilor, dar si scaderea puterii de cumparare. Acesta este contextul in care conduita speculativa a principalilor parteneri contractuali ai societatii, dificultatile inregistrate, pe de o parte, in incheierea de noi parteneriate iar, pe de alta parte, in recuperarea propriilor creante, au condus debitoarea intr-o stare patrimoniala ce nu ii permite stingerea creantelor exigibile prin intermediul lichiditatilor banesti disponibile.

S-a aratat ca starea de insolventa a debitoarei este reflectata de informatiile economice cuprinse in situatiile financiare anexate cererii. In acest sens, se impune a evidentia diferenta dintre platile restante pe care debitoarea le inregistreaza fata de institutiile bugetare, furnizorii si salariatii sai si disponibilitatile din casa si din conturile bancare. Astfel, potrivit bilantului incheiat la 31.12.2013, debitoarea a inregistrat debite restante pe termen scurt catre furnizori si buget in cuantum de 76.580.645 lei.

Starea de insolventa a debitoarei este si mai evidenta, avand in vedere disponibilitatile de aproximativ 600.000 lei evidentiate in balanta aferenta lunii ianuarie 2015, fata de valoarea creantelor evidentiate in lista potrivit art. 67 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 85/2014, care se ridica la peste 26.000.000 lei.

Un alt indicator care reflecta situatia financiara dificila il reprezinta cifra de afaceri, o analiza comparativa a bilanturilor contabile atasate cererii aratand o scadere semnificativa a cifrei de afaceri ce a fost determinata de diminuarea considerabila a activitatii debitoarei pe fondul crizei economico-financiare resimtite tot mai acut pe piata.

De asemenea, un alt indicator relevant pentru evidentierea starii de insolventa a debitoarei il constituie faptul ca societatea este executata silit de catre un creditor pentru suma de 3.838,603 lei, asa cum rezulta din inscrisurile anexate, conturile bancare ale societatii fiind poprite, astfel incat toata activitatea economica este paralizata de lipsa de disponibilului necesar pentru continuarea activitatii si pentru achitarea datoriilor, inclusiv a datoriilor curente.

Debitoarea a solicitat judecarea cererii sale si in lipsa, precum si desemnarea in calitate de administrator judiciar a Societatii R & P SPRL.

In drept, au fost invocate prevederile art. 65-67 din Legea nr. 85/2014 coroborate cu art. 5, alin. 29, art. 45, alin. 1, lit. d) din acelasi act normativ.

Cererea a fost legal timbrata.

Analizand cererea debitoarei, din perspectiva dispozitiilor art. art. 38 alin.2 si art. 67 din Legea nr. 85/2014, tribunalul retine urmatoarele:

Dispozitiile art. 67 alin.1 din Legea nr.85/2014, reglementeaza documentele care trebuie sa insoteasca cererea debitoarei, iar alineatul 2 al textului, prevede sanctiunea aplicabila pentru nedepunerea actelor prevazute la alin. 1 lit. a-g, k, l si m din Legea nr. 85/2014, respectiv respingerea cererii si decaderea pentru nedepunerea actelor prev. la lit. h), i) si j), precum si exceptiile de la aplicarea sanctiunii respingerii.

Debitoarea a depus urmatoarele documente: bilant prescurtat la data de 31.12.2013, contul de profit si pierdere la 31.12.2013, date informative la 31.12.2013, situatia activelor imobilizate la data de 31.12.2013, balanta de verificare aferenta lunii decembrie 2013, un raport al auditorului financiar, declaratiile prev. de art. 67 alin. 1 lit. f), g), i), j) si l) din Legea nr. 85/2004, copia certificatului de inregistrare, proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile, dovezi de incepere a executarii silite, situatia activelor, datoriilor si capitalurilor la 30.06.2014, contul de profit si pierdere la data de 30.06.2014, date informative la data de 30.06.2014, balanta de verificare aferenta lunii iunie 2014, balanta furnizori ianuarie 2015, balanta furnizori de imobilizari aferenta lunii ianuarie 2015, situatia mijloacelor fixe ianuarie 2015, centralizator intrari-iesiri cantitative ianuarie 2015, fisa analitica a contului 758.03 – ianuarie 2015 si respectiv august-decembrie 2014, sinteza tranzactii trezorerie ianuarie 2015, lista creditori, lista furnizori, balanta de verificare aferenta lunii ianuarie 2015, modalitatile privind reorganizarea activitatii, lista furnizorilor indispensabili.

Debitoarea nu a depus insa contul de profit si pierdere pe anul anterior depunerii cererii, depunerea raportarii contabile la 30.06.2014 si contul de profit si pierdere la aceeasi data nu sunt in masura sa suplineasca aceasta cerinta, fiind astfel incalcate disp. art. 67 lit. e) din Legea nr. 85/2014. Imprejurarea ca situatia financiara anuala, respectiv bilantul contabil aferent anului 2014 poate fi depus intr-un anumit termen de la incheierea anului financiar, termen care inca nu a expirat, nu este de natura sa inlature obligatia debitorului de a depune contul de profit si pierdere pe anul anterior depunerii cererii, situatia putand fi intocmita oricand dupa incheierea anului financiar. De altfel, in acest context, judecatorul sindic subliniaza ca are in vedere faptul ca ultima situatie financiara anuala este cea aferenta anului 2013 care a si fost depusa la dosarul cauzei, insa contul de profit si pierdere pe care debitorul este obligat sa-l depuna, este cel aferent anului anterior depunerii cererii, respectiv anul 2014, insa acest document lipseste.

De asemenea, referitor la obligatia debitoarei de a depune lista numelor si adreselor creditorilor, oricum ar fi creantele acestora, certe sau sub conditie, lichide ori nelichide, scadente ori nescadente, necontestate ori contestate, aratandu-se suma, cauza si drepturile de preferinta, judecatorul sindic retine ca si aceasta dispozitie legala a fost incalcata de catre debitoare, intrucat aceasta nu a depus la dosar lista creditorilor-clienti fata de care inregistreaza o datorie in cuantum de 12.714.598,52 lei, relevata in balanta de verificare aferenta lunii ianuarie 2015 in soldul final creditor al contului 419. In acelasi sens, judecatorul sindic retine ca nu a fost depusa lista creditorilor fiscali, datoriile debitoarei fata de creditorii fiscali rezultand din aceeasi balanta de verificare, fiind relevate in conturile din clasa 4 (f. 292-294). Depunerea procesului-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile intocmit de DGRFP C-N (f. 44-48) nu este de natura sa suplineasca obligatia de a depune lista tuturor creditorilor.

Judecatorul sindic mai retine ca nu a fost depusa nici lista creditorilor salariati, respectiv lista creditorilor corespunzatoare contului 421 din balanta de verificare, creditori fata de care debitoarea inregistreaza o datorie in cuantum de 12.714.598,52 lei. Situatia creditorilor diversi este identica cu cea a salariatilor, in sensul ca, desi in balanta de verificare, in contul corespunzator creditorilor diversi, respectiv 462, este inscrisa o datorie de 16.784.004,75 lei, nu a fost depusa o lista a acestor creditori.

Asadar, depunerea listei creditorilor-furnizori, respectiv balanta parteneri ianuarie 2015 – cont 401 (f. 224-228), precum si a adreselor acestora (f. 239-249) si cea a creditorilor-furnizori de imobilizari, cont 404 (f. 229) si a dovezii intarzierilor inregistrate la plata creditorilor-furnizori si a creditorilor-furnizori de imobilizari (f. 251-290), nu este de natura sa suplineasca cerinta reglementata de disp. art. 67 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 85/2014.

Referitor la cerinta legala corespunzatoare disp. art. 67 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014, respectiv lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debitor in cele 6 luni anterioare inregistrarii cererii introductive, judecatorul sindic retine ca debitoarea a depus doar lista transferurilor pe ultimele 6 luni, respectiv fisele analitice ale contului 758 (f. 235-237), nu si insa lista tuturor platilor efectuate in ultimele 6 luni anterioare cererii introductive, respectiv fisele conturilor 512 si 531.

De asemenea, din balanta de verificare aferenta lunii ianuarie 2015, judecatorul sindic retine ca debitoarea detine in proprietate terenuri in valoare de 4.447.877,82 lei, asa cum rezulta din soldul final debitor al contului 211.01, imobilizari necorporale in valoare de 3.351,99 lei relevate in soldul final debitor al contului 208, precum si titluri de participare in valoare de 1.582.445 lei inscrise in balanta de verificare in conturile 261.01, 261.02 si 262, insa lista acestor bunuri nu a fost depusa la dosar, fiind astfel incalcate disp. art. 67 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 85/2014.

Aceste omisiuni sunt sanctionate procedural cu respingerea cererii, in conditiile art. 67 din Legea nr. 85/2014, cu exceptia situatiei in care sunt incidente dispozitiile art. 38 alin. 2 lit. c) si d): debitorul face parte din categoriile prevazute la alin. 1 si indeplineste una dintre urmatoarele conditii: 1. nu detine niciun bun in patrimoniul sau; 2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite; 3. administratorul nu poate fi gasit; 4. sediul social/profesional nu mai exista sau nu corespunde adresei din registrul comertului; d) persoane juridice dizolvate voluntar, judiciar sau de drept, anterior formularii cererii introductive, chiar daca lichidatorul judiciar nu a fost numit sau, desi numit, mentiunea privitoare la numirea sa nu a fost inscrisa in registrul comertului, situatii care, insa, nu se verifica in speta, asa cum rezulta din considerentele expuse in cele ce preced.

Pentru toate motivele mai sus expuse, judecatorul sindic va respinge cererea debitoarei SC  N  SRL, avand ca obiect deschiderea procedurii insolventei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D I S P U N E :

 

Respinge cererea debitoarei SC  N  SRL, cu sediul in Cluj Napoca, str. .., nr…., jud. Cluj, CUI RO …., J12/…./……, avand ca obiect deschiderea procedurii insolventei.

Cu drept de apel in termen de 7 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj.

Pronuntata in sedinta publica din ….. 2015.

 

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker