Incheiere de respingere a cererii de eliberare a cautiunii. Cerere prematur introdusa mai devreme de solutionarea irevocabila a fondului cauzei.

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL CLUJ

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Dosar nr. xx/33/2013

 

ÎNCHEIERE

Şedinţa camerei de consiliu de la 4 iulie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE (…) (…)

Grefier (…) (…)

 

S-a luat în examinare cererea formulată de apelanta S.C. E R A S S.A., privind restituirea cauţiunii în cuantum de 74.833,00 lei, consemnată prin recipisa de consemnare seria TA nr. 2316317 din 17.01.2013 la CEC Bank – Sucursala Cluj, plătită prin virament bancar ca efect al ordinului de transfer nr. 32763050/1/17.01.2013, în cadrul soluţionării cererii de suspendare formulată pe calea ordonanţei preşedinţiale în dos. nr. xx/33/2013 privind şi pe intimatul T.A..

Soluţionarea cererii a avut loc în camera de consiliu, fără citarea părţilor.

Din oficiu se invocă excepţia de prematuritate a cererii raportat la dispoziţiile art. 723¹ alin. 3 C. pr. civ. de la 1865 aplicabile conform art. 3 alin. 1 din Legea nr. 76/2012.

Curtea reţine cererea în pronunţare pe această excepţie.

 

Curtea

Asupra cauzei de faţă,

reţine că prin cererea înregistrată pe rolul acestei Curţi de apel la data de 4 iulie 2013 petenta S.C. E R A S S.A., a solicitat restituirea cauţiuni în cuantum de 74.833 lei, consemnată prin recipisa de consemnare seria TA nr. 2316317 din 17.01.2013 la CEC Bank – Sucursala Cluj, plătită prin virament bancar ca efect al ordinului de transfer nr. 32763050/1/17.01.2013, în cadrul soluţionării cererii de suspendare formulată pe calea ordonanţei preşedinţiale în dos. nr. XX/33/2013.

În motivare se susţine că suma consemnată cu titlu de cauţiune se poate elibera de îndată, conform art. 723¹ alin. 3 C. pr. civ., dacă partea interesată declară în mod expres că nu urmăreşte obligarea părţii adverse la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate.

În acest sens, petenta a colaţionat la cererea de restiture dată de intimatul T.A. autentificată de notar public M.P. din Cluj-Napoca din cadrul Biroului Notarilor Publici Asociaţi „P. A.”, cu încheierea de autentificare nr. XX/20.06.2013.

Examinând cererea, Curtea reţine următoarele:

Conform art. 723¹ alin. 3 C. pr. civ. de la 1865 aplicabil în speţă, aşa cum rezultă din prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 76/2012, cauţiunea se eliberează celui care a depus-o în măsura în care asupra acesteia cel îndreptăţit în cauză nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii cuvenite, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data la care, prin hotătâre irevocabilă, s-a soluţionat fondul cauzei. Cu toate acestea, cauţiunea se eliberează de îndată, dacă partea interesată declară în mod expres că nu urmăreşte obligarea părţii adverse la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate.

Din interpretarea acestui text de lege rezultă că pentru formularea cererii de restituire cauţiune, trebuie îndeplinite, în prealabil, două condiţii, respectiv, hotărârea de fond să fie irevocabilă, pe de o parte, iar pe de altă parte, partea interesată, în speţă, creditorul să nu fi formulat cerere pentru plata despăgubiri din suma achitată cu titlu de cauţiune în termenul defipt de lege sau să fi dat o declaraţie înăuntrul acelui termen că nu urmăreşte obligarea părţii adverse la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate.

În alte cuvinte, dispoziţia legală precitată are în vedere posibilitatea restituirii cauţiunii, între altele, dacă în termen de 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii date asupra fondului cauzei nu s-a formulat o cerere de despăgubire de către cel îndreptăţit sau dacă acesta din urmă declară expres că nu urmăreşte obligarea părţii adverse la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate, ipoteză în care cauţiunea se eliberează de îndată.

Nicio ipoteză din cele descrise mai sus nu este îndeplinită în speţă.

Trebuie notat că prin fondul cauzei legea procesuală civilă are în vedere nu fondul cererii de suspendare a executării actului ce constituie premisa plăţii cauţiunii, ci dosarul unde se dezbate fondul dreptului în legătură cu sentinţa supusă suspendării.

Astfel, Curtea constată că prin Ordonanţa preşedenţială nr. xx din 17 ianuarie 2013 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dos. nr. XX/33/2013, s-a admis cererea de suspendare provizorie formulată de petenta S.C. E R A S S.A. privind şi pe intimatul T.A. privind suspendarea provizorie a sentinţei xxxx din 20.09.2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dos. XXXX/1285/2012 şi ca o consecinţă s-a încuviinţat vremelnic suspendarea provizorie a sentinţei xxxx din 20.09.2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dos. nr. xxxx/1285/2011 până la soluţionarea cererii de suspendare formulată în cadrul apelului ce face obiectul dos. nr. xxxx/1285/2011 pendinte la Curtea de Apel Cluj.

Apelul a fost soluţionat prin decizia nr. xx din 11 februarie 2013 pronunţată în dos. xxxx/1285/2011 prin care Curtea de Apel Cluj a respins apelul declarat de pârâta S.C. E R A S S.A. împotriva sentinţei civile nr. xxxx din 20.09.2012 pronunţată în dosarul nr. xxxx/1285/2011 al Tribunalului Specializat Cluj pe care a păstrat-o în întregime.

Curtea reţine că împotriva acestei decizii apelanta pârâtă S.C. E R A S S.A. a declarat recurs la data de 14.03.2013 fiind înregistrat pe rolul Înaltei Curţi având fixat primul termen de judecată la data de 22.10.2013.

Astfel fiind, cel puţin la data soluţionării cererii de restituire, termenul de 30 de zile socotite de la data soluţionării fondului cauzei prin hotărâre irevocabilă nu a început să curgă.

Aşa fiind, condiţia împlinirii termenului de 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a fondului cauzei în interiorul căruia să nu fi fost formulată cererea de despăgubire or, de îndată de la data rămânerii irevocabile pentru ipoteza în care partea potrivnică a declarat că nu urmăreşte solicitarea de despăgubiri nu este îndeplinită în cauză.

Trebuie notat că sub acest ultim aspect, petenta este în eroare, deoarece termenul de îndată are în vedere premisa posibilităţii restituirii cauţiunii, reperul general fiind soluţionarea irevocabilă a fondului cauzei, ceea ce în speţă încă nu este cazul.

Faţă de cele ce precedă, cum cererea de suspendare poate fi legal reinterată doar după soluţionarea recursului declarat împotriva deciziei nr. 23 din 11 februarie 2013 pronunţată în dos. nr. xxxx/1285/2011, iar pe de altă parte, reţinând că în prezent fondul cauzei nu a fost soluţionat irevocabil, se constată că cererea de eliberare/restituire a cauţiunii este astfel prematur formulată.

Aşa fiind, în temeiul art. 723¹ alin. 3 C. pr. civ. de la 1865 aplicabil în speţă, aşa cum rezultă din prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 76/2012, Curtea urmează să respingă ca prematură cererea formulată de petentă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Respinge ca prematură cererea formulată de petenta S.C. E R A S S.A. cu sediul în (…) (…), înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. (…), CUI (…), privind şi pe intimatul T.A. cu domiciliul în municipiul Dej, având ca obiect restituirea cauţiunii.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în sedinţa publică de la 4 iulie 2013.

 

 

PREŞEDINTE,                                                                   GREFIER

(…) (…)                                                                                (…) (…)

 

 

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker