Ordonanta Presedintiala -Curtea de Apel Cluj, pentru suspendarea vremelnica a executarii silite pana la solutionarea cererii de suspendare din cadrul apelului.

ORDONANTA PRESEDINTIALA Nr.  40/2013

Sedinta Camerei de Consiliu de la 17 Ianuarie 2013

Completul compus din:

PRESEDINTE: ______________

Grefier: _______

 

S-a luat in examinare cererea formulata de petenta SC E. R. A. R.  SA, privind si pe intimatul T. I. , avand ca obiect privind suspendarea provizorie a sentintei nr.  XX/20. 09. 2012, pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj, in dosarul nr.  xx/1285/2011.

Solutionarea cererii a avut loc in Camera de Consiliu,  fara citarea partilor.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza faptul ca cererea este legal timbrata, iar petenta a depus la dosar dovada consemnarii sumei de 74. 833 lei,  cu titlu de cautiune la dispozitia instantei.

Curtea ramane in pronuntare asupra cererii.

CURTEA

Asupra litigiului de fata, retine ca prin cererea inregistrata la data de 16 ianuarie 2013 pe rolul acestei Curti de Apel petenta SC E.R.A.R.  SA a solicitat ca in contradictoriu cu intimatul T. I. sa se dispuna, pe calea procedurii ordonantei presedintiale, suspendarea executarii sentintei civile 3385 din 20. 09. 2012 pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj in Dos. Nr. XX/1285/2011 pana la solutionarea cererii de suspendare formulata in cadrul apelului ce face obiectul dos.  Nr. XX/1285/2011 pendinte la Curtea de Apel Cluj.

In motivarea cererii s-a invederat, in esenta,  ca prin sentinta mentionata mai sus s-a admis cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul  Tatar Ioan in contra paratei SC E.R.A.R.  SA si ca o consecinta a fost obligata aceasta din urma la plata sumei de 450. 000 lei cu titlu de despagubiri materiale si morale precum si la plata penalitatilor de intarziere in cuantum de 0, 1% pe zi intarziere calculate de la data introducerii cererii de chemare in judecata, 20 aprilie 2011 si pana la plata cat si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de solutionarea litigiului,  ca impotriva acestei sentinte s-a declarat apel ce face obiectul dos.  Nr. XX/1285/2011 pendinte la Curtea de Apel Cluj, cu termen de judecata la data de 28 ianuarie 2013, ca in cadrul cererii de apel s-a formulat si o cerere de suspendare a executarii sentintei si ca in temeiul acestei sentinte s-a declansat executarea silita de catre reclamantul creditor in acest sens fiind emisa somatia de executare de catre executorul judecatoresc V.A.C. in dos. ex. nr.  XX/2012 pentru suma totala de 747. 803, 30 lei compusa din: 3.388 lei daune materiale, 446.312 lei daune morale, 274.950 lei penalitati de intarziere de 0,1 % pe zi, calculate de la data introducerii actiunii, 20 aprilie 2011 si pana la data de 20.02.2012, 8.060 lei cheltuieli de judecata acordate prin sentinta si 14.793, 30 lei cheltuieli de executare.

In justificarea cererii de ordonanta presedintiala introdusa pe rolul acestei instante conform art.  280 alin. 5 C. Pr. civ. , petenta arata ca in ceea ce priveste urgenta aceasta conditie este data de demararea procedurii de executare silita si iminenta executare efectiva a sumei urmarite, suma care este relativ mare chiar si pentru o societate de asigurari, iar odata executata intoarcerea executarii ar fi foarte dificila si ar implica un proces de durata cu prejudicii pentru petenta.

In ceea ce priveste caracterul vremelnic acesta este dat de intinderea efectelor hotararii ce urmeaza sa fie adoptate de instanta, respectiv pana la solutionarea cererii de suspendare din apelul promovat.

Cat priveste neprejudecarea fondului, se arata ca prin solutionarea cererii instanta nu interfereaza cu judecarea apelului ori a fondului cauzei, caci problema dedusa judecatii este suspendarea executarii silite pentru motivele aratate, nu anularea executarii si nici nu se solicita instantei sa se pronunte asupra unor chestiuni de fond ale spetei.

In ceea ce priveste aparenta dreptului, se arata ca prin continuarea executarii silite petenta este grav prejudiciata un factor deosebit de important fiind cuantumul mare al despagubirilor puse in executare cu atat mai mult cu cat se sustine ca suma acordata cu titlu de daune morale este mult prea mare iar penalitatile de 0,1 % pe zi aplicate la daunele morale sunt inadmisibile.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 280 alin.  4 si 5 rap. la art.  581 C. pr. civ.

Examinand cererea de ordonanta presedintiala,  Curtea retine urmatoarele:

1. Cererea a fost examinata fara citarea partilor in conditiile prevazute de art.  581 alin.  3 teza I C. pr. civ. , tinand seama si de exigentele prevazute de art.  280 alin.  5 C. pr. civ.  asupra regimului de celeritate al solutionarii unei astfel de cereri.

Pentru a statua astfel instanta a mai tinut si de imprejurarea ca citarea partilor nu este necesara, cererea prin  motivarea ei in fapt si in drept fiind suficient de lamuritoare sa fie abordata fara prezenta si concursul partilor litigante.

2. In examinarea cererii de fata Curtea retine ca dovada cautiunii impusa de dispozitiile art. 280 alin.  5 rap.  La cerinta de la alin.  4 si cu aplic.  Art.  403 alin.  4 C. pr. civ.  a fost depusa la dosar, respectiv prin recipisa de consemnare seria TA nr. 2316317 din 17. 01. 2013 s-a consemnat la CEC Bank-Sucursala Cluj suma de 74. 833 lei, platita prin virament bancar, ca efect al ordinului de transfer nr. 32763050/1/17. 01. 2013, suma ce reprezinta 10% din cuantumul sumei ce face obiectul executarii demarate in dosarul executional in baza sentintei a carei suspendare se solicita.

Cu referire la conditiile specifice procedurii ordonantei presedintiale institutie care devine incidenta prin norma de trimitere consacrata de art. 280 alin.  5 C. pr. civ. , Curtea retine ca asupra starii de fapt prezentate si dovedite de petenta, redata in sinteza in preambulul considerentelor nu sunt alte remarci importante de facut sustinerile acesteia fiind pe deplin dovedite cu inscrisurile anexate si colationate la dosar.

In  ceea ce priveste analiza cerintei urgentei conditia este stabilita de insusi legiuitorul, care spre deosebire de dispozitiile art.  403 alin. 4 C. pr. civ.  in ipoteza art.  280 alin.  5 C. pr. civ.  o prezuma.

Si este asa, deoarece textul art.  280 alin.  5 C. pr. civ.  releva ca instanta poate incuviinta suspendarea executarii hotararii apelate pe cale de ordonanta presedintiala, chiar inainte de sosirea dosarului la instanta de apel, ceea ce evident reclama o situatie de urgenta in pronuntarea unei solutii asupra cererii de suspendare.

Dincolo de acest aspect de ordin formal legal, conditia urgentei trebuie apreciata de instanta in raport cu starea de fapt existenta in momentul pronuntarii solutiei.

Asa cum rezulta din starea de fapt prezentata in precedent impotriva petentei s-a pornit executarea silita in baza sentintei atacate cu apel, procedura de executare fiind iminenta a se realiza efectiv prin indisponibilizarea si plata dintr-o data a intregii sume supuse executarii silite, suma care din punct de vedere valoric este importanta in economia unor raporturi juridice de asigurare obisnuite.

Din aceasta perspectiva, urgenta reclamata pentru a se cere si obtine oprirea provizorie a executarii sentintei apelate este dovedita.

Cat priveste conditia caracterului vremelnic acesta este dat de insusi dispozitiile legale in temeiul carora se analizeaza aceasta cerere.

Astfel, legea cere imperativ in art.  280 alin.  5 C. pr. civ.  ca efectele produse de suspendarea provizorie pe cale de ordonanta presedintiala sa se produca pana la dezlegarea cererii de suspendare.

Legea are in vedere dezlegarea cererii de suspendare de care textul art.  280 C. pr. civ.  vorbeste in alineatele precedente, respectiv cererea introdusa conform art. 280 alin2-4 C. pr. civ.  odata cu apelul.

In acest context si aceasta conditie este ineplinita.

Cat priveste conditia neprejudecarii  fondului, instanta retine ca ordonanta presedintiala este o procedura sumara reclamata de o situatie urgenta si care impune interventia instantei pentru a se conserva o anumita stare de fapt care se degradeaza iminent cu importante consecinte asupra unei persoane sau de a lua o anumita masura care sa se execute rapid tocmai pentru a se preveni pierderea iremediabila ori greu de remediat a unui drept daca s-ar intarzia luarea acestei masuri.

Petenta cere interventia prezentei instante pentru a se opri temporar executarea silita demarata in special datorita cuantumului mare al creantei, datorita faptului ca daunele morale s-au acordat la o valoare extrem de mare in comparatie cu jurisprudenta pertinenta in materie si ca creanta constand in penalitati de intarziere este fara temei legal.

Curtea, desigur,  nu va putea antama direct aceste abordari dar sub aspectul analizei sumare si al pipairii fondului cauzei specific procedurii ordonantei presedintiale si a retinerii aparentei  de drept, observa ca cererea de ordonanta presedintiala este intemeiata.

Creanta urmarita desi mare sub aspect valoric este o despagubire acordata de instanta si deci petenta trebuie sa-si asume acest risc atunci cand incheie contracte de asigurare care o expun unor despagubiri importante. Trebuie retinut in context ca asigurarea este un contract aleatoriu.

Dintr-un alt unghi de vedere Curtea retine ca sub aspectul daunelor morale care reprezinta cea mai importanta parte din suma acordata de instanta, acestea sunt susceptibile de a fi acordate fara sa existe criterii de evaluare unanim admise certe si verificabile, opozabile erga omnes.

Asa fiind, acestea pot face obiectul unei reevaluari  de catre instanta de apel prin prisma materie daunelor morale si a jurisprudentei  relevante si pertinente.

Prin aceasta, Curtea retine in aparenta ca daunele morale spre deosebire de cele materiale care au  grad mai mare de certitudine raportat la probele dosarului tin de aprecierea judecatorului si astfel nu pot fi catalogate cel putin in aparenta ca fiind prezumate definitiv stabilite, mai ales ca in speta suma acordata cu titlu de daune morale este importanta.

Pe de alta parte, Curtea retine ca dat fiind natura daunelor morale, creanta nu este certa,  lichida si exigibila nici la data intentarii actiunii si nici anterior.

Drept urmare, in aparenta, si sumar, Curtea, pipaind fondul cauzei, retine ca dispozitiile art. 37 din Ordinul nr.  5 din 17 mai 2010 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule emis de Comisia de Supraveghere a  Asigurarilor  nu sunt aplicabile decat strict la ipoteza de normare a textului, respectiv daca asiguratorul RCA nu isi indeplineste obligatiile in termenele prevazute la art.  36 sau si le indeplineste defectuos, inclusiv daca diminueaza nejustificat despagubirea.

Or, ipoteza prevazuta de art. 36 din Ordin la care trimite art. 37, evidentiaza obligatia asiguratorului de a plati despagubirea in maxim 10 zile de la doua momente expres prevazute, respectiv de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii raspunderii si cuantificarii daunei, solicitat in scris de catre asigurator, sau de la data la care asiguratorul a primit o hotarare judecatoreasca definitiva cu privire la suma de despagubire pe care este obligat sa o plateasca.

In mod evident, suma cu titlu de daune morale nu poate fi cuantificata cert decat de instanta, care va stabili si lichiditatea acesteia  si ca atare plata creantei nu poate fi facuta decat pe baza unei hotarari judecatoresti definitive, iar termenul de plata de maxim 10 zile nu poate curge in aceasta ipoteza decat de la data ramanerii definitive a unei atari hotarari judecatoresti.

Asa fiind, penalitatea de 0,1% care sanctioneaza intarzierea la plata, nu poate opera pentru plata daunelor morale decat de la data ramanerii definitive a hotararii care le acorda cu luarea in calcul a termenului de plata prevazut de Ordinul analizat.

Pe cale de consecinta, fara pretentia de a analiza insusi fondul cauzei ori a da vreo solutie in apel, instanta are in vedere ca exista serioase rezerve cu privire la stabilirea in concret a sumei de plata si raportat la cele ce preceda,  si tinand seama ca ponderea sumelor urmarite, prin punerea in executare a sentintei, este circumscrisa daunelor morale si penalitatilor de intarziere, conditia aparentei dreptului in favoarea petentei este indeplinita.

Asa fiind, este mai preferabil si just in momentul de fata pentru ambele parti sa fie oprita temporar executarea unei  sentintei, desi executorie, totusi nedefinitiva, cu privire la realizarea unor creante importante care trebuie  care trebuie stabilite cu caracter definitiv de instanta de apel.

Efectul suspendarii provizorii dispuse de aceasta instanta se va intinde doar pana la 28 ianuarie 2013, deci un interval extrem de scurt, iar intimatul, in masura in care va dovedi ca a fost prejudiciat prin temporizarea executarii, va putea sa-si valorifice eventualele daune din cautiunea depusa la dispozitia instantei de catre petenta.

Pe de alta parte, se evita si posibilitatea intoarcerii executarii, procedura riscanta si greoaie  de recuperare a sumelor incasate prin ipoteza in baza unui titlu ce ulterior este desfiintat.

Fata de cele ce preceda, in temeiul art.  280 alin.  4 si 5 rap.   la art.  581 C. pr. civ. , instanta urmeaza sa admita cererea petentei si ca o consecinta va incuviinta  vremelnic suspendarea provizorie  a sentintei 3385 din 20. 09. 2012 pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj in dos.  Nr.  XX/1285/2011 pana la solutionarea cererii de suspendare formulata in cadrul apelului ce face obiectul dos.  Nr.  XX/1285/2011 pendinte la Curtea de Apel Cluj.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

O R D O N A:

Admite cererea de suspendare provizorie formulata de petenta SC E.R.A.R. SA cu sediul  in comuna V., jud.  Ilfov, privind si pe intimatul T. I. cu domiciliul procesual ales in Cluj-Napoca, jud. Cluj privind suspendarea provizorie a sentintei  3385 din 20. 09. 2012 pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj in dos.  Nr. XX/1285/2011 si ca o consecinta:

Incuviinteaza vremelnic suspendarea povizorie a sentintei 3385 din 20. 09. 2012 pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj in dos.  Nr.  XX/1285/2011 pana la solutionarea cererii de suspendare formulata in cadrul apelului ce face obiectul dos.  Nr. XX/1285/2011 pendinte la Curtea de Apel Cluj.

Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi 17. 11. 2013.

 

PRESEDINTE:

__________

GREFIER:

___________

 

 

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker