Cale de atac la opozitia la executare -apel in 15 zile de la pronuntare. Opoziţia la executare – cale de aparare pusa de legiuitor la indemana debitorului, pentru a se apara, pe calea exceptiilor impotriva pretentiilor creditorului.

Pe calea opozitiei la executare, debitorul nu se poate plange contra executarii in sine, pentru motive ce tin de respectarea conditiilor formale a insasi procedurii de executare, ceea ce se poate analiza pe calea contestatiei la executare.

Intimata nu a lucrat cu stiinta in paguba debitorului.

Inadmisibilitatea formularii de cereri noi in apel.

In cadrul opozitiei la executare, exceptiile ce pot fi invocate sunt cele privind nulitatea titlului potrivit disp. art.2, precum si cele care nu sunt oprite de art.10.

Dosar nr. (…)

ROMÂNIA

TRIBUNALUL ALBA

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DECIZIE Nr. (…)

Şedinţa publică de la ____/_______ 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE (…) (…)

Judecător (…) (…)

Grefier (…) (…)

 

 

Pe rol pronunţarea cauzei Litigii cu profesioniştii privind pe apelanta S.C. B.S. S.R.L. şi pe intimatul S.C. D. S.R.L., având ca obiect opoziţie la executare

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de __.__.2012, când, instanţa pentru a da posibilitatea părţilor să depună la dosar concluzii scrise, a amânat pronunţarea pentru data de __.__.2012 şi apoi, __.__.2012, încheieri care fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

INSTANŢA

Asupra apelului de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Alba Iulia sub nr. ____/___/2011, oponenta ­debitoare S.C. B.S. S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu intimata – creditoare S. C. D. S.R.L., ca prin hotărârea ce se va pronunta să se dispună :

- anularea filei de CEC seria (…) nr. (…), în valoare de 49.452,64 lei emisă S.C. B.S. S.R.L.  la data de 14.12.2010.

- anularea tuturor actelor de executare efectuate în dosarul execuţional nr. ___/2011 al BEJ S. F., cu sediul în Alba Iulia, inclusiv a încheierii de încuviintare silită din data de 09.05.2011, pronunţată în dosar nr. ___/____/2011

- anularea somaţiunii emisă de BEJ S. F. la data de 19.05.2011 şi comunicată la data de 25.05.2011

- cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, oponenta debitoare a arătat că în perioada noiembrie – decembrie 2010 a desfăşurat relaţii comerciale cu intimata debitoare constând în achiziţionarea de carburanţi, emiţându-se factura nr. ____/__.__.2010 în valoare de 49.452,64 lei, iar pentru plata acestei facturi s-a emis fila de CEC seria (…) nr. (…), scadentă la data de 14.12.2010 la Bancpost Alba. A mai arătat oponenta debitoare că ulterior emiterii facturii, între părţi a intervenit o înţelegere verbală pentru ca plata aferentă facturii menţionate să se facă în mod eşalonat, cu ordin de plată, lucru pe care l-a şi făcut, astfel că valoarea facturii emise la data de 23.11.2010 a fost achitată integral. De asemenea a mai arătat că deşi s-a achitat debitul aferent facturii pentru care s-a emis fila de CEC, intimata – debitoare ,dând dovadă de rea credintă a introdus fila de cec, exact în ziua în care suma a fost achitată integral.

În drept: art. 23, art. 30, art. 48, art.54 toate din Legea cecului nr. 59/1934.

La solicitarea instanţei s-a depus,în copie, dosarul execuţional nr. ___/EX/2011 al BEJ S. F.

Intimata creditoare a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii şi obligarea oponentei debitoare la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentinţa civilă nr. ____/2011, prima instanţă a reţinut că, astfel cum rezultă din interpretarea art. 63, raportat la art. 2 şi 1 din Legea 58/1934, pe calea opoziţiei la executare, oponentul nu poate invoca decât neregularităti cu privire la titlu, din punct de vedere formal.

În privinţa apărărilor efectuate de oponentă, instanţa a apreciat că sunt neîntemeiate şi, ca atare, le-a respins.

Astfel, în privinţa susţinerii potrivit căreia oponenta a achitat integral cu OP suma mentionată în fila CEC seria (…) nr. (…), instanta a constatat că OP de la fila 8 a fost emis în data de 22.11.2010. Rezultă că prin acest instrument de plată nu s-a putut stinge parţial debitul rezultat din factura seria seria (…) nr. (…) (fila 7), în cuantum de 49.452,64 lei, întrucât aceasta este emisă în data de 23.11.2010.

Restul OP (filele …) sunt în valoare însumată de 44.102,64 lei. Astfel cum rezultă din extrasul de cont de la fila (…), oponenta a mai efectuat o plată în data de ­­02.02.2011, în valoare de 2000 lei. Totalul plătit în contul datoriei este de 46.102,64 lei.

Instanţa a constatat că între părţile din prezenta cauză s-a încheiat contractul de vânzare – cumpărare ___/__.__.2010, în baza căruia s-a emis factura care se află la baza relaţiilor litigioase dintre părţi. Conform art. 7 din contract, cumpărătorul datorează penalităţi de întârziere de 0,3%/zi, scadenţa fiind potrivit art. 5 la 20 de zile calendaristice de la emiterea facturii. Contractul a fost asumat de cele 2 părţi prin semnare şi aplicarea ştampilei.

Scadenţa obligaţiei de plată rezultată din factura seria (…) nr. (…) (fila …) era 13.12.2010, astfel că toate plăţile efectuate ulterior acestei date sunt efectuate cu întârziere, iar oponenta datorează penalităţi de întârziere. Intimata a emis factura __/__.2011, pentru suma de 2450 lei, cu titlu de penalităţi, pe care a încercat să o comunice oponentei, Însă acesta a refuzat primirea (filele … ). Comunicarea nu era însă necesară pentru naşterea valabilă a obligaţiei de plată a penalităţilor, Întrucât în materie comercială debitorul este de drept în întârziere (art. 43 C. com.), astfel că nu mai trebuie efectuate formalităţi prealabile.

In consecinţă, totalul datorat de oponentă era de 51902,64 lei, la nivelul datei de  07.02.2011, din care a plătit până în prezent 46.102,64 lei, existând o diferenţă neplătită de 5800 lei, astfel cum rezultă şi din situaţia prezentată de intimată la fila (…).

Instanţa a constatat că intimata a încercat valorificarea filei CEC doar pentru suma de 6500 lei, astfel cum rezultă din cererea de executare silită (fila …) şi cererea de încuviinţare a executării silite (fila …), deci intimata nu a încercat o a 2-a valorificare integrală a sumei menţionate în factura seria (…) nr. (…). Analiza caracterului justificat al diferenţei de la suma de 6400 lei, care se încearcă să se execute, la suma de 5800 lei nu poate face obiectul procedurii speciale de faţă, ci poate fi valorificată în cadrul unei contestaţii la executare, În măsura în care partea o apreciază oportună. Nu se poate susţine aşadar că intimata “a lucrat cu bună ştiinţă în paguba oponentei – art. 23 din Legea 59/1934″, întrucât aceasta are în continuare calitatea de debitor al acesteia pentru suma de 5800 lei, care se majorează începând cu data de 07.02.2011 cu 0,2%/zi, procent calculat asupra sumei de 5800 lei.

Nici susţinerea oponentei potrivit căreia cecul a fost prezentat la plată cu încălcarea art. 30 din Legea 59/1934 nu poate fi valorificată în cadrul procedurii de faţă, care este limită la analiza motivelor rezultate din art. 2 şi 1 din Legea 58/1934. De altfel, fila CEC prezentată la plată a avut caracter de garanţie, iar în condiţia în care debitul există, nu se poate opune creditoarei această apărare, având în vedere înlesnirea pe care a înţeles s-o acorde debitoarei, printr-o înţelegere ulterioară, constând în acceptarea efectuării unor plăţi parţiale.

În consecinţă, apreciind că din punct de vedere formal titlu executoriu este valid, instanţa a respins opoziţia la executare formulată de oponenta SC. B.S. SRL în contradictoriu cu intimata SC. D. SRL.

În baza art. 274 C.p.c., instanţa a obligat pe oponenta SC. B.S. SRL să plătească intimatei SC.D.SRL suma de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat.

Debitoarea SC. B.S. SRL a declarat apel împotriva sentinţei civile nr.__/2011 , solicitând casarea hotărârii atacate, iar în rejudecare ,admiterea opoziţiei la executare constatând achitarea integrala a debitului si constatarea nulităţii contractului nr.__/__.__.2010 . Cu cheltuieli de judecata.

In motivare se arata ca in luna noiembrie 2010 societatea a achiziţionat carburanţi de la societatea D. , prin factura fiscala nr.__/__.__.2010,in valoare totala de 49.452,64 lei.

Aceasta factura a fost achitata cu ordinele de plata menţionate după cum urmează: OP NR.1/24.11.2010-2875,50 lei; OP NR.1/13.12.2010-23.600 lei; OP NR.1/14.12.2010-2000 lei; OP NR.1/17.12.2010-3000 lei; OP NR.1/20.12.2010-3000 lei ;OP NR.1/28.12.2010-3550 lei; OP NR.1/03.01.2011 -1500 lei; OP NR.1/07.01.2011-1000 lei ;OP NR.1I12.01.2011-400 lei; OP NR1/20.01.2011-1600 lei ;OP NR.1I24.01.2011-1000 lei; OP NR.1/02.02.2011-2000 lei -OP NR.1/15.02.2011-3452,64 lei; aşa încât factura fiscala nr.__/__.__.2010, in contul căreia a fost emisa fila de cec ce reprezintă titlu executoriu,a fost achitata, iar instanţa de fond a respins opoziţia la executare in mod greşit.

Totodata, se arata ca contractul de vânzare-cumpărare __/__.__.2010 a fost asumat de cele doua parti prin semnare si aplicare a ştampilei. Instanţa de fond nu a observat ca SC. B. S. SRL in acest contract a fost reprezentata de o persoana care nu a prezentat o procura,un mandat special sau o împuternicire, din partea societăţii,care sa fie anexata contractului (…), in speţa C. C.D. Se precizează faptul că societatea nu îşi asumă contractul de vânzare -cumpărare nr. __/__.__.2010 întrucât nu a mandatat persoana C.C.D. sa incheie un astfel de contract,acesta fiind asociat in firma,un tanar in vârsta de 22 ani pe care reprezentanţii D. l-au pus sa semneze si sa stampileze acest contract in necunostinta de cauza.

Asociaţii nu pot reprezenta societatea doar in virtutea faptului că sunt asociaţi ,in acest sens trebuia sa existe o hotărâre AGA prin care acest asociat era mandatat sa reprezinte societatea la încheierea contractului.

Problema esenţiala ,din punct de vedere al legalităţii contractului si asumării acestuia de către SC. B. S. SRL ,in privinţa calculului de penalităţi, instanta de fond nu a pus-o in discutie intrucat nici măcar nu a studiat acest contract astfel ca nici nu a observat ca acesta nu a fost semnat de administratorul cu drepturi depline al societăţii, in speţa C. T. iar cel care a încheiat cotractul nici măcar nu îi este menţionata calitatea.

In cazul de fata ,analizând cele mai sus expuse se constata ca titlu executoriu – fila de cec seria (…) NR. (…) – in valoare de 49.452,64 lei – a fost achitata integral pana la dată de 15.02.2010,cu acceptul tacit al creditoarei,care a primit banii in contul sau.

O alta precizare in privinţa acestei file de cec este aceea ca aceasta nu a fost data drept garanţie ci a fost eliberata pentru plata facturii fiscale in termen de 20 de zile, respectiv 14.12.2010,fiind completat cu toate menţiunile necesare introducerii acesteia la banca la termenul scadent. Insa pentru ca D. a acceptat ca plăţile sa inceapa la data de 24.11.2010,prin emiterea ordinelor de plata, încasând sumele aferente in contul sau instanţa de fond nu poate afirma ca aceasta “a încercat valorificarea cecului doar pentru suma de 6500 “cata vreme a introdus la plata fila de cec si a încercat astfel sa încaseze din contul societăţii B. S.  suma totala a cecului adică 49.452,64 lei, întrucât banca, în condiţiile in care debitoarea ar fi acceptat sa plătească, ar fi virat în contul creditoarei întreaga suma.

Astfel că instanţa de fond nu poate interpreta prevederile legale in alt mod decât cele dictate de legiuitor iar din aceste motive nu poate retine ca totalul datorat la nivelul datei de 07.02.2011 este de 51902,64 lei, in conditiile in care aceasta instanta constata in aceeaşi motivare ca “totalul plătit in contul datoriei este pana la 07.02.2011 in suma de 46.102,64 lei”.

Faţă de penalităţile calculate conform contractului __/__.__.2010, se învederează faptul că aceste penalităţi sunt nelegale întrucât contractul __/__.__.2010 este nul si debitoarea nu si-i asuma.

Fată de calea de atac mentionata in sentinta atacata, se considera ca aceasta este greşit apreciata de instanţa de fond întrucât faţă de prevederile art 2821, cod pr.civila, cererea de faţă nu este supusa apelului.

In drept art.2821;3041 ambele din Codul de procedura civila.

Cererea de apel este legal timbrata (fila 15).

Intimata S.C. D. S.R.L. a depus concluzii scrise în vederea respingerii apelului declarat de apelanta S.C. B. S. S.R.L., învederând că îsi menţine în totalitate cele susţinute prin întâmpinarea depusă la dosarul de fond. Se arata ca respingerea opoziţiei la executare a survenit ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de admisibilitate prevăzute de art. 54 din Legea nr. 59/1934. Nu au existat motive de anulare a filei cec emise de S. C. B.S. S.R.L., întrucât fila cec seria şi nr. (…)

(…), emisă la data de 14.12.2010, cuprinde toate menţiunile obligatorii prevăzute de art. 1 din Legea nr. 59/1934. În plus, anularea filei cec nu poate : dispusă decât “În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a cecului” şi numai la cererea posesorului.

Executarea silită a fost începută pentru suma de 6.500 lei. În baza titlului executoriu -filă cec seria şi nr. (…) (…), emisă la data de 14.12.2010 de către S.C. B.S. S.R.L. şi învestită cu formulă executorie la data de 06.04.2011 de către Judecătoria Alba Iulia. Executarea silită a început în temeiul unui titlu executoriu, valabil emis şi învestit cu formulă executorie. Somatia de executare a fost valabil emisă în dosarul executional nr.__/2011 al B. E.J. S. F., nefiind afectată de nici un viciu de procedură.

Analizând motivele de apel invocate de debitoare, Tribunalul retine următoarele:

In prealabil, va fi lămurită chestiunea privind legalitatea căii de atac a apelului menţionată in hotărârea atacata deoarece debitoarea sustine că recursul este calea de atac corectă. Sustinerea debitoarei nu poate fi reţinută deoarece potrivit disp. art. 62 alin. 3, raportat la art. 106 din Legea nr. __/1934, hotărârea pronunţata asupra opoziţiei poate fi atacata cu apel în termen de 15 zile de la pronuntare.

Referitor la solicitarea apelantei de anulare a contractului de vânzare-cumpărare __/__.__.2010, se constată că aceasta este o cerere noua, formulata pentru prima dată in apel deoarece la instanţa de fond, debitoarea nu a avut un astfel de petit, nepunându-se in discuţie legalitatea încheierii contractului in cauză. Or, potrivit prevederilor art.294 alin.1 Cod pr. civ., in apel nu se pot face cereri noi, aşa încât cererea debitoarei de anulare a contractului de vânzare­cumpărare nr. __/__.__.2010 pentru lipsa calităţii de reprezentant al societatii a persoanei care a semnat acest contract nu va fi analizată, fiind inadmisibilă in această fază procesuală. Aşadar, faptul că debitoarea nu recunoaşte penalităţile facturate de creditoare prin factura nr.__/__.__.2011 nu poate avea ca si consecinţa exonerarea acesteia de plata sumelor respective câtă vreme actul juridic in baza căreia a fost emisă produce efectele juridice avute in vedere la Încheierea acestuia. Numai in cazul in care debitoarea obţine anularea contractului se poate pune in discuţie legalitatea formelor de executare declanşată in temeiul titlului executoriu fila CEC (…) (…), emisă la data de 14.12.2010, însă acest aspect trebuie invocat in cadrul unei contestaţii la executare si nu pe calea opoziţiei.

Potrivit disp. Legii nr.58/1934, opoziţia la executare este o cale de apărare pusa de legiuitor la îndemână debitorului, pentru a se apăra, pe calea excepţiilor împotriva pretenţiilor creditorului, având ca scop invalidarea raportului ce deriva din emiterea filei CEC. Pe calea opozitiei la executare, debitorul nu se poate plânge contra executării in sine, pentru motive ce ţin de respectarea condiţiilor formale a însăşi procedurii de executare, ceea ce se poate analiza pe calea contestaţiei la executare. Fila CEC nr. (…) a fost emisa la data de 14.12.2010, pentru suma de 49.452,64 lei. Ca atare, susţinerile debitoarei, potrivit căreia titlul executoriu nu cuprinde o creanţă certă, lichidă si exigibilă, in sensul art.379 Cod pr. civ., sunt neîntemeiate.

Conform disp. art.63 din Legea nr.58/1934, in cadrul opoziţiei la executare, excepţiile ce pot fi invocate sunt cele privind nulitatea titlului potrivit disp. art.2, precum si cele care nu sunt oprite de art.10.

Art.63 alin.2 precizează că excepţiile personale trebuie sa fie de grabnică soluţionare si întotdeauna întemeiate pe o proba scrisă, tocmai pentru a nu mai fi nevoie de administrarea altor probe, care ar conduce la tergiversarea judecării cauzei. Se pot invoca excepţii privind nulitatea titlului, cum ar fi cele formale si cele care privesc incapacitatea, falsul, lipsa de mandat si excepţii procedurale care privesc condiţiile de exercitare a acţiunii. Debitoarea a ridicat excepţia potrivit căreia s-a lucrat cu ştiinţă in paguba debitorului (art.19), însă nu a prezentat nici o dovada scrisă menită să susţină aceasta excepţie de vreme ce a recunoscut că s-a emis in mod legal fila CEC in litigiu si din contractul de vânzare-cumpărare __/__.__.2010 rezultă că datorează in continuare sume de bani creditoarei.

De asemenea, pentru analizarea diferentei dintre suma neplatită de 5800 lei si suma de 6500 lei, pentru care s-a initiat executarea silita, se impune a fi formulată o contestaţie la executare, stabilirea debitului rămas după efectuarea unor plăti de către debitoare sau stingerea obligaţiei de plată reprezenând critici adresate modului in care se desfăşoară formele de executare – acestea putand fi valorificate, într-adevăr, numai pe calea unei contestaţii la executare, în condiţiile art. 399 şi urm. Cod. Proc.civ.

Faţă de aceste considerente, Tribunalul reţine că hotărârea primei instanţe este legală si temeinică, motivele invocate de către apelanta fiind nefondate, motiv pentru care, in baza disp. art. 296 Cod proc. Civ., va fi respins apelul debitoarei.

Faţă de soluţia dată apelului nu vor fi acordate cheltuielile de judecată solicitate de către apelantă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge apelul declarat de opozanta SC. B. S. SRL, cu sediul în S., str. B. nr.__, jud. Alba împotriva sentinţei civile nr.__/2011 pronunţată de Judecătoria Alba Iulia în dosar nr.__/__/2011, în contradictoriu cu intimata SC. D. SRL.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, __ .__. 2012

 

,

 

Preşedinte,                                                                                       Judecător,

B.A.A.                                                                                               C.T.

Grefier,

I.M.G

 

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker