Asociatia de Proprietari obligata in procedura somatiei de plata. Respingere cerere administrator de impartire a intregului debit pe apartamente.

R O M Â N I A
JUDECĂTORIA TURDA
SECTIA CIVILA
Dosar nr. (…)

ORDONANTA CIVILĂ NR. _____/2011
Şedinţa publică din: ____/_______ 2011
Complet constituit din:
JUDECATOR: (…) (…)
GREFIER: (…)(…)

Pe rol judecarea cererii de emitere a ordonantei de plata formulata de creditoarea SC D. P. T. SA impotriva debitorului Asociatia de Proprietari str. Z.
La apelul nominal facut in sedinta publica, la prima strigare, se constata lipsa partilor.
In temeiul dispozitiilor art. 104 alin. 3 din Regulamentul de Ordine Interioara a instante1or judecatoresti, fata de lipsa partilor, instanta lasa cauza la a doua strigare.
La apelul nominal facut in sedinta publica, la a doua strigare, se constata lipsa partilor. Procedura de citare legal indeplinita.
Creditorul a solicitat judecarea cauzei in lipsa.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,
In temeiul art. 167 alin. l C.pr.civ. incuviinteaza pentru creditoare dovada eu inscrisurile aflate la dosar, considerand ca acestea sunt legale, pertinente, concludente si utile pentru solutionarea cauzei.
Instanta, in temeiul art. 150 C.pr.civ., constata inchisa faza probatorie si retine cauza spre solutionare.

INSTANŢA

Deliberand asupra cauzei civile de fata avand ca obiect emiterea unei ordonante de plata in temeiul O.U.G. nr. 119/2007, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata la data de 27.10.2011 pe rolul acestei instante, sub nr. de mai sus, creditoarea SC D. P. T. SA a solicitat in contradictoriu cu debitoarea Asociatia de Proprietari str. Z., emiterea unei ordonante de plata care sa contina sum a si termenul de plata pentru creanta certa, lichida si exigibila in cuantum de 3.447,50 lei reprezentand contravaloarea serviciilor de salubritate prestate si neachitate, si suma de 304 lei reprezentand dobanda legala calculata de la data exigibilitatii creantei si pana la 10.10.2011 si cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii, creditoarea a aratat, in esenta, in calitate de prestatator a emis mai multe facturi pentru serviciile de salubritate efectuate pentru debitoare, insa aceasta nu a achitat debitul restant de 3.447,50 lei, desi pe fiecare factura era mentionat ca neachitarea in temen de 60 de zile de la emitere va duce la suspendarea cxecutarii contractului cu un preaviz de 5 zile. A sustinut ca nu a suspendat prestarea serviciilor de salubritate desi au fost intarzieri de mai mult de 360 de zile, deoarece Primaria Turda a stabilit in sarcina lor sa continue activitatea de ridicare a resturilor menajere pentru a nu fi afectata sanatatea cetatenilor.
In privinta dobanzii legale a aratat ca aceasta a fost calculata conf. art. 43 din C.Com. avand in vedere ca pe facturi era scris ca neplata in termen de 30 de zile de la emitere atage penalitati de intarziere pentru fiecare zi de intarziere conf. prev. legale.
A sustinut ca creanta sa este una certa, lichida, exigibi1a, rezultand din facturile emise si acceptate la plata de catre debitoare prin semnatura, precum si prin recunoasterea de datorie pe care a facut-o administratorul debitoarei in urma verificarii desfasurate de Primaria Turda.
In drept s-au invocat dispozitiile din O.U.G. nr. 119/2007.
In dovedirea cererii s-au depus urmatoarele inscrisuri: copie facturi fiscale (f. 6-10), nota ca1cul penalitati (f.11-12), recunoasterea datoriei (f.23).
Cererea a fost legal tirnbrata cu taxa de timbru in valoare de 39 lei 8i timbru judiciar de 5 lei.
Debitoarea a depus intampinare prin care a contestat creanta de 3.447,50 si a aratat ca datoria avuta este doar de 3128,46 lei avand in vedere ca in urma raportului de verificare din data de 30.06.2010 debitul datorat creditoarei era de 2760,62 lei la care s-a adunat suma de 367,84 lei pentru ultima luna a anului 2010. Administratorul a sustinut ca asociatia de proprietari nu a putut sa plateasca debitul deoarece are restantieri, si ca a pre1uat gestiunea cu o lipsa de 3306,94 lei provenita de la fosta administratoare. A mai aratat ca in urma somatiei primite de la creditoare s-a intocmit un proces verbal prin care locatarii nu au fost de acord sa plateasca debitul. A solicitat ca datoria sa fie impartita de instanta pe fiecare apartament in parte.
In drept intampinarea nu a fost motivata.
S-au anexat copii de pe proces verbal (f.26), raport de verificare (f.27-31), situatie facturi (f33).
Instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri, constand in actele depuse la dosarul cauzei.
Analizand actele si materialul probator existent la dosarul cauzei, instanta retine urmatoarele:
In fapt, din coroborarea inscrisurilor de mai sus rezulta ca creditoarea SC D. P. T. SA i-a prestat servicii de sa1ubritate debitoarei Asociatia de Proprietari str. Z., emitand facturi1e fiscale aflate la dosar (f.6-10) care nu au fost achitate in totalitate.
Chiar daca creditoarea a sustinut ca debitul restant este de 3.447,50 pentru facturile din 30.06.2009-29.01.2010 si factura nr. 41025/31.12.2010, instanta retine ca din facturile de la f. 6-10 a ramas neaehitat un cuantum de 3128,46 lei, avand in vedere ca din raporlul de verificare de la f. 27-¬31 rezulta ca la data de 30.06.2010 debitul catre creditoare era de 2760,62 lei iar la acesta se adauga factura nr. 41025/31.12.2010 de 367,84lei.
Potrivit prevederilor art. 2 din O.U.G. nr. 119/2007, prezenta ordonanta de urgenta se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contractele comerciale, cu exceptii1e prevazute in alineatul 2 a1 ace1uiasi articol.
Verificand indeplinirea conditiilor de admisibilitate impuse de textul de lege anterior mentionat referitor la creanta invocata de catre creditoare, instanta retine ca, aceasta indeplineste toate conditiile de admisibilitate, fiind vorba de o creanta certa, lichida si exigibila.
Instanta apreciaza ca, in ceea ce priveste debitul principal in cuantum de 3128,46 lei societatea creditoare si-a dovedit pretentiile in conditiile art. 1169-1170 C.Civ. si ale art. 46 C.Com., respectiv a facut dovada certitudinii, lichiditatii si exigibilitatii creantei constatata prin facturile fiscale de la f. 6¬-10, emise in perioada 30.06.2009-29.01.2010 si factura nr. 41025/31.12.2010 care au valoare probatorie conferite de art. 46 C.com., fiind acceptate la plata, prin semnare de catre debitoare.
Sub aspectul caracterului cert al creantei, art. 379 alin. 3 din C.pr.civ. prevede ca “o creanta este certa daca existenta ei rezulta din insasi actu1 de creanta sau si din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de acest”. Fata de aceste dispozitii, instanta retine ca, in cauza, creanta creditoarei in valoare totala de 3128,46 lei rezulta cu certitudine din inscrisurile de 1a dosar.
Sub aspectul caracterului lichid al creantei, art. 379 alin. 4 din C.pr.civ. prevede ca “o creanta este lichida atunci cand catirnea ei este determinata prin insusi actul de creanta sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice, fie emanand de la debitor, fie recunoscute de dansul, fie opozabile in baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute in actul de creanta, chiar daca pentru aceasta determinare ar fi nevoie de o deosebita socoteala”. In raport cu aceasta prevedere, instanta arata ca, aceasta creanta in valoare totala de 3128,46 lei este determinata in mod expres.
Sub aspectul caracterului exigibil al creantei, instanta arata ca, o creanta devine exigibila prin ajungerea ei la scadenta, astfel incat dupa acest moment, creditorul poate cere imediat executarea. Prin urmare, instant a retine ca, obligatia debitoarei de plata a facturii fiscale reprezentand serviciile prestate de catre creditoare a devenit scadenta la 30 zile de la emiterea fiecarei dintre facturile de la f. 6-10 din dosar, dupa cum este inscris pe ele.
Avand in vedere intregul materialul probator, instanta retine ea aspectele expuse anterior se coroboreaza eu recunoasterea debitului restant de 3128,46 lei, facuta de administratorul debitoarei prin intampinare.
Avand in vedere natura comerciala a raportului contractual al partilor si dispozitiile art. 43 din Codul comercial, conform carora “datoriile comerciale lichide si platibile in bani produc dobanda de drept din ziua cand devin exigibile”, raportat la art. 3 din O. G. nr. 9/2000, instanta va obliga debitoarea la plata dobanzi comerciale legale aferente debitului principal de 3128,46 lei, de la data scadentei fiecarui sold care compune debitul principal si pana la data de 10.10.2011. Instanta acorda dobanda numai pana la data de 10.10.2011 pentru a respecta principiul disponibilitatii, avand in vedere ca aceasta este data pana la care a solicitat creditorul dobanda in cererea de chemare in judecata, unde nu a cerut acordarea dobanzii pana la data platii efective.
In privinta solicitarii administratorului debitoarei de a imparti debitul pe fiecare apartament, instanta retine ca modul de recuperare al debitului de la locatari se stabileste de catre Adunarea Generala a proprietarilor conform prevederilor legale.
Pentru aceste considerente, in temeiul art. 2, art. 10 alin. 1 din OUG nr. 119/2007, art. 969 si art. 43 Cod comercial, instanta va admite in parte cererea si va soma debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 3128,46 lei lei reprezentand ccntravaloare facturi fiscale, ramase neachitate, precum si dobanda comerciala legal a aferente debitului principal de 3128,46 lei, de la data scadentei fiecarui sold care compune debitul principal si pana la data de 10.10.2011.
Potrivit dispozitiilor art. 274 din Codul de procedura civila, partea care cade in pretentii va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata. Avand in vedere, acest temei juridic, precum si imprejurarea ca, creditoarea pentru a promova prezenta cerere a achitat taxa judiciara de timbru in valoare de 39 lei si timbru judiciar in valoare de 5 lei, instanta va obliga debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 44 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, chiar daca a recunoscut pretentiile creditoarei, pentru ca era in intarziere. Desi creditoarea a solicitat si plata onorariului avocatial, nu a depus la dosar dovada achitatii acestuia, motiv pentru care instanta nu il poate acorda.
In temeiul art. 10 alin. 3 din O. U. G. nr. 119/2007, instanta va fixa pentru executarea obligatiilor cuprinse in dispozitiv, termenul de 10 zile de la comunicarea prezentei ordonante.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite in parte cererea de emitere a ordonantei de plata formulata de creditorul SC D. P. T. SA, cu sediul procesual ales la SC TRANSILVANIA RECUPERARI CREANTE SRL in Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr. 1/7,jud. Cluj in contradictoriu cu debitoarea Asociatia de Proprietari str. Z., cu sediul in T. jud. C.
Someaza debitorul sa plateasca creditoarei suma de 3128,46 lei lei reprezentand contravaloare facturi fiscale, ramase neachitate, precum si dobanda comerciala legala aferenta debitului principal de 3128,46 lei, de la data scadentei fiecarui sold care compune debitul principal si pana la data de 10.10.2011.
Obliga creditoarea sa achite debitoarei suma de 44 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
Fixeaza termen de palta de 10 zile de la comunicarea prezentei ordonante.
Cu drept de cerere in anulare pentrud debitor in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, ___.____.2011

PRESEDINTE: GREFIER:
(…) (…) (…) (…)

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker