RESPINGERE EXCEPTIE NECOMPETENTA TERITORIALA VALIDARE POPRIRE. CERERE DE VALIDARE POPRIRE ADMISA.

R O M Â N I A
JUDECĂTORIA TURDA
SECTIA CIVILA
Cod operator date cu caracter personal (…)
Dosar nr. (…)

SENTINŢA CIVILĂ NR. _____/2011
Şedinţa publică din: ____/_______ 2011
Complet constituit din:
PRESEDINTE:(…) (…)
GREFIER:(…)(…)

Pe rol fiind acordat termen pentru pronunţarea în cauza civilă privind pe creditor S.C. D. S.R.L şi pe debitor S.C. M. E. T. S.R.L, terţ poprit S.C. E. S.R.L – CONCESIONAR C., avalişti M. L., M. F., având ca obiect validare poprire.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică, lipsă părţile. Procedura este legal îndeplinită.
S-a tăcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,
Mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de __.__.2011, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

Deliberând asupra prezentei cauze, instanţa constată:
Prin cererea de validare a popririi înregistrată pe rolul Judecătoriei Turda sub Dos. nr. ____/___/2011 şi ulterior precizată, creditoarea S.C. D. S.R.L. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu terţul poprit S.C. E. S.R.L., cu debitoarea SC M. E. T. SRL şi cu avaliştii M. L. si M. F., validarea popririi înfiinţate în Dos.exec. ___/2010 al Birolului Executorului Judecătoresc M. B. M. L. în privinţa terţului poprit S.C. E. S.R.L. în limita sumei de 5400 lei şi obligarea terţului poprit S.C. E. S.R.L. la plata către creditoare a sumelor pe care le datorează debitoarei S.C. M. E. T. S.R.L. în limita sumei de 5400 lei.
In motivarea cererii se arată în esenţă că debitoarea S.C. M. E. T. S.R.L. a emis în favoarea creditoarei S.C. D. S.R.L. Biletul la ordin seria RNCB3AC nr.0210335 la data de 4.08.2010, pentru suma de 22550 lei, biletul la ordin fiind avalizat de către numiţii M. L. si M. F., însă acest bilet la ordin a fost refuzat la plată din lipsă de disponibil, în condiţiile în care a fost prezentat în termen la plată.
Se mai arată că în acest context, în Dos.exec. 681/2010 al Birolului Executorului Judecătoresc M. B. M. L., că s-a înfiinţat poprirea asupra sumelor datorate de terţul poprit S.C. E. S.R.L. debitoarei S.C. M. E. T. S.R.L., însă terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţia care îi revenea în temeiul art. 456 C.p.c. în limitele sumei iniţiale de 25346,69 lei care a fost ulterior precizată de către creditoare la 5400 lei.
În drept, au fost invocate de către creditoare dispoziţiile art.452 şi urm C.p.c., art.460 c.p.c.
În probaţiune, terţul poprit a depus, în copie, Biletul la ordin seria RNCB3AC nr.0210335, extrase din Dos.exec. ___/2010 al Birolului Executorului Judecătoresc M. B. M. L., corespondenţă între creditoare şi terţul poprit, alte înscrisuri.
Terţul poprit S.C. E. S.R.L. a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Turda motivat în esenţă prin aceea că instanţa de executare este cea de la sediul terţului poprit, nu cea de la sediul executorului judecătoresc.
Pe fondul cauzei, terţul poprit a arătat că între acesta şi debitoare s-au derulat raporturi comerciale, dar pe fondul modului deficitar în care debitoarea a înţeles să-şi execute obligaţiile, terţul poprit s-a prevalat de excepţia de neexecutare a contractului, fără a mai achita un rest de plată de 6145,3 lei către debitoare întrucât această sumă era contravaloarea unor lucrări neconforme.
În drept, terţul poprit a invocat art. 112, 159, 159 ind.1, art. 274, art. 453 şi urm. C.p.c.
Deşi terţul poprit a arătat în cuprinsul întâmpinării că a depus în probaţiune contractul încheiat cu debitoarea, acesta nu a fost depus efectiv la dosarul cauzei.
Cererea a fost legal taxată cu taxă de timbru de 10 lei şi timbru judiciar aferent. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
Asupra excepţiei necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Turda, invocată de către terţul poprit S.C. E. S.R.L. prin întâmpinare:
Instanţa reţine că art. 453, alin.1, C.p.c. stipulează. “poprirea se înfiinţează de către executorul judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul terţului poprit”.
Prevederile anterior citate se impun coroborate cu art. 373, alin.2, C.p.c. conform căruia instanţa de executare este judecătoria în raza căreia se va face executarea, dar şi cu prevederile art.12, C.p.c. conform căruia reclamantul are alegerea între mai multe instanţe deopotrivă competente.
Trebuie de asemenea avut în vedere că În cazul validării unei popriri actele de executare nu privesc exclusiv tertul poprit, nefiind întru totul străine de debitor şi de sediul acestuia. În cauza de faţă, sediui debitorului S.C. M. E. T. S.R.L. este în comuna Mihai Viteazu, această comună fiind în raza de competentă teritorială a Judecătoriei Turda.
În aprecierea instanţei, prin art. 453, alin.1, C.p.c. se instituie libertatea celui care sesizează instanţa de judecată să opteze pentru un anumit loc de executare şi, implicit, se determină astfel competenţa teritorială a unei anumite instanţe de executare care, în cazul de fată este Judecătoria Turda.
Faţă de cele de mai sus, În temeiul art. 158 c.p.c., instanţa urmează a respinge excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Turda, invocată de către terţul poprit S.C. E. S.R.L. prin întâmpinare.
Pe fondul cererii de validare a popririi:
Debitoarea S.C. M. E. T. S.R.L. a emis în favoarea creditoarei S.C. D. S.R.L. Biletul la ordin seria RNCB3AC nr.0210335 la data de 4.08.2010, pentru suma de 22550 lei (fila 7 dos.), biletul la ordin fiind avalizat de către numiţii M. L. si M. F. Acest bilet la ordin a fost refuzat la plată din lipsă de disponibil, în condiţiile în care a fost prezentat în termen la plată (fila 7 dos.).
S-a procedat în consecinţă la poprirea sumelor datorate de către terţul poprit S.C. E. S.R.L.  debitoarei S.C. M. E. T. S.R.L., formându-se Dos. exec. 681/2010 al Birolului Executorului Judecătoresc M. B. M. L. (filele 56 şi urm. dos.).
Este de reţinut că Între debitoare şi terţul poprit s-au derulat raporturi comerciale În virtutea cărora terţul poprit datora sume de bani debitoarei reprezentând contravaloarea serviciului de transport de materiale, aspect pe care de altfel terţul poprit nu îl neagă (fila 47 dos.).
Mai mult, terţul poprit aduce la cunoştinţa atât a creditoarei, cât şi a executorului judecătoresc faptul că datorează debitoarei suma de 7145,30 lei, obligându-se a pune la dispoziţia terţului poprit în fiecare lună suma de 500 lei până la stingerea obligaţiei terţului poprit faţă de debitoare (fila 14 dos.). Instanţa reţine că terţul poprit nu a contestat pe parcursul judecării dosarului veridicitate susţinerilor creditoarei în sensul celor de mai sus, şi nici conţinutul mail-ului de care se prevalează creditoarea.
Cu toate acestea, la Întrebările nr. l şi nr. 2 din interogatoriu (interogatoriu completat cu răspunsuri depus doar la data de 29.09.2011 la dosarul cauzei) terţul poprit furnizează un răspuns prin care tinde să recunoască doar suma de 1000 lei datorată debitoarei. Totodată terţul poprit arată că a achitat în favoarea creditoarei suma de 500 lei în data de 21.04.2011, respectiv suma de 500 lei În data de 11.05.2011, sume pe care le datora debitoarei.
Pentru a justifica neefectuarea plăţilor în favoarea creditoarei, terţul poprit invocă de altfel prin întâmpinare excepţia de neexecutare a contractului dintre el şi societatea debitoare. In aprecierea instanţei însă, exceptio non adimpleti contractus este un efect specific al contractului sinalagmatic care priveşte părţile contractante, nu terţii faţă de contract. Mai mult, debitoarea nu a dovedit în niciun fel realitatea susţinerilor sale din întâmpinare şi de la răspunsul la Întrebarea nr. 8 din interogatoriu.
Faţă de cele de mai sus, instanţa apreciază că sunt Întrunite condiţiile art.460 C.p.c., creditoarea şi va admite cererea de validare a popririi aşa cum a fost aceasta precizată.
În temeiul art. 274, c.p.c., instanţa va obliga terţul poprit căzut în pretenţii şi aflat în culpă procesuală la plata în favoarea creditoarei a următoarelor sume: 10 lei – taxă judiciară de timbru, 0,3 lei – timbru judiciar, iar în privinţa onorariului avocaţial, instanţa va da eficienţă art. 274, alin.2 C.p.c. şi îl va reduce la suma de 1000 lei, raportat la valoarea precizată a pricinii, precum şi la complexitatea şi volumul de muncă impus de natura cauzei. Astfel, instanţa îl va obliga pe terţul poprit să plătească creditoarei suma totală de 1010,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Turda, invocată de către terţul poprit S.C. E. S.R.L. prin întâmpinare;
Admite cererea de validare a popririi aşa cum a fost aceasta precizată de către creditoarea S.C. D. S.R.L., cu sediul procesual ales la Cabinet avocat A. M., în Cluj-Napoca, str. O. G., nr.1/8, jud. Cluj, în contradictoriu cu terţul poprit S.C. E. S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, jud. Cluj, cu debitoarea S.C. M. E. T. S.R.L., cu sediul în Mihai Viteazu, jud. Cluj şi cu avaliştii M. L. si M. F., ambii cu domiciliul în Mihai Viteazu, jud. Cluj, şi în consecinţă:
Validează poprirea înfiinţată în Dos.exec. ___/2010 al Birolului Executorului Judecătoresc M. B. M. L. în privinţa terţului poprit S.C. E. S.R.L. în limita sumei de 5400 lei.
Obligă terţul poprit S.C. E. S.R.L. să plătească creditoarei sumele pe care le datorează debitoarei S.C. M. E. T. S.R.L. în limita sumei de 5400 lei.
Obligă terţul poprit S.C. E. S.R.L. să plătească creditoarei suma totală de 1010,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din ___/_____ 2011.

PRESEDINTE:                                                                                                           GREFIER:
(…) (…)                                                                                                                         (…) (…)

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker