Sentinta validare poprire prin tranzactie. Tertul poprit a acceptat achitarea directa catre primul creditor a sumelor pe care le datoreaza

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HUEDIN – JUDEŢUL CLUJ

DOSAR NR. (…)

Cod operaor date cu caracter personal 3189

 

SENTNŢA CIVILĂ NR. 704/2011

Şedinţa publică din: ____/___/2011

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE(…)

GREFIER(…)

 

Pe rol fiind soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de către creditoarea SC D. SRL., în contradictoriu cu debitoarea SC A. SRL, având ca obiect validare poprire.

La apelul nominal făcut în cauză, se prezintă în instanţă reprezentantul creditoarei av. A.M. şi din partea debitoarei administratorul societăţii d-l P.V.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care, reprezentantul creditoarei depune la dosar un contract de tranzacţie încheiat la data de 13.09.2011 între părţi şi solicită instanţei să pronunţe o hotărâre de expedient în acest sens.

Reprezentantul debitoarei se legitimează cu actul de identitate CI seria (..) nr.(..) CNP (..) şi învederează  că este de acord cu tranzacţia încheiată între părţi.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat în cauză instanţa, în baza art. 150 Cod proc. civ. declară închise dezbaterile şi acordă părţilor cuvântul pe fondul cauzei .

Având cuvântul reprezentantul creditoarei solicită ca instanţa să ia act de tranzacţia încheiată între părţi.

 

I N S T A N Ţ A

Deliberând, constată următoarele:

Prin cerera de validare a popririi înregistrată pe rolul Judecătoriei Huedin la data de 16.08.2011 sub nr. unic dosar (…), creditoarea SC D. SRL, cu sediul în Mun Cluj-Napoca, jud. Cluj, a solicitat instanţei în contradictoriu cu debitoarea SC A. SRL, cu sediul în Huedin, jud. Cluj şi terţul poprit SC C.I.E. SRL, cu sediul în com. Gilău, jud. Cluj, validarea popririi înfiinţate în dosarul execuţional nr. 437/2011 înregistrat la SCPEJ A. şi O., pentru recuperarea sumei de 92.157,69 lei.

În motivarea în fapt a cererii creditoarea a arătat că a livrat debitoarei produse petroliere în valoare de 95.343,30 lei, fără ca aceasta să achite contravaloarea produselor livrate. Debitoarea a emis biletul la ordin seria şi nr. (…) (…) la data de 18.06.2010 pentru suma de 95.434,30 lei, în favoarea SC P.C. SRL şi girat de aceasta în data de 23.11.2010 către creditoare. La data introducerii la decontare, biletul la ordin a fost refuzat la plată, iar în dosarul nr. (…) al Judecătoriei Huedin s-a dispus investirea cu formulă executorie a biletului la ordin. La data de 20.04.2011 creditoarea a solicitat SCPEJ A. şi O. executarea silită a debitoarei, formându-se dosarul execuţional nr. (…). La data de 27.05.2011 s-a infiintat si comunicat poprirea catre tertul poprit SC C.I.E. SRL, prin care s-a dispus catre tertul poprit sa nu achite debitoarei SC A. SRL. Sumele de bani pe care i le datoreaza până la concurenta sumei de 101.371,90 lei. S-a apreciat ca sunt indeplinite dispozitiile art. 456, art. 460 alin. 2 C. proc. civ. in vederea validarii popririi.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 452 si urm. C. proc. civ., art. 460 C. proc. civ.

Cererea a fost legal timbrata cu 10 lei taxa judiciara de timbru si 0,30 lei timbru judiciar, conform reglementarilor in materie.

In probațiune, creditoarea a ataSat inscrisuri: copia BO investit cu formula executorie, cererea de executare silita, cerere de extindere a executarii silite, adresa de infiintare a popririi.

Tertul poprit SC C.I.E. SRL a formulat intampinare prin care a aratat, in esenta, ca datoreaza debitoarei SC A. SRL suma de 31.152,81 lei si nu suma de 92.157,69 lei pentru care se solicita validarea popririi si ca nu a virat catre creditoare sumele datorate debitoarei intrucat i-au fost blocate conturile de catre debitoare. Tertul a mai aratat ca a luat la cunostinta de adresa de infiintare a popririi si doreste sa-i dea curs insa nu detine suma de 31.152,81 lei pe care o datoreaza debitoarei.

La intampinare, tertul poprit a atasat inscrisuri: situatie facturi, adresa de infiintare a popririi, contestatie la executare.

La termenul de judecata din data de 15.09.2011 a fost depus la dosar un contract de tranzactie incheiat la data de 13.09.2011 intre parti prin care au solicitat  instantei sa pronunte o hotarare de expedient in acest sens.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:

Avand in vedere obiectul cererii cu care creditoarea a investit instanta si tranzactia intervenita intre parti la data de 13.09.2011 si constatand ca aceasta indeplineste conditiile de forma si de fond, prin prisma dispozitiilor art. 1704-1717  C. civ. si art. 271-273 C. proc. civ. , instanta va lua act de invoiala partilor consfiintita in inscrisul intitulat „Contract de Tranzactie” incheiat la data de 13.09.2011, atestat sub nr. 18/13.09.2011 de Avocat A. M., al carui continut va constitui dispozitivul prezentei sentinte, cu urmatoarele precizari:

Principiu disponibilitatii partilor consta in posibilitatea partilor de a dispune de obiectul procesului- dreptul material, precum si de mijloacele procesuale de aparare a acestui drept –dreptul procesual. In continutul sau, principiul disponibilitatii partilor cuprinde si dreptul de a stinge litigiul printr-o tranzactie.

Instanta retine ca potrivit art.1704 C. civ. tranzactia este un contract prin care partile inteleg sa termine un proces inceput sau sa preintampine un proces care se poate naste, prin concesii reciproce, constand in renuntari de catre cealalta parte la pretentii ori in prestatii noi savarsite sau promise de o parte in schimbul renuntarii de catre cealalta parte la dreptul care este litigios sau indoielnic.

Fiind un contract, tranzactia trebuie sa indeplineasca toate cerintele de fond pentru incheierea valabila a unui asemenea act. Astfel partile trebuie sa aiba capaitate deplina de exercitiu intrucat presupunand concesii si renuntari reciproce, consimtamantul partilor trebuie sa fie exprimat in mod valabil, obiectul si cauza invoielii trebuie sa fie licite si morale.

De asemenea, tranzactia trebuie sa indeplineasca si o conditie de forma pentru a fi valabila, rezultata din dispozitiile art. 1705 C. civ. si art.272 ali.1 C. proc. civ.

Tranzactia judiciara este incheiata in cursul unui proces, indiferent daca obiectul sau este de natura civila sau comerciala, in vederea stingerii diferendului cu concursul instantei de judecata, care pronunta hotararea prin care este consfiintita invoiala partilor.

Asadar, tranzactiile au intre partile contractante puterea unei hotarari judecataoresti definitive.

Invoiala partilor, potrivit art. 272, al. 1 , C. civ., va trebui infatisata in scris si va alcatui dispozitivul hotararii. Hotararile de expedient nu sunt rezultatul unor dezbateri contradictorii , ci al acordului dintre parti in legatura cu stingerea procesului.

Pentru a lua act de tranzactie, instanta nu trebuie sa cenzureze vointa partilor de a stinge-chiar prin concesii repciproce- intr-un anume mod, litigiul dintre ele, dar este datoare sa verifice daca tranzactia, asa cum este intocmita de catre parti, exprima vointa acestora si pune intr-adevar capat litigiului.

La prezentarea invoielii, instanta are obligatia sa verifice daca partile au capacitatea legala de a tranzactiona, daca actul este expresia vointei libere si daca prin incheierea tranzactiei nu se incalca o dispozitie imperativa a legii.

Se poate spune, astfel, ca instantele judecatoresti nu au nici un temei legal sa refuze primirea unui act de dispozitie al partilor care ar incalca o norma juridica de ordine privata, intrucat de incalcarea unei asemenea norme se poate prevala numai o persoana in favoarea careia a fost edictata norma. Instanta mai retine ca exista doar o singura situate expres prevazuta de lege, respectiv cea stipulata de art.45 ind.1 C. proc. civ potrivit caruia tranzactia judiciara facuta de reprezentantii minorilor, ai persoanelor puse sub interdictie si ai disparutilor nu impiedica judecata daca instanta apreciaza ca tranzactia nu este in interesul acestor persoane. Per a contrario, in alte cazuri, instanta nu poate refuza sa ia act de incheierea tranzactiei judiciar ori de alte acte de dipozitie ale partilor.

Fata de toate considerentele expuse, in baza art. 271-273 C. proc. civ. instanta va lua cunostinta de invoiala partilor consfintita in inscrisul intitulat „Contract de tranzactie” incheiat la data de 13.09.2011, atestat sub nr. 18/13.09.2011 de Avocat A. M., avand urmatorul continut:

„CONTRACT DE TRANZACTIE”

Incheiat azi 13.09.2011

Între următoarele părţi:

1. SC D. SRL, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, jud.Cluj, reprezentată legal de dl. M.E., având funcţia de asociat-administrator, în calitate de creditor al SC A. SRL,

2. SC A. SRL, cu sediul în Huedin, jud. Cluj, reprezentată legal de dl. P. V., având funcţia de administrator, în calitate de debitor al SC D. SRL,

şi

3. SC C.I.E. SRL, cu sediul în comuna Gilău, judeţul Cluj, reprezentată legal de dl. F. M., în calitate de terţ poprit,

PREAMBUL

Având în vedere următoarele considerente:

-    SC A. SRL datorează către SC D. S.R.L. suma de 83.750,90 lei, obiect al dosarului execuţional nr. (…), aflat în lucru la S.C.P.E.J. A. şi O. Cluj-Napoca,

-    SC C. I. E. SRL datorează la rândul ei căte S.C. A. SRL suma de 31.152,81 lei;

-    Că la SCPEJ A. şi O., Cluj-Napoca, se află în lucru dosarul execuţional nr. (…), pornit de creditoarea SC D. SRL împotriva SC A. SRL, dosar în care SC C. I. E. SRL are calitatea de terţ poprit;

-    Că pe rolul Judecătoriei Huedin se află dosarul cu nr. (…), cu termen de judecată în 15.09.2011, ce are ca obiect cererea formulată de SC D. SRL de validarea a popririi înfiinţate împotriva SC C.I.E. SRL în dosarul execuţional nr. (…) pornit împotriva SC A. SRL

Astfel, subscrisele, prin reprezentanţi, am convenit următoarele aspecte cu privire la soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului ce face obiectul cauzei cu numărul de dosar (…), aflat pe rolul Judecătoriei Huedin, având ca obiect validare poprire:

 

Subscrisa, SC C.I.E. SRL, cu sediul în comuna Gilău, judeţul Cluj, mă oblig sa achit direct creditoarei SC D. SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, jud. Cluj, până în data de 15.11.2011, suma de 31.152,81 Lei, reprezentând datoria fata de SC A. SRL, cu sediul în Huedin, jud. Cluj.

Plata sumei de 31.152,81 lei se va face în contul (…) deschis la Banca Românească, Sucursala Cluj, în favoarea SC D. SRL

Prin achitarea sumei se stinge datoria SC C.I.E. SRL faţă de SC A. SRL şi se diminuează soldul datorat de SC A. SRL către SC D. SRL cu suma achitată.

Niciuna din părţile prezentei tranzacţii nu are pretenţii privind cheltuielile de judecată (taxe şi onorarii) în dosarul nr. (…).

Părţile împuternicesc pe reprezentantul creditoarei SC D. SRL să depună la Judecătoria Huedin contractul de tranzacţie şi să solicite instanţei pronunţarea unei hotărâri de expedient, conform prezentei înţelegeri a părţilor.

 

Prezenta tranzacţie s-a încheiat la Cluj-Napoca, în 4 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar pentru instanţă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

 

În temeiul art. 271-273 C. proc. civ. ia act de învoiala părților consințită în înscrisul intitulat “ Contract de Tranzactie” încheiat la data de 13.09.2011, atestat sub nr. 18/13.09.2011 de Avocat A.M., având următorul coținut:

„CONTRACT DE TRANZACTIE”

Incheiat azi 13.09.2011

Între următoarele părţi:

1. SC D. SRL, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, jud.Cluj, reprezentată legal de dl. M.E., având funcţia de asociat-administrator, în calitate de creditor al SC A. SRL,

2. SC A. SRL, cu sediul în Huedin, jud. Cluj, reprezentată legal de dl. P. V., având funcţia de administrator, în calitate de debitor al SC D. SRL,

şi

3. SC C.I.E. SRL, cu sediul în comuna Gilău, Ferma 7, judeţul Cluj, reprezentată legal de dl. F. M., în calitate de terţ poprit,

PREAMBUL

Având în vedere următoarele considerente:

-    SC A. SRL datorează către SC D. S.R.L. suma de 83.750,90 lei, obiect al dosarului execuţional nr. (…), aflat în lucru la S.C.P.E.J. A. şi O. Cluj-Napoca,

-    SC C. I. E. SRL datorează la rândul ei căte S.C. A. SRL suma de 31.152,81 lei;

-    Că la SCPEJ A. şi O., Cluj-Napoca, se află în lucru dosarul execuţional nr. (…), pornit de creditoarea SC D. SRL împotriva SC A. SRL, dosar în care SC C. I. E. SRL are calitatea de terţ poprit;

-    Că pe rolul Judecătoriei Huedin se află dosarul cu nr. (…), cu termen de judecată în 15.09.2011, ce are ca obiect cererea formulată de SC D. SRL de validarea a popririi înfiinţate împotriva SC C.I.E. SRL în dosarul execuţional nr. (…) pornit împotriva SC A. SRL

Astfel, subscrisele, prin reprezentanţi, am convenit următoarele aspecte cu privire la soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului ce face obiectul cauzei cu numărul de dosar (…), aflat pe rolul Judecătoriei Huedin, având ca obiect validare poprire:

 

Subscrisa, SC C.I.E. SRL, cu sediul în comuna Gilău, judeţul Cluj, mă oblig sa achit direct creditoarei SC D. SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, jud. Cluj, până în data de 15.11.2011, suma de 31.152,81 Lei, reprezentând datoria fata de SC A. SRL, cu sediul în Huedin, jud. Cluj.

Plata sumei de 31.152,81 lei se va face în contul (…) deschis la Banca Românească, Sucursala Cluj, în favoarea SC D. SRL

Prin achitarea sumei se stinge datoria SC C.I.E. SRL faţă de SC A. SRL şi se diminuează soldul datorat de SC A. SRL către SC D. SRL cu suma achitată.

Niciuna din părţile prezentei tranzacţii nu are pretenţii privind cheltuielile de judecată (taxe şi onorarii) în dosarul nr. (…).

Părţile împuternicesc pe reprezentantul creditoarei SC D. SRL să depună la Judecătoria Huedin contractul de tranzacţie şi să solicite instanţei pronunţarea unei hotărâri de expedient, conform prezentei înţelegeri a părţilor.

 

Prezenta tranzacţie s-a încheiat la Cluj-Napoca, în 4 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar pentru instanţă.

 

PREȘEDINTE,                                                                    GREFIER

(…) (…)                                                                                    (…) (…)

 

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker