OUG 119/2007 Extras de cont confirmat de debitoare. Creanta certa lichida si exigibila

Dosar nr. (…)

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SIBIU

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ COMERCIALĂ NR. 4023

Ședința publică de la 19.05.2011

Instanţa constituită din:

PREȘEDINTE: (…) (…)

GREFIER: (…) (…)

Pe rol judecarea cauzei Comerciale privind pe creditor SC T.I. SRL, cu sediul procesual ales la SC TRANSILVANIA RECUPERĂRI CREANȚE SRL în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr.1/8, jud. Cluj şi pe debitor SC E. SRL, având ca obiect Ordonanţă de plată (OUG 119/2007)

La apelul nominal făcut în ședință publică nu se prezintă părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Se constată depusă la dosar, prin Servicul Registratură, de către creditor, răspuns la întâmpinare.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat în cauză, instanţa închide faza probatorie, găseşte cauza în stare de judecată şi având în vedere înscrisurile depuse la dosar, şi o reţine spre soluţionare.

 

 

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 16.02.2011, sub nr. 2314/306/2011 creditoarea SC T.I. SRL a solicitat ca, pe calea procedurii speciale privind unele măsuri pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contractele comerciale să fie obigată debitoarea SC E. SRL la plata sumei de 19.43,38 reprezentând contravaloare debit. S-a solicitat şi obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, creditoarea arată că a executat în baza unei înţelegeri încheiate cu debitoarea mai multe lucrări de construcţii la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Gherla, că debitoarea avea un contract de prestări servicii cu acesta şi i-a subcontractat o parte din lucrări, că s-a convenit anterior lucrărilor ca din sumele facturate să se reţină o garanţie de 5% pentru bună executare, că în total au fost emise 4 facturi nr. 2110851-2007 în valoare de 18.002,44, nr. 2110852-2007 în valoare de 25.681,83 lei, nr. 2110853-2007 în valoare de 132.142,77 lei, nr.2110862-2007 în valoare de 48.450 lei, că prima factură a fost achitată în întregime şi celelalte 3 facturi au fost achitate în proporţie de 95%, că a emis mai multe adrese către debitoare să achite garanţia de bună execuţie şi aceasta i-a răspuns că termenul de garanţie este de 24 de luni nu de 12 luni, că şi dacă ar fi termenul de 24 de luni acesta a expirat, că debitoarea a şi confirmat extrasele de cont trimise de creditoare, primul în 2010 şi al doilea în 2011.

În drept s-au invocat dispoziţiile OUG 119/2007.

În probaţiune s-au depus următoarele înscrisuri: contract prestări servicii, factura fiscală, certificat constataor, extras de cont.

Cererea a fost legal timbrată cu taxa de timbru în suma de 39 lei şi timbru judiciar în valoare de 5 lei, potrivit art.3 lit.o ind. 1 din Legea 146/1997.

Debitoarea, legal citată a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii deoarece creanţa nu rezulta dintr-un contract comercial şi deoarece, aşa cum a recunoscut şi creditoarea în acţiune, nu există un contract comercial care să fi dat naştere obligaţiei de plată. S-a mai arătat că creanţa nu este certă, neexistând un înscris care să constate existenţa acesteia, nu este lichidă şi nici exigibilă.

În cauză instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri fiind depuse la dosar copii ale facturilor fiscale, deviz lucrări montaj şi instalaţii electrice, adrese de solicitare achitare garanţie de bună execuţie, fişă client, extras de cont din 06.01.2010 şi din 28.01.2010.

Analizând acţiunea dedusă judecăţii prin prisma dispoziţiilor OUG 119/2007 instanţa găseşte întemeiată acţiunea şi urmează să o admită pentru următoarele considerente:

În virtutea înţelegerii dintre părţi creditoarea a prestat în favoarea debitoarei servicii de construcţii-lucrări instalaţii electrice, pentru aceste servicii emitându-se facturile fiscale nr. 2110851-2007 în valoare de 18.002,44, nr. 2110852-2007 în valoare de 25.681,83 lei, nr. 2110853-2007 în valoare de 132.142,77 lei, nr.2110862-2007 în valoare de 48.450 lei, neachitate în totalitate de debitoare. Deşi debitoarea avea obligaţia să achite aceste facturi la scadenţă, aceasta nu şi-a respectat obligaţia de asumată şi nu a achitat integral debitul datorat, mai având de achitat către creditoare suma totală de 19.343,38 lei, aşa cum rezultă din fişa client şi mai ales din extrasele de cont confirmate de debitoare atât în 2010 cât şi în 2011, confirmate prin semnătură şi ştampilă.

Potrivit art. 2 din OUG 119/2007 privind unele măsuri pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale procedura specială este aplicabilă creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale.

De asemenea potrivit art. 46 din Codul comercial obligaţiile comerciale se probează cu facturi acceptate, corespondenţă, telegrame, registrele părţilor, orice alte mijloace de proba admise de legea civilă.

În consecinţă, chiar dacă între părţi nu s-a încheiat un contract comercial în forma scrisă, instanţa reţine că în speţă este aplicabilă procedura prevăzută de OUG 119/2007 din moment ce există alte înscrisuri emanând de la părţi care fac dovada existenţei unui constract de prestări servicii între părţi, respectiv facturi, corespondenţa şi extrase de cont însuşite de debitoare.

Astfel având în vedere recunoaşterea debitoarei care a confirmat şi ştampilat cele două extrase de cont, instanţa reţine că creanţa pe care o deţine creditoarea este certă, lichidă şi exigibilă, atât existenţa, cât şi câtimea ei rezultând din însuşi actul de creanţă, termenul pentru efectuarea plăţii este împlinit, iar aplicabilitatea procedurii speciale nu este exclusă în condiţiile art. 2 al. 2 din OUG 119/2007.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept mai sus expuse, instanţa constată că cererea este întemeiată şi urmează a fi admisă şi a se emite ordonanţa de plată prin care debitoarea va fi obligată ca în termen de 20 de zile de la comunicarea ordonanţei să plătească creditoarei suma de 19.343,38 lei reprezentând contravaloare servicii.

Reţinând culpa procesuală a debitoarei, în temeiul art. 274 Cod proc. civ. o va obliga la plata cheltuielilor de judecată în suma de 44 lei, reprezentând taxă de timbru, timbru judiciar.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂTĂŞTE:

Admite cererea de chemare în judecată formulată de credioarea SC T.I. SRL, cu sediul procesual ales la SC TRANSILVANIA RECUPERĂRI CREANȚE SRL în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr.1/8, jud. Cluj, în contradictoriu cu debitoarea SC E. SRL, cu sediul în Sibiu şi în consecinţă:

Ordonă debitoarei ca în termen de 20 de zile de la comunicarea ordonanţei să plătească creditoarei suma de 19.343,38 lei reprezentând contravaloare debit.

Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 44 lei reperezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept la cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, penstru debitoare.

Pronunțată în ședință publică, azi 19.05.2011.

 

 

PREŞEDINTE,                                                                          GREFIER,

(…) (…)                                                                                               (…) (…)

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker