Conditii admisibilitate Ordonanta in procedura somatiei de plata OUG 119 din 2007

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA
CIVIL
Dosar nr. (…)
Operator de date cu caracter personal (…)

ORDONANȚĂ CIVILĂ NR. 4867
Ședința publică de la 14 aprilie 2010
Completul compus din:
PREȘEDINTE: (…) (…)
GREFIER: (…) (…)

Pe rol fiind soluționarea cererii formulată de creditoarea SC K. SRL cu sediul procesual ales la SC TRANSILVANIA RECUPERARI CREANTE SRL în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr.1/8,în contradictoriu cu debitoarea SC M. P. SRL, având ca obiect somație de plată.

La apelul nominal făcut în ședință publică, atât la prima strigare, cât și la a doua, se constată lipsa părților.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței că în data de 01 aprilie 2010, prin serviciul registratură, debitoarea a depus la dosar o cerere de amânare a judecării cauzei în vederea angajării unui apărător și a pregătirii apărării(f.41).

Instanța deliberând asupra cererii de amânare a judecârii cauzei depusă la dosar de către debitoare, reține faptul că aceasta a fost citată cu respectarea dispozițiilor art. 92 ind.1, C. pr. Civ., la data de 01 fenruarie 2010, fiind respectat termenul de 15 zile în conformitate cu prev. art. 114 ind.1 C.pr.civ., astfel cum reiese din dovada îndeplinirii procedurii de citare atașată la dosarul cauzei fila 43 și avându-se în vedere faptul că aceasta nu a facut dovada motivelor care ar atrage incidența dispozițiilor art. 156 C. pr. Civ., urmează a respinge cererea de amânare ca fiind neîntemeiată.

Având în vedere faptul că s-a solicitat de către creditoare soluționarea cauzei în lipsă, instanța reține cauza în pronunțare pe baza înscrisurilor existente la dosarul cauzei.

INSTANȚA

Prin cererea de chemare în judecată formulată sub numarul de mai sus, creditoarea SC K. SRL a solicitat instanței, în contradictoriu cu debitoarea SC M. P. SRL, emiterea unei ordonanțe de plată prin care să fie obligată debitoarea la plata sumei de 48.429,92 lei reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate și neachitate, precum și a sumei de 48.429,92 lei reprezentând penalități de întârziere calculate de la scadență și până la 11 ianuarie 2010 și a cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta procedură.

În fapt creditoarea a arătat că între părți a existat un raport juridic comercial în temeiul căruia a livrat debitoarei diverse mărfuri, aceasta obligându-se să achite contravaloarea acestora la termenele convenite, sub sancțiunea plății unor penalități contractuale de 1% pe fiecrae zi întârziere. A mai precizat că suma solicitată reprezintă o creanță certă, lichidă si exigibilă.

În drept cererea a fost întemeată pe dspozițiile OUG nr. 119/2007.

În probațiune creditoarea a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, sens în care la dosarul cauzei a depus în fotocopie facturile fiscale a căror contravaloare o solicită (filele 7-39), tabel de calcul al penalităților (fila 40).

Debitoarea SC M. P. SRL, legal citată, nu s-a prezentat în instanță și nici nu a formulat întâmpinare prin care să-și precizeze poziția procesuală.

Deliberând, din actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Între creditoarea SC K. SRL și debitoarea SC M. P. SRL a existat un raport juridic de natură comercială în temeiul căruia a livrat debitoarei diverse mărfuri din gama sa de activitate, iar debitoarea s-a obligat să achite contravaloarea acestora în termenul convenit, sub sancțiunea plății unor penalități de întârziere în cuantum de 1%, pentru fiecare zi de întârziere.

În temeiul acestui raport juridic a emis în sarcina debitoarei în perioada 7 aprilie- 26 mai 2009 mai multe facturi fiscale (33) aferente livrărilor de mărfuri, pentru suma totală de 48.429,92 lei, facturi care au fost însușite de către debitoare, dar nu au fost achitate.

Potrivit art 46 Cod comercial, obligațiunile comerciale se probează cu facturi acceptate, iar potrivit art 969 Cod civil, convențiile legal făcute au putere de lege între părțile contractante și având în vedere că sumele cuprinse în facturile în cauză au fost acceptate de debitoare, reprezintă creanțe certe, lichide și exigibile asumate prin facturile acceptate în conformitate cu dispozițiile art.2 alin.1 din OUG nr.119/2007.

Potrivit art 43 Cod comercial, datoriile comerciale lichide și plătibile în bani produc dobândă de drept din ziua cand devin exigibile, iar potrivit clauzei inserate pe facturle fiscale sus menționate, neplata la termen atrage pereceperea unor penalități de întârziere în cumantum de 1% pentru fiecare zi, iar pentru perioada cuprinsă între data scadenței și până la 11 ianuarie 2010, a calculat în sarcina debitoarei penalități în suma de 48.429,92 lei.

Potrivit art.2 alin.1 din OUG nr. 119/2007, această procedură se aplică creanțelor certe, lichide și exigibile ce reprezintă obligații de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale. Având în vedere dispozițiile art.2 alin.1 raportat la facturile semnate și parafae de către debitoare, precum și dispozițiile art.7 alin.4 din OUG nr. 119/2007, instanța reține că suma solicitată este certă, lichidă și exigbilă.

Raportat la aceste considerente, instana va considera că sumele solicitate de creditoare reprezintă creanțe certe, lichide și exigibile asumate ptin facturile acceptate în conformitate cu dispozițiile art.2 alin.1 raporta la art.9 și 10 alin.1 din OUG nr. 119/2007, și va admite cererea de chemare în judecată formulată de creditoarea SC K. SRL și va soma debitoarea SC M. P. SRL să plătească creditoarei suma de 48.429,92 lei reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate și neachitate, precum și a sumei de 48.429,92 lei reprezentând penalități de întârziere calculate de la scadență și până la data de 11 ianuarie 2010, în termen de 20 zile de la comunicarea prezentei ordonanțe.

În temeiul art 274 Cod procedură civilă, debitoarea căzând în pretenții va fi obligată să plătească creditoarei suma de 44 lei cu titlul de cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru (39 lei) și timbru judiciar (5 lei).

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
ORDONĂ:

Admite cererea de chemare în judecată formulată de credioarea SC K. SRL, cu sediul procesual ales la SC TRANSILVANIA RECUPERARI CREANTE SRL în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr.1/8, jud. Cluj, în contradictoriu cu debitoarea SC M. P. SRL, cu sediul în Sibiu, str., nr. , jud. Sibiu, CUI  , înregistrată la ORC sub numărul J , și în consecință:

Someză debitoarea SC M. P. SRL să plătească creditoarei suma de 48.429,92 lei reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate și neachitate, precum și a sumei de 48.429,92 lei reprezentând penalități de întârziere calculare de la scadență si până la data de 11 ianuarie 2010, în termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei ordonanțe.

Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 44 lei reperezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept pentru debitoare de a formula acțiune în anulare în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi 14 aprilie 2010.

JUDECĂTOR,                                                                                                                                      GREFIER,

(…) (…)                                                                                                                                                     (…) (…)

Lasa un comentariu

*

Google PageRank Checker